Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Lavamat 16850a3

Aeg Lavamat 16850a3 to wysoko wydajna pralka, która zapewnia dokładne i skuteczne czyszczenie ubrań. Aby zapewnić najlepsze efekty prania, należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach. Po pierwsze, należy użyć odpowiedniego środka piorącego i detergentu, aby zapewnić jak najlepsze wyniki. Po drugie, należy odpowiednio dobrać temperaturę wody w zależności od materiału, z którego wykonane są ubrania. Po trzecie, należy zawsze sprawdzać informacje na metkach ubrań, aby upewnić się, że są one odpowiednie do prania w pralce. Po czwarte, należy zawsze wybrać właściwy cykl prania. Po piąte, należy pamiętać o tym, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu z pralki po praniu. Aby zapewnić najlepsze efekty prania, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi i przestrzegać powyższych wskazówek.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Lavamat 16850a3

Ogólne wskazówki:

 • Nigdy nie należy przechowywać żywności w piekarniku, gdy urządzenie jest wyłączone
 • Nie stawiaj potraw ani naczyń bezpośrednio na dnie piekarnika
 • Nigdy nie używaj drzwi jako powierzchni do przechowywania

Po użyciu:

We wnętrzu piekarnika zbiera się jedzenie oraz chlapiący podczas gotowania potraw tłuszcz. Również sól, ocet, kwas owocowy, a także silnie zasadowe warzywa po podgrzaniu i ugotowaniu wytwarzają opary, które osadzają się na powierzchniach wewnątrz piekarnika, emalii, szklanych panelach i akcesoriach.

Ważne jest, aby po zakończeniu pieczenia dokładnie przewietrzyć piekarnik, aby substancje te nie pozostały w środku i nie uszkodziły emalii.

Jeśli piekarnik nie jest regularnie wentylowany, emalia może zacząć rdzewieć.

Aby tego uniknąć, po wyłączeniu pozostaw drzwiczki piekarnika w pozycji wentylacji na 2-3 godziny.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Regularnie czyść piekarnik. Jest to istotne nie tylko ze względów higienicznych, ale także dla utrzymania urządzenia i akcesoriów w jak najlepszym stanie.


Emalia łatwoczyszcząca to wyjątkowo gładka powierzchnia zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza do czyszczenia przy regularnej konserwacji.

Wybierz środek do czyszczenia piekarników odpowiedni do Twojego urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia piekarników rekomendowanegoprzez nas, który można znaleźć w naszym sklepie internetowym.


Ostrzeżenie: do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów ani substancji ściernych.


Emalia katalityczna - Wkładki samoczyszczące (szorstkie boki):

Te wkładki pochłaniają tłuszcz, który utlenia się podczas ustawiania piekarnika na tryb czyszczenia. Nastaw piekarnik na 200oC na 1, 5 godziny. Następnie wyłącz piekarnik i pozwól mu ostygnąć.

Jeśli resztki tłuszczu w dalszym ciągu znajdują się w piekarniku, użyj łagodnego środka do mycia naczyń z miękką szczoteczką. W razie potrzeby zabieg powtórz kilka razy. com/embed/VBOCOlqutNk? &wmode=opaque&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="">


Pyrolityczna - samoczyszcząca komora piekarnika - ma również emaliowane wkładki

Ta funkcja jest dostępna w niektórych piekarnikach. Jeśli Twój piekarnik posiada program pyrolityczny, zostanie to wskazane jako funkcja w piekarniku z ikoną podobną do pokazanej powyżej. Sprawdź w instrukcji obsługi czy Twój piekarnik posiada tę funkcję.

Piekarniki pyrolityczne nie wymagają żadnych chemicznych środków czyszczących.

 • Wybierz program pirolityczny odpowiedni do stopnia zabrudzenia piekarnika.
 • Zapoznaj się z artykułem Jak czyścić piekarnik Electrolux za pomocą pyrolizy?
 • Dalsze instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi. Pobierz instrukcję obsługi


AEG 41270 LAVAMAT instrukcja obsługi POLSKIProducent: AEGModel: 41270 LAVAMATJezyk: POLSKI

LAVAMAT 41270
Pralka automatyczna, która jest
przyjazna oerodowisku naturalnemu
Instrukcja obs? ugi

Szanowni Klienci!
Przed przyst? pieniem do pod?? czenia i eksploatacji pralki prosimy o
dok? adne przeczytanie instrukcji obs? ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki bezpiecze? stwa,
których nale? y bezwzgl? dnie przestrzegaae.
Instrukcj? obs? ugi nale? y zachowaae, aby w razie koniecznooeci
skorzystaae z niej.
W przypadku sprzeda? y pralki nale? y pami? taae o przekazaniu instrukcji
obs? ugi nowemu u? ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak "Trójk? t ostrzegawczy"
i / lub wyra? enia "Ostrze? enie", "Uwaga". S? to wskazówki o
szczególnym znaczeniu dla bezpiecze? stwa u? ytkownika i dla
prawid? owego funkcjonowania urz? dzenia. Nale? y ich
bezwzgl? dnie przestrzegaae.

F

Ten znak b? dzie pomocny Pa? stwu podczas sukcesywnego
zapoznawania si? z obs? ug? urz? dzenia.
Informacje opatrzone tym znakiem maj? charakter uzupe? niaj? cy
i dotycz? obs? ugi oraz praktycznego u? ytkowania urz? dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz? ce
ekonomicznego i przyjaznego oerodowisku naturalnemu
u? ytkowania urz? dzenia.

Instrukcja obslugi zawiera w rozdziale,, Co zrobic, gdy... " wskazówki
dotyczace postepowania w przypadku wystapienia zaklócen i usuwania
ich przez uzytkownika.
Jezeli nie beda Panstwo w stanie usunac zaklócenia samodzielnie
zgodnie z podanymi wskazówkami, to nalezy zglosic usterke do
autoryzowanego zakladu serwisowego.
Producent jest otwarty na Panstwa zyczenia i uwagi krytyczne.
Dazymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakosci
swiadczonych uslug.
Personel autoryzowanych zakladów serwisowego sluzy Panstwu
pomoca w usuwaniu usterek technicznych.

2

Instrukcja jest wydrukowana na papierze z recyclingu, który chroni oerodowisko naturalne.
Nie wystarczy myoeleae o ekologii, trzeba dzia? aae.

SPIS TREOECI
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa................... 4
Opis pralki...................................................... 8
Tabele programów........................................... 27
Mycie i konserwacja......................................... 29
Objawy i przyczyny zak? óce?
w funkcjonowaniu pralki.................................... 32
Instalacja....................................................... 36
Dane techniczne.............................................. 44
Autoryzowany serwis........................................ 45

3

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
Bezpiecze? stwo urz? dze? elektrycznych marki AEG odpowiada
wymogom technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze? stwie urz? dze?
elektrycznych. Jako producent urz? dzenia zakupionego przez Pa? stwa
jesteoemy zobowi? zani do przedstawienia Pa? stwu wskazówek
dotycz? cych bezpiecznego u? ytkowania urz? dzenia.

Przed rozpocz? ciem u? ywania pralki

. Przed przyst? pieniem do ustawienia i instalacji pralki nale? y przeczytaae
wskazówki dotycz? ce pod?? czenia urz? dzenia.
. Jeoeli zakupili Pa? stwo urz? dzenie w miesi? cach zimowych (przy
temperaturze minusowej), nale? y przed pod?? czeniem pozostawiae je na
24 godziny w temperaturze pokojowej.

Przeznaczenie urz? dzenia

. Pralka s? u? y do prania bielizny w gospodarstwie domowym. W przypadku
u? ytkowania pralki niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid? owej
obs? ugi, producent nie odpowiada za ewentualne szkody. Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie wolno dokonywaae przeróbek i
zmian urz? dzenia. Do prania stosowaae tylko oerodki pior? ce przeznaczone dla pralek
automatycznych. Nale? y przestrzegaae wskazówek producentów
oerodków pior? cych. Bielizna przeznaczona do prania nie mo? e zawieraae rozpuszczalników
zapalnych. Nale? y zwróciae uwag? na to przede wszystkim przy praniu
odzie? y czyszczonej wst? pnie oerodkami chemicznymi. Pralki nie wolno u? ywaae do prania chemicznego!
. OErodki farbuj? ce lub wywabiacz plam mo? na stosowaae, o ile producent
danego oerodka wyra? nie zaznaczy to w zaleceniach dotycz? cych
zastosowania oerodka. Za ewentualne szkody producent urz? dzenia nie
odpowiada. Do prania stosowaae tylko wod? z sieci. Wod? deszczow? lub u? ytkow?
mo? na zastosowaae tylko wtedy, jeoeli spe? nia wymagania zgodne z
normami DIN 1986 i DIN 1988.

4

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

? Uszkodzenia spowodowane przechowywaniem pralki w niskiej
temperaturze (np. zamarzni? cie elementów) nie s? obj? te gwarancj?.
W razie koniecznooeci ustawienia pralki w niskiej temperaturze
otoczenia, nale? y odprowadziae ewentualne resztki wody, które znajduj?
si? w pralce (zob. rozdzia? o wypompowaniu wody). W?? dop? ywowy
nale? y od?? czyae od zaworu i po? o? yae na pod? odze.

Bezpiecze? stwo dzieci

. Cz? oeci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj? powa? ne
zagro? enie dla dzieci. Niebezpiecze? stwo uduszenia si?! Elementy
opakowania nale? y przechowywaae w miejscu niedost? pnym dla
dzieci. Zwróciae uwag? na dzieci, które bawi? c si? urz? dzeniami elektrycznymi,
cz? sto nie dostrzegaj? zwi? zanego z nimi niebezpiecze? stwa. Podczas
pracy urz? dzenia nale? y zapewniae dzieciom opiek?. Dzieciom nie
wolno bawiae si? urz? dzeniem! Istnieje niebezpiecze? stwo zamkni? cia
si? w b? bnie pralki. Urz? dzenie nale? y tak zabezpieczyae, aby do b? bna nie wesz? y dzieci
lub np. zwierz? ta domowe. Je? eli pralka ma zostaae usuni? ta z gospodarstwa domowego, nale? y
wyj? ae przewód zasilaj? cy z gniazdka, unieruchomiae zamek pokrywy
pralki, odci? ae przewód zasilaj? cy i usun? ae wtyczk wraz z resztkami
przewodu. Uniemo? liwi to zamkniecie sie dzieci w trakcie zabawy w
b? bnie pralki.

Bezpiecze? stwo ogólne

. Urz? dzenie mo? e naprawiaae wy?? cznie personel z autoryzowanych

placówek serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez
kwalifikacji mog? stwarzaae zagro? enie dla u? ytkownika! W przypadku
usterki nale? y zwróciae si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego.
? Nie wolno w?? czaae pralki do gniazdka zasilaj? cego, jeoeli:
- instalacja elektryczna jest uszkodzona,
- uszkodzenia w obr? bie panelu steruj? cego, blatu i coko? u
spowoduj? swobodny dost? p do wn? trza urz? dzenia.
? Przed przyst? pieniem do mycia lub wykonywania czynnooeci
konserwacyjnych nale? y od?? czyae pralk? od sieci zasilania
elektrycznego, wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka lub przy pod?? czeniu
sta? ym, wy?? czyae w?? cznik bezpiecze? stwa znajduj? cy si? w skrzynce
z bezpiecznikami lub wykr? ciae bezpiecznik.
5

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

. Wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka, nie wolno ci? gn? ae za przewód zasilaj? cy!
. Pralki nie wolno polewaae strumieniem wody, gdy? mo? e to spowodowaae
pora? enie pr? dem!
. Do pod?? czenia pralki nie wolno stosowaae rozga?? ziaczy oraz
przed? u? aczy. Zagro? enie po? arem wskutek zbytniego nagrzania tych
cz? oeci!
. Chroniae urz? dzenie przed ma? ymi zwierz? tami. Uszkodzenie przewodów
zasilaj? cych i przewodów doprowadzaj? cych wod? mo? e spowodowaae
pora? enie pr? dem lub zalanie wod?!

6

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

Wskazówki dotycz? ce utylizacji
Utylizacja opakowania nowego urz? dzenia
Opakowanie urz? dzenia nale? y usun? ae w sposób zgodny z
obowi? zuj? cymi przepisami o ochronie oerodowiska. Wszystkie elementy
opakowania s? przyjazne dla oerodowiska naturalnego i przystosowane
do bezpiecznego sk? adowania lub spalania w urz? dzeniach s? u?? cych
do tego celu.
Równie? tworzywa sztuczne oznaczone nast? puj? cymi symbolami,
nadaj? si? do powtórnego przetworzenia:
.

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyrol
& gt; PP & lt; = polipropylen

Cz? oeci kartonowe wykonano z makulatury i nale? y przekazaae je do
miejsca zbiórki surowców wtórnych.
Utylizacja zu? ytego urz? dzenia!
Jeoeli zu? yte urz? dzenie przeznaczone jest do usuni? cia z gospodarstwa
domowego, nale? y je przekazaae do odpowiedniego punktu utylizacji
- recyklingu.

Wskazówki dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego
. W przypadku prania bielizny srednio zabrudzonej nie ma potrzeby
wykonywania prania wstepnego, co pozwoli na zaoszczedzenie
srodków pioracych, wody i czasu oraz przyczyni sie do ochrony
srodowiska naturalnego!
. Przestrzeganie zalecen dotyczacych ilosci wsadu bielizny sprawia,
ze pralka pracuje w sposób oszczedny. W przypadku prania malej ilosci bielizny nalezy uzywac 1/2 - 2/3
zalecanej ilosci srodka pioracego. Po czyszczeniu wstepnym srodkami do usuwania plam i zabrudzen,
odziez nalezy prac w nizszej temperaturze. Do prania bielizny (gotowania) lekko i srednio zabrudzonej wystarczy
ustawic program energooszczedny. Mozna zrezygnowac równiez z uzycia plynów zmiekczajacych. Jesli
susza Panstwo bielizne w suszarce, bielizna bedzie miekka takze bez
dodania srodka zmiekczajacego. Jesli pralka podlaczona jest do zasilania woda o srednim i wysokim
stopniu twardosci (od II stopnia twardosci; patrz "Srodki piorace i
zmiekczajace"), nalezy stosowac srodki do zmiekczania wody. W takim
przypadku dozuje sie srodek pioracy w ilosci przeznaczonej dla I. -go
stopnia twardosci (= woda miekka).
7

Opis pralki
Widok z przodu

Panel z elementami steruj? cymi

Pokrywa
Uchwyt pokrywy

Klapka os? ony pompy
opró? niaj? cej

Nó? ki regulacyjne

D? wignia do
blokowania
kó? ek

Pojemnik na oerodki pior? ce i piel? gnacyjne
Przegródka na oerodki
pior? ce do prania wst? pnego/
namaczania/odplamiania oraz
oerodkido zmi? kczania wody.
pior? ce w postaci proszku do
prania zasadniczego lub na
oerodki do zmi? kczania wody.
8

Przegródka na
p? ynne oerodki (p? yn
zmi? kczaj? cy,
krochmal).

Wybielacz

Opis pralki

Panel steruj? cy
Przycisk do ustawiania pr? dkooeci wirowania /
stop z wod? w pralce
Wska? niki przebiegu programu
Przyciski programów
dodatkowych

Lampka kontrolna
blokady pokrywy

Programator

Przycisk
START /
PRZERWA

Lampkakontrolna sygnalizuj? ca dodanie
nadmiernej ilooeci oerodka do prania

Programator s? u? y do ustawiania
programu prania (np. poziom wody,
ruchy rewersyjne b? bna, cykle
p? ukania, pr? dkooeae wirowania)
odpowiednio do rodzaju bielizny i
ustawiania temperatury prania.
Wy?? czony " O "
Po ustawieniu programatora w pozycji Wy?? czony pralka zostaje
wy?? czona. W pozosta? ych pozycjach programatora pralka jest w?? czona.
"
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania "
Program zasadniczy przeznaczony jest do prania bielizny bia? ej i kolorowej
do gotowania (bawe? na, len) w zakresie temperatury od 30oC do 95oC.

9

Program energooszcz? dny
Program energooszcz? dny w temperaturze oko? o 670C przeznaczony
jest do prania lekko i oerednio zabrudzonej bielizny. Czas prania jest
wyd? u? ony.
Po?? czenie programu energooszcz? dnego z krótkim jest niemo? liwe.

Syntetyki "

"

Program zasadniczy przeznaczony do prania tkanin syntetycznych (tkaniny
mieszane). Temperatura prania w zakresie od 40oC do 600C.

Tkaniny? atwe do prasowania "

Program przewidziany do prania w temperaturze 40oC syntetyków, które
musz? byae lekko prasowane lub w ogóle nie trzeba ich prasowaae.

Bielizna delikatna "

Program zasadniczy przeznaczony do prania bielizny delikatnej.
Temperatura prania 300C lub 400C.

We? na / Pranie r? czne "

Program zasadniczy (na zimno do 400C) przeznaczony jest do prania
tkanin we? nianych nadaj? cych si? do prania w pralce automatycznej oraz
szczególnie delikatnych tkanin, jedwabiu (ze wskazówk? na metce
"pranie r? czne"

).

Delikatne p? ukanie "
Oddzielne delikatne p? ukanie przewidziane jest np. do p? ukania odzie? y
pranej r? cznie (dwa cykle p? ukania, pobranie p? ynu zmi? kczaj? cego z
przegródki
, delikatne wirowanie).

Krochmalenie "

Oddzielne krochmalenie, oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem, oddzielne
impregnowanie wilgotnej bielizny (1 cykl p? ukania, pobranie p? ynu
, wirowanie).
zmi? kczaj? cego z przegródki

10

Wypompowanie wody "

Wypompowanie wody z pralki po jej zatrzymaniu si? w pozycji "Stop z
wod? w pralce " (bez wirowania).

Stop z wod? w pralce "

bielizna pozostaje w b? bnie w wodzie z ostatniego p? ukania i nie jest
odwirowana.

Wirowanie "

wod? w pralce" i wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny z trwa? ych
tkanin, pranej r? cznie.

Delikatne wirowanie "

wod? w pralce" i delikatne wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny
pranej r? cznie z delikatnych tkanin (syntetyki, jedwab, we? na).

Przyciski programów dodatkowych
Dzi? ki programom dodatkowym mo? na dopasowaae
program prania do stopnia zabrudzenia bielizny.
Pranie bielizny oerednio zabrudzonej nie wymaga
korzystania z programów dodatkowych. W zale? nooeci
od rodzaju programu prania, mo? na?? czyae ze sob?
ich ró? norodne funkcje.
Programy dodatkowe nale? y wybieraae po ustawieniu
programu zasadniczego i przed wcioeni? ciem
przycisku Start/Przerwa " ".
Po nacioeni? ciu przycisków wybranych programów
dodatkowych, zaoewiec? si? lampki kontrolne
przyporz? dkowane do tych przycisków. Lampki zgasn?
po ponownym nacioeni? ciu przycisków.

11

Pranie wst? pne "

Pranie wst? pne trwa ok. 15 minut i jest wykonywane w temperaturze
30°C. Pranie wst? pne wykonywane jest w ciep? ej wodzie przed programem
zasadniczym, które nast? puje automatycznie po praniu wst? pnym.
Prania wst? pnego nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
We? na i razem z programem Namaczanie i Usuwanie plam; cykl wirowania
wykonywany jest w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
lub Syntetyki, bez wirowania w przypadku Bielizny delikatnej.

Namaczanie "

Program namaczania trwa ok. 45 minut w temperaturze 30°C. Nast? pnie
rozpoczyna si? automatycznie program zasadniczy. Program namaczania
ko? czy si? krótkim wirowaniem w programie Bielizna bia? a i kolorowa do
gotowania i Syntetyki, natomiast w przypadku bielizny delikatnej, ko? czy
si? tylko wypompowaniem wody z b? bna.
Programu namaczania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
prania We? na i razem z programem Pranie wst? pne oraz Usuwanie plam.

Krótkie pranie "

Usuwanie plam "

Krótki program zasadniczy do prania bielizny lekko zabrudzonej.
Krótkiego programu prania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, Program energooszcz? dny i razem z programem
Usuwanie plam.

Program przeznaczony jest do prania bielizny mocno zabrudzonej i
zaplamionej (przed? u? one pranie zasadnicze z automatycznym
wp? ukiwaniem oerodka do usuwania plam).
Programu do usuwania plam nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, razem z Krótkim programem, Namaczanie i
programem, Pranie wst? pne oraz w temperaturze prania poni? ej 40oC.
Funkcja usuwania plam nie wspó? pracuje z programami: We? na, Krótki
program, Namaczanie, Pranie wst? pne oraz z programami prania bielizny
w temperaturze poni? ej 40°C.
W?? czenie funkcji usuwania plam kasuje pobieranie wybielacza w
czasie programu prania.

12

Przycisk Start / Przerwa "

Przycisk te ma nast? puj? ce funkcje:
a) Start
Po nacioeni? ciu przycisku zostaje w?? czony ustawiony program.
b) Przerwa
Aby przerwaae program b? d? cy w toku, nale? y nacisn? ae przycisk Start/
"; na wyoewietlaczu pulsuje wskazanie. Po ponownym
Przerwa "
nacioeni? ciu przycisku program b? dzie kontynuowany.

Przycisk do ustawiania pr? dkooeci wirowania lub
opcji "Stop z wod? w pralce "
Przyciskiem tym mo? na obni? yae maksymaln? pr? dkooeae
wirowania dla ustawionego programu prania lub ustawiae
opcj? Stop z wod? w pralce "
".
Maksymalna pr? dkooeae wirowania jest dopasowana do
danego rodzaju bielizny.

Wska? nik przebiegu programu
Wska? nik ten pokazuje przed startem programu wybrane
fazy programu. Podczas programu zapala si? wska? nik
aktualnie wykonywanego cyklu programu.
Jeoeli zaoewieci si? lampka kontrolna sygnalizuj? ca zbyt
du? e dozowanie detergentu "
", oznacza to,? e w
wykonanym programie prania zosta? a zu? yta zbyt du? a ilooeae
oerodka pior? cego. Przy nast? pnym praniu nale? y oecioele
przestrzegaae wskazówek producenta stosowanego
detergentu oraz ilooeci wsadu bielizny.
" " System auto-pozycjonowania b? bna: po zako? czeniu programu
prania drzwiczki b? bna b? d? znajdowa? y si? w górnym po? o? eniu, aby
wk? adanie i wyjmowanie bielizny by? o? atwiejsze.
Je? eli bielizna nie b? dzie dobrze roz? o? ona w b? bnie, a drzwiczki nie znajd?
si? w górnym po? o? eniu, nale? y obróciae b? ben r? cznie, ustawiaj? c go w
odpowiedniej pozycji.
13

Anulowanie programu prania

Jeoeli chc? Pa? stwo anulowaae program, która w? aoenie rozpocz?? si?,
nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na pozycji Wy?? czony " O ".

Uwaga!

", nale? y
Po zako? czeniu programu z opcj? Stop z wod? w pralce "
najpierw ustawiae pokr? t? o programatora na pozycj? Wy?? czony " O ", a
dopiero pó? niej ustawiae program Wypompowanie wody "
".

Zmiana trwaj? cego programu

Aby zmieniae funkcj? dodatkow? programu, nale? y najpierw ustawiae
urz? dzenie na opcj? Przerwa " ", naciskaj? c przycisk Start/Przerwa
" ".
Wszystkie dodatkowe funkcje programów mo? na zmieniae, zanim zostan?
wykonane w trakcie trwania programu zasadniczego. Po w?? czeniu
wybranej funkcji dodatkowej nale? y ponownie nacisn? ae przycisk Start/
Przerwa " ".
Aby zmieniae program, najpierw nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na
pozycj? Wy?? czony " O ", a nast? pnie ustawiae inny program.
Woda pozostaje w b? bnie i po powtórnym nacioeni? ciu przycisku Start/
Przerwa " " program przebiega dalej.

14

Zu? ycie wody, energii elektrycznej i czasu w
wybranych programach
Wartooeci podane w tabeli dotycz? warunków znormalizowanych oeredniego
gospodarstwa domowego. S? one pomocne w ogólnej orientacji w zakresie
zu? ycia wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych.
Rzeczywiste wartooeci mog? w praktyce nieco odbiegaae od danych
zamieszczonych w tabeli.
PE? NY WSAD
w kg

ZUZYCIE
wody w
litrach

energii w
kWh

czasu w
min

BIA? A / KOLOROWA BIELIZNA
DO GOTOWANIA 95

4, 5

42

1, 90

136 - 146

DO GOTOWANIA 60 1)

39

0, 83

130 - 140

BIA? A / KOLOROWA
BIELIZNADO GOTOWANIA 40

54

0, 54

121 - 131

SYNTETYKI 60

2, 0

48

0, 42

84 - 94

BIELIZNA DO PRASOWANIA 40

1, 0

52

0, 47

77 - 87

BIELIZNA DELIKATNA 30

45

0, 28

48 - 58

WE? NA / TKANINY DO PRANIA
R?
CZNEGO 40

44

0, 30

52 - 62

PROGRAM/TEMPERATURA

Wskazówka: program zgodny z norm? EN 60 456.
Parametry eksploatacyjne zale?? od cioenienia i stopnia twardooeci oraz temperatury
wody zasilaj? cej, rodzaju i ilooeci bielizny, stosowanych oerodków pior? cych,
odchyle? napi? cia w sieci zasilania elektrycznego i wybranych funkcji
dodatkowych.

1)

Co oznacza s? owo "UPDATE"?

Praca pralki jest sterowana elektronicznie. Oprogramowanie, w jakim
pracuje urz? dzenie, mo? na zmieniae. Firma AEG poinformuje Pa? stwa o
nowych rozwi? zaniach ulepszaj? cych prac? pralki, jeoeli takie zostan?
opracowane. Przedstawimy Pa? stwu konkretne ulepszenia (np.
dodatkowe p? ukanie, wi? ksza ilooeae wody do wp? ukiwania oerodka
pior? cego itp. ), a Pa? stwo podejm? decyzj? o przeprogramowaniu
pralki.
Po podj? ciu decyzji o wykonaniu przeprogramowania prosimy o
zg? oszenie si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego, który
poinformuje Pa? stwa równie? o kosztach tej operacji.
15

Przed pierwszym praniem

Przed pierwszym praniem bielizny nale? y wykonaae program bez
wsadu bielizny. Ustawiae program "Bielizna do gotowania 95oC" =
Kochwäsche i dodaae po? ow? ilooeci oerodka pior? cego. W ten sposób
usuwa si? z b? bna i pojemnika na roztwór do prania resztki pozosta? e po
procesie produkcyjnym.

Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania

. Posortowaae bielizn? wed? ug rodzaju i symboli konserwacji odzie? y. Opró? niae kieszenie. Wyj? ae przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, szpilki). Pozasuwaae zamki, pozapinaae poszwy i poszewki, pozawi? zywaae
lu? ne paski np. od fartucha, co pozwoli na unikni? cie uszkodze?
bielizny i nadmiernych zagniece? podczas prania;
. Praae na lewej stronie bielizn? i odzie? wykonan? z podwójnej
warstwy tkaniny (np. oepiwór, skafander). Odzie? kolorow?, we? n? i odzie? z przyszytymi ozdobami nale? y praae
pod odwróceniu na lew? stron?. Zaleca si? praae ma? e i delikatne sztuki odzie? y (np. skarpetki
dzieci? ce, po? czochy) w siatce do prania bielizny, w poszewce z
zamkiem lub w du? ej skarpecie. Zachowaae szczególn? ostro? nooeae przy praniu firan. Zdj? ae "? abki" oraz kó? ka z tworzywa sztucznego i w? o? yae je do siatki
lub do worka. Praae oddzielnie kolorow? i bia?? bielizn?. Bia? a bielizna prana razem
z kolorow? stanie si? z czasem szara. Nowe rzeczy kolorowe praae pierwszy raz oddzielnie. Nowe rzeczy
mog? posiadaae zbyt intensywne nasycenie kolorów i mog? farbowaae. Wk? adaae do b? bna na przemian ma? e sztuki z du? ymi, dzi? ki czemu
zostaje wzmocniony rezultat prania i bielizna zostaje równomiernie
rozdzielona podczas wirowania. Przed w? o? eniem bielizny do b? bna nale? y j? "rozlu? niae". Wk? adaae do b? bna bielizn? nie spl? tan?. Zwracaae uwag? na wskazówki producentów odzie? y, takie jak:
"praae oddzielnie", "praae oddzielnie kilkakrotnie".

16

Rodzaje bielizny i symbole konserwacji odzie? y

F Symbole umieszczone na metkach odzie? y s? pomocne w wyborze
w? aoeciwego

programu prania.
Bielizn? do prania nale? y posortowaae wed? ug rodzaju i symboli konserwacji
odzie? y. Symbole zawieraj? informacje o temperaturze prania i s? to
zawsze wartooeci maksymalne.

Bielizna do gotowania

Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tym symbolem s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna podczas prania w wysokich
temperaturach. Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest
program "Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania".

Bielizna kolorowa
Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tymi symbolami s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna. Do prania tego rodzaju bielizny
przeznaczony jest program "Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania".

Syntetyki
Wyroby z bawe? ny, z domieszk? bawe? ny i syntetyki oznaczone tymi
symbolami wymagaj? delikatniejszego (mechanicznie) procesu prania.
Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program "Syntetyki".

Bielizna delikatna
Wyroby z mikrofazy, wiskozy, syntetyki, firanki oznaczone tym symbolem
wymagaj? prania szczególnie delikatnego. Do prania tego rodzaju
bielizny jest przeznaczony program "Bielizna delikatna".

We? na i inne delikatne rodzaje bielizny
Odzie? z we? ny, z domieszk? we? ny lub z jedwabiu, oznaczona tymi
symbolami jest szczególnie wra? liwa na mechaniczne oddzia? ywanie
b? bna. Do tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program "We? na" /
.
W pralce nie mo? na praae odzie? y oznaczonej symbolem

= Nie

praae w pralce!

17

OErodki pior? ce i piel? gnacyjne

Stosowaae tylko te oerodki pior? ce i piel? gnacyjne, które s? przeznaczone
do prania w pralkach automatycznych. Przestrzegaae wskazówek
umieszczonych na opakowaniu oerodków pior? cych podanych przez
producenta.

Dozowanie oerodków pior? cych i piel? gnacyjnych

Ilooeae oerodków pior? cych uzale? niona jest od nast? puj? cych czynników:
? stopie? zabrudzenia bielizny,
? stopie? twardooeci wody w sieci wodoci? gowej,
? ilooeae wsadu bielizny.
Jeoeli producent nie podaje danych odnooenie dozowania oerodka pior? cego
dla mniejszej ilooeci wsadu, nale? y dodaae do po? owy wsadu o 1/3 oerodka
pior? cego mniej przy bardzo ma? ym wsadzie, a w programie prania
bielizny? atwej do prasowania "
" dodaae tylko po? ow? ilooeci oerodka
pior? cego zalecanej dla pe? nego wsadu.
Przestrzegaae wskazówek dotycz? cych zakresu zastosowania oraz sposobu
dozowania oerodków pior? cych i piel? gnacyjnych podanych przez ich
Zmi? kczanie wody

Woda oerednia i twarda (od II stopnia twardooeci) wymaga stosowania
oerodka zmi? kczaj? cego. Nale? y przestrzegaae zalece? podanych przez
producenta!
Informacji o stopniu twardooeci wody mog? Pa? stwo zasi? gn? ae w
miejscowym zak? adzie wodoci? gowym.
OErodek zmi? kczaj? cy jest pobierany przed oerodkiem pior? cym (zmi? kczanie
wst? pne). Ma to wp? yw na ilooeae dozowanego oerodka zmi? kczaj? cego.
W tym przypadku wystarczy u? yae 80% tego oerodka w stosunku do ilooeci
stosowanej zwykle.

Tabela stopnia twardooeci wody
Stopie? twardooeci
wody

Stopie? twardooeci w
mmol/l

I - mi? kka

0 -7

do 1, 3

II - oerednia

7 - 14

1, 3 - 2, 5

III - twarda

14 - 21

2, 5 - 3, 8

IV - bardzo twarda
18

Stopnie twardooeci w °dh
(skala niemiecka)

ponad 21

ponad 3, 8

Przebieg programu prania
Krótka instrukcja prania:

1. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna, a nast? pnie w? o? yae bielizn? do
b? bna.
2. Ustawiae wybrany program prania.
- ustawiae przy pomocy programatora wybrany program i
temperatur?,
- ustawiae (wed? ug wyboru) program dodatkowy.
3. Zmieniae pr? dkooeae wirowania lub ustawiae funkcj? "Stop z wod? w
pralce", jeoeli to konieczne.
4. Zamkn? ae pokryw? b? bna.
5. Dodaae oerodki pior? ce i piel? gnacyjne.
6. Zamkn? ae pokryw? pralki.
7. W?? czyae program prania, naciskaj? c przycisk Start/Przerwa " ".

Po zako? czeniu programu prania:
UWAGA!

Po zako? czeniu programu w pozycji "Stop z wod? w pralce" nale? y
przed otworzeniem pokrywy pralki wypompowaae wod?, ustawiaj? c
program "Wypompowanie", "Wirowanie" lub "Wirowanie delikatne".
8. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna i wyj? ae bielizn?.
9. Wy?? czyae pralk?. Programator ustawiae na pozycj? Wy?? czony " O ".

19

Ustawienie programu prania
Wybraae w? aoeciwy program prania, temperatur? oraz ewentualnie funkcje
dodatkowe na podstawie danych zamieszczonych w tabeli programów.

F 1. Programatorem nale? y ustawiae
wybrany program prania i odpowiedni?
temperatur?. Zaoewiec? si? lampki
kontrolne wskazuj? ce etapy ustawionego
programu prania. Na wyoewietlaczu
zostanie wskazany przewidywany czas
(w minutach) trwania ustawionego
programu.

2. Ustawiae (wed? ug wyboru) programy dodatkowe. Zaoewieci si?
lampka kontrolna wybranego programu dodatkowego.
? W celu zmiany programu nale? y wcisn? ae inny przycisk.
? W celu anulowania programu nale? y nacisn? ae jeszcze raz ten
przycisk.

Zmiana pr? dkooeci wirowania lub ustawienie opcji
"Stop z wod? w pralce"
Jeoeli zajdzie koniecznooeae, mo? na zmieniae pr? dkooeae
wirowania ko? cowego lub ustawiae opcj? Stop z wod?
w pralce "
W tym celu nale? y naciskaae przycisk do momentu, a?
wska? nik danej wartooeci lub opcja Stop z wod? w
pralce "
" zostanie podoewietlona.
Po nacioeni? ciu przycisku Stop z wod? w pralce "
woda pozostaje w b? bnie po ostatnim cyklu p? ukania
woda, a bielizna nie zostanie odwirowana.
Je? eli pr? dkooeae wirowania nie zostanie zmieniona, wtedy wirowanie
ko? cowe b? dzie automatycznie dopasowane do programu:
Pr? dkooeae wirowania pooeredniego jest przypisana do konkretnego
programu i nie mo? na jej zmieniae.
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania
Syntetyki i Bielizna do prasowania
We? na / Pranie r? czne
20

1200 obr. /minut?
900 obr. /minut?
700 obr. /minut?

Dodatkowe p? ukanie "

Konstrukcja techniczna pralki powoduje bardzo niskie zu? ycie wody. Dla
osób o bardzo wra? liwej skórze, przewidziano funkcj? dodatkowego
cyklu p? ukania.
Po ustawieniu funkcji Dodatkowe p? ukanie wykonywane jest
dodatkowe p? ukanie w programach Bia? a i kolorowa bielizna do
gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania i Bielizna delikatna.
Pralka nie zosta? a ustawiona fabrycznie na dodatkowy cykl p? ukania.
Po w?? czeniu funkcji dodatkowego p? ukania podwy? sza si? zu? ycie
wody i wyd? u? a si? czas trwania programu.

Ustawienie dodatkowego cyklu p? ukania
kolorowa bielizna
F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i Bielizna delikatna
do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub
(z dowoln? temperatur? ). Wcisn? ae jednoczeoenie i przytrzymaae przynajmniej przez 2 sekundy
przycisk Pranie wst? pne i Krótki program. Na panelu ze wska? nikami
etapów programu zaoewieci si? lampka P? ukanie dodatkowe Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? ustawiony i pozostaje zaprogramowany do momentu,
a? Pa? stwo anuluj? jego ustawienie.

Anulowanie dodatkowego cyklu p? ukania
F 1. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i Bielizna delikatna.
etapów programu zgaoenie lampka P? ukanie dodatkowe. Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? anulowany.

21

Otwieranie i zamykanie pokrywy pralki

F Otwieranie:
Podnieoeae pokryw?, trzymaj? c za uchwyt pokrywy pralki.
F Zamykanie:

Mocno nacisn? ae pokryw? pralki. Wska? niki Pokrywa "
" i Start /
Przerwa " " wskazuj? przy w?? czonej pralce, czy pokrywa mo? e byae
podniesiona:
Wska? nik
"Pokrywa"

Wska? nik "Start /
Przerwa"

Czy jest mo? liwe otworzenie
pokrywy pralki?

OEwieci si? na zielono

Pulsuje na czerwono

Tak

OEwieci si? na czerwono

Tak, po nacioeni? ciu przycisku
"Start / Przerwa"

Jest wy?? czony

Pulsuje na czerwono lub
oewieci si? na czerwono

Nie 1)

1) Pokrywa pralki jest zablokowana z powodu wysokiego poziomu wody lub wysokiej
temperatury.

Jeoeli:

- Wska? nik Pokrywa pulsuje na czerwono,
- Pulsuje wska? nik "Pranie zasadnicze".

oznacza to,? e próbowano uruchomiae program, kiedy pokrywa pralki
by? a nieprawid? owo zamkni? ta. W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae
pokryw? i ponownie uruchomiae program.

W? o? enie bielizny

Skorzystaae ze wskazówek dotycz? cych maksymalnego wsadu oraz rodzaju
bielizny (patrz: "Tabela programów", "Rodzaje bielizny i symbole
konserwacji odzie? y). Posortowaae i przygotowaae bielizn? do prania. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna. W? o? yae bielizn? do pralki.

Podczas zamykania pokrywy b? bna nale? y zwróciae uwag? na to,
czy jakaoe cz? oeae bielizny nie jest zatrzaoeni? ta drzwiczkami! W ten
sposób mo? na uszkodziae bielizn? i pralk?!
4. Dok? adnie zamkn? ae pokryw? pralki i b? bna.
22

Dozowanie oerodków pior? cych i piel? gnacyjnych
Wskazówki dotycz? ce wyboru detergentów i oerodków piel? gnacyjnych
podano w rozdziale " OErodki pior? ce i piel? gnuj? ce"

Przegródka na p? ynne oerodki
zmi? kczaj? ce

(oerodek zmi? kczaj? cy do bielizny, krochmal).

UWAGA! Podczas dozowania oerodków
piel? gnacyjnych nie wolno przekraczaae
poziomu "MAX". W przypadku stosowania
p? ynnych skoncentrowanych oerodków
zmi? kczaj? cych zaleca si? po wlaniu ich do
przegródki nalanie wody do oznaczenia
"MAX". Usztywniacze w postaci proszku
nale? y przed wlaniem do przegródki
rozpuoeciae w wodzie.

Przegródka na oerodki do prania
wst? pnego / namaczania lub oerodki
do usuwania plam
(tylko dla programów dodatkowych "Pranie
wst? pne", "Namaczanie" lub na oerodki do
zmi? kczania wody).
Przegródka na oerodki pior? ce w postaci proszków do
prania zasadniczego.

Jeoeli u? ywaj? Pa? stwo oerodka do zmi? kczania wody i potrzebuj? przegródk?
po prawej stronie dla programu "Pranie wst? pne" = VORWÄSCHE,
"Namaczanie" = EINWEICHEN, wtedy oerodek do zmi? kczania wody nale? y
dodaae na detergent do prania zasadniczego w przegródce po lewej
stronie.
Dotyczy stosowania p? ynnych oerodków do prania, tabletek,
oerodków do farbowania:
P? ynne oerodki pior? ce, tabletki nale? y dodawaae w specjalnych dozownikach
oferowanych przez producentów tych oerodków. Przestrzegaae wskazówek
podanych na opakowaniu oerodka.
23

Rozpocz? cie programu prania

F 1. Sprawdziae, czy zawór wodny jest odkr? cony. Nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program
prania rozpoczyna si? po nacioeni? ciu przycisku lub
rozpocznie si? po up? ywie czasu ustawionego
wczeoeniej przyciskiem Opó? niony czas startu.

Pokrywa pralki jest nieprawid? owo zamkni? ta, jeoeli po nacioeni? ciu
przycisku Start/Przerwa " "
- Wska? nik Pokrywa "

" pulsuje na czerwono,

- Pulsuje wska? nik "Pranie zasadnicze".
W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae pokryw? i ponownie nacisn? ae
Start/Przerwa " "

24

Przed rozpocz? ciem programu prania wska? nik poka? e
wszystkie etapy wybranego programu. W trakcie prania
wska? nik wyoewietla aktualnie wykonywany etap programu.

Zmiana programu

zmieniae program, nale? y wykonaae
F AbyNacisn? ae przycisk Start / Przerwa " " nast? puj? ce czynnooeci:
1. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji Wy?? czony " O ". Program
prania zostaje przerwany. Jeoeli zechc? Pa? stwo, mo? na ustawiae inny program. Przerwaae program.
Programator ustawiae na "Wypompowanie wody" i nacisn? ae przycisk
programu
F Przerwanieprzycisk Start/Przerwa "
Naciskaj? c

", mo? na w ka? dej chwili przerwaae
program prania i po ponownym wcioeni? ciu kontynuowaae przebieg
F Ustawienie dodatkowych programów lub "Usuwanie plam" mo? na
Programy dodatkowe "Krótki program"
ustawiae dodatkowo ju? po starcie programu.
1. Nacisn? ae przycisk "Krótki program" lub "Usuwanie plam". Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program b? dzie
kontynuowany.

F Zmiana pr? dkooeci wirowaniazmieniae pr? dkooeae wirowania lub ustawiae
Podczas prania mo? na jeszcze
opcje "Stop z wod? w pralce"

1. Nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " "
2. Przyciskiem "Pr? dkooeae wirowania / Stop z wod? w pralce" zmieniae
ilooeae obrotów wirówki. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " " Program b? dzie
kontynuowany.
25

Zako? czenie programu prania / Wyj? cie bielizny
Po zako? czeniu programu zaoewieci si? na panelu "Koniec".

1. Jeoeli zosta? a ustawiona opcja "Stop z wod? w pralce", nale? y najpierw
wypompowaae wod? z b? bna.
- Nacisn? ae przycisk " Start/Przerwa". Bielizna w b? bnie zostanie
odwirowana zgodnie z programem. Po ponownym wcioeni? ciu przycisku
Start/Przerwa " mo? na jeszcze zmieniae liczb? obrotów b? bna nawet
podczas wirowania,
lub
- ustawiae programator na pozycji "Wypompowanie wody" i nacisn? ae
przycisk "Start/Przerwa". Woda zostanie wypompowana z b? bna bez
wirowania;
- ustawiae programator na pozycji "Wirowanie" lub "Delikatne wirowanie"
i nacisn? ae przycisk "Start/Przerwa". Bielizna zostanie odwirowana lub
zostanie wykonane krótkie wirowanie oszcz? dzaj? ce.
Po zako? czeniu tego cyklu prania zaoewieci si? wskazanie "Koniec". Otworzyae pokryw? pralki.
Po zaoewieceniu si? wska? nika "Pokrywa" na kolor zielony, mo? na
otworzyae pokryw? pralki. Wyj? ae bielizn? z pralki. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji "Wy?? czony". Po zako? czeniu prania pozostawiae pokryw? otwart?, aby resztki wody
pozosta? e w b? bnie mog? y wyparowaae.
Jeoeli zaoewieci si? lampka kontrolna wskazuj? ca
dodanie za du? ej dawki oerodka pior? cego " " oznacza
to,? e w zako? czonym w? aoenie programie prania u? yto za
du? o oerodka pior? cego.
Podczas nast? pnego prania nale? y zwróciae uwag? na
dane dotycz? ce dozowania oerodków pior? cych podanych przez
producenta oraz na ilooeae wsadu!
Uwaga!
Je? eli pralka nie b? dzie u? ywana przez d? u? szy czas, nale? y zakr? ciae
zawór wodny i od?? czyae urz? dzenie od zasilania elektrycznego.

26

Tabele programów
Pranie
W tabeli podano zakres odpowiednich programów do prania danego
rodzaju bielizny. Nie s? to wszystkie mo? liwe kombinacjie, a jedynie te,
które s? najcz? oeciej stosowane do prania bielizny w gospodarstwie
domowym.
Rodzaj bielizny
Symbol
konserwacji
odzie? y

Maksymalny wsad

Bielizna do gotowania 4, 5 kg

Program
Temperatura

Programy
dodatkowe

Bia? a / kolorowa bielizna
do gotowania
95°C
energooszcz? dny

Bielizna kolorowa () 4, 5 kg

Bia? a/kolorowa bielizna
od 40 do 60°C

Syntetyki

2, 0 kg

1, 0 kg

Tkaniny? atwe do
prasowania
40°C

Bielizna delikatna

30°C, 40°C

We? na

We? na
(zimna) do 40°C

() Program "Bielizna kolorowa 60°C" jest programem testowym do danych na
etykiecie efektywnooeci energetycznej, zgodnie z dyrektyw? Nr 92/75/EWG.
27
Maksymalny wsad 4, 5 kg.

Tabele programów

Oddzielne p? ukanie zmi? kczaj? ce /
Usztywnianie / Impregnowanie
Rodzaj bielizny

Maks. wsad

Bia? a/kolorowa
bielizna do gotowania

Program

4, 5 kg

Oddzielne p? ukanie
do gotowania

We? na / Pranie r? czne

Oddzielne wirowanie
28

Mycie i konserwacja
Codzienne u? ytkowanie

Po zako? czeniu prania nale? y pozostawiae pewien czas otwart?
pokryw? pralki, aby b? ben móg? wyschn? ae i wywietrzyae si?.

Jeoeli nast? pi d? u? sza przerwa w eksploatacji pralki, nale? y
zakr? ciae zawór wodny i wy?? czyae urz? dzenie z sieci zasilania
elektrycznego (wyj? ae wtyczk? z gniazdka).

Panel steruj? cy

UWAGA! Do mycia panelu i elementów steruj? cych nie wolno u? ywaae
oerodków do czyszczenia mebli lub agresywnych oerodków
czyszcz? cych.
Panel steruj? cy nale? y wytrzeae wilgotn? oeciereczk?. Do mycia u? ywaae
tylko ciep? ej wody.

Pojemnik na oerodki pior? ce
W regularnych odst? pach czasu nale? y myae pojemnik na oerodki
pior? ce, aby usun? ae resztki detergentów. Pojemnik mo? na w? atwy
sposób wyj? ae do mycia.

Nacisn? ae nak? adki znajduj? ce si? po lewej i prawej
stronie i wyj? ae pojemnik, poci? gaj? c do góry.

29

Mycie i konserwacja

Umyae pojemnik. Nie wolno stosowaae metalowych
przedmiotów. Umyae szczotk? i gor? c? wod? (nie
gotuj? c? ).

Rurki syfonu, znajduj? ce na tylnej cz? oeci pojemnika
nale? y wyj? ae i umyae.

Po umyciu nale? y w? o? yae pojemnik i prawid? owo
go zaryglowaae. Boczne prowadnice nale? y
wprowadziae do szczelin na pokrywie pralki i wcisn? ae
do zag?? bienia w dó?.

B? ben

B? ben wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej, jednak? e nie
wyklucza to powstania rdzawych plam, pochodz? cych z innych
przedmiotów pozostawionych w b? bnie.
UWAGA! Nie stosowaae do mycia b? bna ze stali szlachetnej oerodków
do usuwania osadów z zawartooeci? wapnia zawieraj? cych kwas,
oerodków szoruj? cych zawieraj? cych? elazo lub we? ny stalowej! OErodki
przystosowane do czyszczenia b? bna mo? na nabyae w autoryzowanych
zak? adach serwisowych.

Plamy z rdzy znajduj? ce si? w b? bnie mo? na usun? ae specjalnym
Foerodkiem do czyszczenia stali szlachetnej.

30

Czyszczenie filtra i awaryjne wypompowanie wody
Ostro? nie! Przed przyst? pieniem do awaryjnego opró? nienia pralki,
nale? y od?? czyae j? od zasilania elektrycznego!
Roztwór do prania wyp? ywaj? cy z w?? a podczas awaryjnego
opró? niania mo? e byae gor? cy. Istnieje niebezpiecze? stwo
poparzenia! Roztwór nale? y pozostawiae do ostygni? cia.

F Regularne czyszczenie
funkcjonowania pralki!

filtra jest bardzo wa? ne dla prawid? owego

Pa? stwo tkaniny
F Jeoeli pior? ka? dym praniu. mocno mechac? ce si?, wtedy filtr nale? y
czyoeciae po

Otworzyae drzwiczki za pomoc? np. oerubokr? ta:

F Pokr? t? o filtra obróciae w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegar (w lewo), ustawiae w
pozycji pionowej i spuoeciae wod?.
W zale? nooeci od ilooeci roztworu, istnieje
mo? liwooeae kilkukrotnego opró? niania naczynia.

odkr? ciae filtr tak, aby mo? na go
F Nast? pnie nale? ynale? y umyae pod bie?? c? wod?.
by? o wyj? ae. Filtr

F Ponownie w? o? yae filtr i mocno dokr? ciae. Zamkn? ae
klapk?.
W?? odp? ywowy po? o? yae na pod? odze.
Po oczyszczeniu filtra nale? y zamkn? ae drzwiczki.
Podczas pracy urz? dzenia drzwiczki musza byae
zamkni? te, ze wzgl? du na bezpiecze? stwo.

31

Co zrobiae, gdy...
Usuwanie usterek

Jeoeli wyst? pi jakaoe usterka, powinni Pa? stwo spróbowaae usun? ae j?
samodzielnie wed? ug wskazówek podanych w instrukcji obs? ugi.
Jeoeli w przypadku opisanych usterek lub zak? óce? w
funkcjonowaniu pralki spowodowanych nieprawid? ow? obs? ug?
urz? dzenia, wezw? Pa? stwo technika z zak? adu serwisowego,
jego wizyta b? dzie odp? atna równie? w czasie trwania gwarancji!
Po usuni? ciu usterki nale? y wcisn? ae przycisk "Start/Przerwa".
Ponowne wyoewietlenie kodu usterki oznacza,? e awari? urz? dzenia
nale? y zg? osiae w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
Usterka

Mo? liwa przyczyna

Rozwi? zanie

Pralka nie pracuje.

Wtyczka jest nieprawid? owo
W? o? yae prawid? owo wtyczk?
w? o? ona do gniazdka
do gniazdka zasilaj? cego.
Puksuje wska? nik "Program zasilaj? cego.
zasadniczy"
Bezpieczniki w d o m o w e j
Wymieniae/w?? czyae
instalacji elektrycznej s?
bezpieczniki.
uszkodzone lub zadzai? a? y
Zamkn? ae prawid? owo
Pokrywa jest nieprawid? owo p o k r y w? t a k, a b y b y? o
s? y s z a l n e zatrzaoeni? cie
zamkni? ta.
zamka.
Przycisk START/PRZERWA
nac iskaae do momentu
by? za krótko wcioeni? ty.
rozpocz? cia programu.
Sprawdziae na wyswietlaczu
Ustawiono funkc j? opó
czasopó? nionego
? nionego czasu startu.
Pralka nie pobiera wody.
Zawór wodny jest zamkni? ty.
Pulsuje wska? nik "P? ukanie"
F i l t r w p o?? c z e niu w?? a
dop? ywowego jest zatkany.

W?? dop? ywowy jest zagi? ty.

Otworzyae zawór wodny.
O k r? c i ae w?? o d z a w o r u
wodnego, wyj? ae filtr
i dok? adnie umy ae pod
bie?? c? wod?.
Sprawdziae u? o? enie w?? a
dop? ywowego na ca? ej d? ugo
oeci.

Pokrywa jest niedok? adnie
Zamkn? ae pokryw?.
zamkni? ta.

32

Pralka wibruje podczas
pracy lub stoi nierówno.

W b? bnie znajduje si? niewielka
ilooeae bielizny (np. tylko p? aszcz
k? pielowy).

Funkcja pralki nie jest przez to
zak? ócona.

Woda nie mog? a byae ca? kowicie
odpompowana przed
wirowaniem, poniewa? w??
odp? ywowy jest zagnieciony lub
pompa opró? niaj? ca jest zatkana.

Sprawdziae po? o? enie w?? a
odp? ywowego i w razie
potrzeby usun? ae miejsce
zagniecenia w?? a lub wyczy
oeciae pomp? opró? niaj? c? i
ewentualnie usun? ae cia? o
obce z obudowy pompy.

Blokada transportowa nie zosta? a Usun? c blokad? transportow?
ca? kowicie usuni? ta.
(zob. odpowiedni rozdzia? ).
Roztwór do prania w
programie zasadniczym
zbyt mocno si? pieni.

Dodano zbyt du?? ilooeae oerodka
do prania

Woda wycieka pod spodem Po?? czenie na w?? u
dop? ywowym jest nieszczelne.

OErodek do prania dozowaae oeci
oele wed? ug zalece?
producenta stosowanego
oerodka.
Dokr? ciae w?? dop? ywowy.

W?? odp? ywowy jest nieszczelny.
Filtr jest nieprawid? owo za? o? ony.

Zamkn? ae parwid? owo filtr.

Pojemnik naoerodki piro? cej jest
zatkany.
Bielizna jest pognieciona.

Sprawdziae w?? odp? ywowy i
w razie potrzeby wymieniae.

Wyczyoeciae pojemnik.

W b? bnie pralki znajdowa? o si?
zbyt du? o bielizny.

Wk? adaae mniejsze ilooeci
bielizny. Nie pzrekraczaae
maks. wsadu. W przypadku
syntetyków wybieraae program
"Tkaniny? atwe do prasowania"

W?? odp? ywowy jest zagi? ty.

Bielizna jest niew? aoeciwie
odwirowana, w b? bnie
pozosta? y resztki wody.
Pulsuje wska? nik "P? ukanie
dodatkowe"

Sprawdziae u? o? enie w?? a na
ca? ej d? ugooeci. Zlikwidowaae
zagi? cie.

Maksymalna wysokooeae pompy
(wysokooeae wylewu 1 m od
powierzchni ustawienia
urz? dzenia) zosta? a
przekroczona.

Zapewniae wysokooec wylewu
poni? ej 1 metra.

Pompa opró? niaj? ca jest zatkana.

Wy?? czyae urz? dzenie, wyj? ae
wtyczk? z gniazdka
zasilaj? cego i wyczyoeciae
pomp?.

W przypadku pod?? czenia do
syfonu: syfon jest zatkany.

Wyczyoeciae syfon.

33

Zawór wodny nie jest ca? kowicie
odkr? cony.

Woda pochodz? ca z
p? ukania jest m? tna.

Filtr w mocowaniu w?? a do
zaworu jest zatkany.

Oczyoeciae filtr.

Fltr w mocowaniu w?? a do pralki
jest zatkany.

Resztki detergentów
osiadaj? w pojemniku na
oerodki pior? ce.

Odkr? ciae zawór wodny

Prawdopodobnie detergent
zawiera du? o zwi? zków
krzemianowych.

Nie ma to wp? ywu na ujemny
efekt p? ukania.

Po ustawieniu programu
Ustawiona opcja dodatkowa nie
dodatkowego jego wska? nik wspó? pracuje z wybranym
nie jest podoewietlony.
programem zasadniczym.

34

Ustawiae prawid? owo program
prania.

Co zrobiae, gdy...

Niezadowalaj? cy rezultat prania
Bielizna jest szara, a w b? bnie odk? ada si? wap?.

Dodali Pa? stwo zbyt ma? o oerodka pior? cego.
U? yli Pa? stwo niew? aoeciwego oerodka pior? cego.
Mocne zabrudzenia nie zosta? y usuni? te przed praniem.
Program lub temperatura zosta? y niew? aoeciwie ustawione.
Sprawdziae, czy stosuj? c zestaw oerodków pior? cych, wybrali Pa? stwo
odpowiednie detergenty we w? aoeciwych proporcjach.

Na wypranej bieli? nie pozosta? y szare plamy.

Bielizna zabrudzona maoeci?, olejem lub smarem by? a prana w zbyt
ma? ej ilooeci oerodka pior? cego.
Prano w zbyt niskiej temperaturze.
Cz? st? przyczyn? jest dostanie si? p? ynu zmi? kczaj? cego, a w
szczególnooeci p? ynu skoncentrowanego, bezpooerednio na bielizn?.

Po ostatnim cyklu p? ukania widoczna jest jeszcze piana.

.

Nowoczesne oerodki pior? ce równie? w ostatnim cyklu p? ukania
powoduj? tworzenie si? piany, co jednak nie ma wp? ywu na rezultat
prania i p? ukania.

Bia? e pozosta? ooeci na bieli? nie po proszku do prania.

Jest to nierozpuszczalny sk? adnik nowoczesnych oerodków pior? cych.
Nie jest to skutek niewystarczaj? cego p? ukania. Bielizn? nale? y wytrzepaae
i wyszczotkowaae lub praae po odwróceniu na lew? stron?.
Sprawdziae, czy zastosowali Pa? stwo odpowiedni oerodek pior? cy lub
zacz? ae stosowaae p? ynne oerodki pior? ce.

35

Instalacja
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
. Nie przechylaae i nie k? aoeae pralki na przednia, lew? oeciank? (patrz? c
na pralk? od przodu). Elementy elektryczne mog? wtedy ulec zalaniu
i uszkodzeniu. Przed pod?? czeniem i uruchomieniem urz? dzenia nale? y sprawdziae,
czy nie zosta? o ono uszkodzone w czasie transportu. W przypadku
wyst? pienia usterek nale? y skontaktowaae si? ze sprzedawc? pralki.
Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie nale? y pod?? czaae i uruchamiaae
uszkodzonego urz? dzenia. Nale? y upewniae si?,? e wszystkie blokady transportowe zosta? y
usuni? te, a os? ona przeciwbryzgowa jest do?? czona do pralki. W
przeciwnym razie mo? e dojoeae do uszkodzenia pralki oraz mebli
podczas wirowania. Wtyczka przewodu zasilaj? cego musi byae pod?? czona do prawid? owo
uziemionego gniazdka. Nie nale? y przed? u? aae przewodu zasilaj? cego
oraz stosowaae rozga?? ziaczy, przed? u? aczy itp. Pod?? czenia pralki na sta? e mo? e dokonaae wy?? cznie wykwalifikowany
elektryk z uprawnieniami. Przed pod?? czeniem nale? y sprawdziae, czy wartooeci podane na
tabliczce znamionowej urz? dzenia odpowiadaj? parametrom
(napi? cie, rodzaj pr? du) sieci elektrycznej, do której ma byae pod?? czona
pralka. Na tabliczce znamionowej podane s? równie? informacje
dotycz? ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego. W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zainstalowaae wielobiegunowy wy?? cznik z rozwarciem styków
min 3 mm (bezpieczniki, wy?? czniki LS, FI). Pod?? czenie sta? e pralki
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych itp. nale? y
wyj? ae wtyczk? przewodu zasilaj? cego z gniazdka.
? Wymiany przewodu zasilaj? cego mo? e dokonaae wy?? cznie uprawniony
technik z autoryzowanego zak? adu serwisowego.

36

Instalacja

Zdj? cie blokad transportowych
Przed zainstalowaniem i w?? czeniem pralki nale? y sprawdziae, czy
wszystkie blokady transportowe zosta? y usuni? te.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania nale? y zachowaae, gdy? mog?
byae przydatne w przypadku przewo? enia pralki w przysz? ooeci. Rozpakowaae pralk? i zdj? ae j? z podstawy stanowi? cej
zabezpieczenie transportowe. Wyj? ae elementy ze styropianu, podnosz? c pralk?.

3. Otworzyae pokryw? pralki i wyj? ae zabezpieczenia
transportowe (bloki z polistryrolu, czarne pasy i
cz? oeci plastikowe). Zamkn? ae pokryw?
pralki.

B

C
4. Wyj? ae za pomoc? klucza (A), dwie oeruby

A

zabezpieczaj? ce (B) i wyj? ae tulejki
sztucznego (C).

z

tworzywa

5. Otwory zamkn? ae zaoelepkami b? d? cymi na
wyposa? eniu pralki (w woreczku).
Zdj? ae uchwyt w?? a (A).

37

Pralka zosta? a ju? odblokowana i mo? na przyst? piae
do jej pod?? czenia.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania
nale? y zachowaae, gdy? mog? byae przydatne w
przypadku przewo? enia pralki w przysz? ooeci.

38

Miejsce ustawienia pralki
. Powierzchnia, na której b? dzie ustawiona pralka musi byae czysta i
sucha, wolna od np. past do pod? óg i innych oeliskich substancji, które
mog? spowodowaae przesuwanie si? pralki. Pralki nie nale? y ustawiaae na dywanach, grubych wyk? adzinach itp.,
poniewa? pod? o? e nie b? dzie stabilne. Jeoeli jednak? e b? dzie konieczne
ustawienie pralki na wyk? adzinie dywanowej, nie wolno zas? aniaae
otworów w dolnej cz? oeci. Otwory te zapewniaj? w? aoeciw? wentylacj?
pralki. Jeoeli pralka zostanie ustawiona na p? ytkach, nale? y pod? o? yae mat?
gumow?, która zabezpieczy pralk? przed przesuwaniem si?. W przypadku niestabilnego pod? o? a (np. pod? oga z desek), nale? y pod
pralk? pod? o? yae i przykr? ciae p? yt? o grubooeci min 15 mm na przynajmniej
dwóch deskach. Pralk? nale? y w miar? mo? liwooeci ustawiae w naro? niku
pomieszczenia, poniewa? tam pod? oga drewniana jest najbardziej
stabilna i nie jest podatna na ruchy rezonansowe. Nie nale? y wyrównywaae krzywej pod? ogi np. kawa? kami kartonu,
drewna itp. Jeoeli zachodzi koniecznooeae ustawienia pralki w pobli? u urz? dze?
gazowych lub w? glowych (piecyki, kuchenki), nale? y pomi? dzy pralk?,
a kuchenk? w? o? yae p? yt? izoluj? c? ciep? o (85 x 57 cm). P? yta musi byae
dodatkowo zabezpieczona i pokryta foli? aluminiow? od strony kuchenki
lub piecyka. Pralki nie nale? y ustawiaae w pomieszczeniach, w których panuje niska
temperatura. Zbyt du? y spadek temperatury mo? e doprowadziae do
uszkodzenia pralki. Nale? y zwróciae uwag?, aby w?? odp? ywowy i dop? ywowy nie zosta?
zagi? ty lub zgnieciony.
Poziomowanie pralki
Pralk? mo? na przemieszczaae w? atwy sposób za pomoc? przedniej rolki,
która jest uruchamiana przez mechanizm d? wigni.
Urz? dzenie mo? na w?? czyae dopiero wtedy, kiedy rolka znajduje si? w pozycji
"pracy" (zob. 1).

zob. 1

zob. 3

zob. 2

zob. 4

Za pomoc? nó? ek regulacyjnych mo? na ustawiae pralk? w taki sposób,
? e b? dzie sta? a przy wsuni? tej rolce, nie kiwaj? c si?.

40

Pod?? czenie do zasilania elektrycznego
Dane techniczne dotycz? ce napi? cia,
pod?? czenia, zabezpiecze? s? umieszczone
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje si? na tylnej oeciance
pralki. Dodatkowo w cz? oeci wewn? trznej
klapki filtra znajduje si? naklejka z numerem
wyrobu i numerem seryjnym.

Sta? e pod?? czenie do zasilania elektrycznego mo? e wykonaae
wy?? cznie wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami.
W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi.
Urz? dzenie spe? nia nast? puj? ce normy Unii Europejskiej:
- dyrektywa 73/23 z dnia 19. 2. 73 (niskie napi? cia)
- dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z dnia 03. 05. 1989
?? cznie z dyrektyw? EU 92/31 (zmiany);

41

Pod?? czenie pralki do instalacji wodnej
Pralka wyposa? ona jest w system ochronny, który
zabezpiecza j? przed zanieczyszczeniem wody z sieci zasilaj? cej
i spe? nia normy zak? adów wodoci? gowych. Dlatego nie s?
konieczne inne zabezpieczenia instalacyjne.
Pralka nadaje si? do pod?? czenia do zasilania zimn? wod?.

Dopuszczalne cioenienie wody

Cioenienie wody zasilaj? cej musi wynosiae
przynajmniej 0, 5 bar (= 0, 05 Mpa), maksymalnie
8 bar (= 0, 8 Mpa).
? W przypadku cioenienia wody powy? ej 10 bar
nale? y zainstalowaae zawór redukcyjny.
? W przypadku cioenienia wody poni? ej 1 bar
nale? y w?? dop? ywowy od strony pralki odkr? ciae
od zaworu wlotowego magnetycznego i wyj? ae
regulator ilooeci przep? ywu (wyj? ae filtr ma? ymi
kombinerkami, wyj? ae podk? adk? gumow? ). Ponownie w? o? yae filtr.

Pod?? czenie w?? a dop? ywowego wody
Pralka jest wyposa? ona w w?? dop? ywowy o d? ugooeci 1, 5 metra.
W przypadku koniecznooeci zastosowania d? u? szego w?? a nale? y
zamówiae go w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
Uwaga: Nie wolno przed? u? aae w?? a?? cz? c np. dwa krótkie w?? e!
Pieroecienie uszczelniaj? ce znajduj? si? wewn? trz plastikowych
nakr? tek lub w torebce z akcesoriami. Nie u? ywaae innych
uszczelek!

Pod?? czyae w?? zasilaj? cy pralk? w wod? do
zaworu czerpalnego (kranu) zako? czonego
gwintem "3/4". Przed przykr? ceniem w?? a do
zaworu nale? y w? o? yae uszczelk? do nakr? tki w?? a,
a nast? pnie dok? adnie przykr? ciae w?? dop? ywowy
do zaworu czerpalnego wody.

Pod?? czenie w?? a odp? ywowego wody
Ka? da pralka wyposa? ona jest w pomp? odprowadzaj? c?, która
powoduje wypompowanie wody przez w?? odp? ywowy unosz? cy si?
do 1 metra, licz? c od pozycji ustawienia pralki.
W?? odprowadzaj? cy wod? mo? e byae pod?? czony do syfonu, zawieszony
na wannie lub umywalce.

Pod?? czenie w?? a odp? ywowego do syfonu
Ko? cówka
w?? a
odp? ywowego
jest
przystosowana do wszystkich rodzajów syfonów.
W?? nale? y pod?? czyae do syfonu, zabezpieczaj? c
zaciskiem.

Zawieszenie w?? a odp? ywowego
W przypadku przewieszenia w?? a przez wann?
lub zlewozmywak nale? y u? yae kolanka
zabezpieczaj? cego przed przesuwaniem
(kolanko znajduje si? na wyposa? eniu pralki).
W?? móg? by wysun? ae si? z umywalki wskutek
nacisku wylewaj? cej si? wody.
W?? a odp? ywowego nie mo? na montowaae w
ma? ych umywalkach!
Kolanko nale? y zamocowaae na zaworze wodnym lub na oecianie.

Zachowaae minimaln? wysokooeae odp? ywu 70 cm.

43

Dane techniczne
Wysokooeae x Szerokooeae x G?? bokooeae

85 x 40 x 60 CM

Regulacja wysokooeci

ok. + 10/-5 mm

Waga pustego urz? dzenia

ok. 64 kg

Waga wsadu (w zale? nooeci od programu)

maks. 4, 5 kg

Przeznaczenie
Obroty b? bna podczas cyklu prania
Obroty b? bna podczas cyklu wirowania

gospodarstwo domowe
maks. 55 obrotów / 1 minut?
maks. 1200 obrotów / 1 minut?

Cioenienie wody

0, 5 - 8 bar
(= 0, 05 - 0, 8 MPa)

Wymiary

Wymiary w mm

Gwarancja

Warunki gwarancji znajduj? si? w karcie gwarancyjnej, otrzymywanej
przy zakupie urz? dzenia.

Wykaz autoryzowanych serwisów

Lista autoryzowanych serwisów znajduje si? karcie gwarancyjnej,
otrzymywanej przy zakupie urz? dzenia.
Autoryzowany serwis
Jeoeli nie znajd? Pa? stwo w instrukcji obs? ugi wskazówek, w jaki sposób
mo? na usun? ae nieprawid? owooeci w funkcjonowaniu pralki, nale? y wtedy
zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym;
Przy zg? oszeniu usterki nale? y podaae model urz? dzenia, numer wyrobu
(E) oraz numer fabryczny (F).
E Nr......................................
F Nr......................................

Zg? aszaj? c usterk? nale? y podaae:
? objawy usterki, w jakich okolicznooeciach si? pojawi? y,
? czy na wyoewietlaczu wskazany jest kod usterki.
Podanie wyczerpuj? cej informacji umo? liwi personelowi punktu
serwisowego szybsze za? atwienie Pa? stwa zg? oszenia i pozwoli na
unikni? cie powtórnych wizyt technika i zwi? zanych z tym dodatkowych
kosztów.
U? ytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji)
w nast? puj? cych sytuacjach:
- usuni? cie usterki opisane jest w tabeli,
- usterka powsta? a wskutek nieprawid? owej obs? ugi urz? dzenia,
- zg? oszenie usterki nie b? dzie zawiera? o wszystkich istotnych informacji,
co spowoduje koniecznooeae kolejnej wizyty technika z autoryzowanego
zak? adu us? ugowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnooeci za szkody spowodowane
wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów
bezpiecze? stwa.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cech
i funkcji urz? dzenia bez wczeoeniejszego powiadomienia.

146 2716 06 6 06/03

46

47

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www. aeg. hausgeraete. de
(C)

Copyright by AEG

146 2716 06 - 06/03

 • Pralko-suszarka AEG Lavamat 16950A3

 • Pojemność pralki/suszarki: Pojemność pralki/suszarki: 8 kg / 6 kg
 • Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]:1600Zastosowane technologie:Silnik SilenceWyświetlacz elektroniczny:TAKGłębokość [cm]:60

Zobacz pełną specyfikację

Niedostępny

Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

 • Opis i specyfikacja
 • Opinie

  Techniczne

 • Rodzaj urządzenia

  Pralko-suszarka

 • Typ

  Wolnostojąca

 • Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]

  1600

 • Zabezpieczenie przeciwwypływowe

  Aqua-Control

 • Kierunek otwierania

  Lewy

 • Regulacja wirowania

  TAK

 • Moc grzewcza [W]

  2200

 • Zastosowane technologie

  Silnik Silence

 • Pojemność pralki/suszarki

  Pojemność pralki/suszarki: 8 kg / 6 kg

 • Inne

  Zabezpieczenie przed dziećmi

  Efektywność energetyczna

 • Maksymalny wsad pralki [kg]

  8

 • Maksymalny wsad suszarki [kg]

  6

  Programy

 • Rodzaje

  Pranie ręczne Program prania jedwabiu i tkanin delikatnych Program szybki - 20 min. Wełna

  Funkcje

 • Sterowanie

  Elektroniczne

 • Wyświetlacz elektroniczny

  TAK

 • Opóźniony start

  TAK

 • Blokada rodzicielska

  Tak

 • Inne

  Wyświetlacz LCD

  Wymiary

 • Wysokość [cm]

  85

 • Szerokość [cm]

  60

 • Głębokość [cm]

  60

  Ogólne

 • Kolor

  Biało-srebrny

 • Okres gwarancji

  10 lat gwarancji na silnik 24 miesiące

 • Miejsce realizacji

  Autoryzowany serwis producenta

 • Szczegółowe warunki gwarancji

  Na stronie producenta/importera

Kupiłeś ten produkt?Oceń go!

Średnia ocen: 0

Opinie potwierdzone zakupem (0)

Kupiłeś ten produkt? Oceń go!

Średnia ocen: 0

Niedostępny

Powiadom mnie gdy produkt będzie dostępny

Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Lavamat 16850a3

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Lavamat 16850a3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Lavamat 16850a3