Skrócona instrukcja obsługi Asus Pa32uc

Asus Pa32uc to skalowalny monitor 4K HDR przeznaczony do profesjonalnego wyświetlania obrazów o wysokiej jakości. Jest on wyposażony w ekran o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) i jasność 500 cd/m2. Monitor ma złącza HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB 3.0 typu C i złącza audio. Monitor obsługuje tryb wide, co pozwala wyświetlać obrazy na całym ekranie. Monitor jest wyposażony w funkcję Picture-by-Picture, dzięki której możesz wyświetlać obrazy z dwóch źródeł jednocześnie. Monitor może być również używany do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości HDR.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja obsługi Asus Pa32uc

Loading...

Monitor LCD z serii PA32U

Podręcznik

użytkownika

Wydanie pierwsze

Listopad 2017

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w systemie odzysku lub tłumaczenie na jakikolwiek język jakiejkolwiek części niniejszego podręcznika, w tym opisanych w nim produktów i oprogramowania, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, poza dokumentacją zachowaną przez kupującego w celu posiadania kopii zapasowej, jest zabronione bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody firmyASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).

Gwarancja na produkt lub usługa serwisowa zostanie przerwana w przypadku: (1) naprawy lub modyfikacji produktu, czy też wprowadzenia zmian w produkcie, chyba że taka naprawa, modyfikacje lub zmiany zostały pisemnie autoryzowane przez firmęASUS; lub (2) jeśli numer seryjny produktu został odklejony lub jest brakujący.

FIRMAASUS DOSTARCZANINIEJSZY PODRĘCZNIK W STANIE „TAKIM JAKI JEST”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI: JAWNEJANI DOROZUMIANEJ, W TYM M. IN. BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNEJ SYTUACJI FIRMAASUS, ANI JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, CZYTEŻ PRZEDSTAWICIELE, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWSZELKIE BEZPOŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY W WYNIKU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI DZIAŁALNOŚCI, UŻYTKOWANIALUB UTRATY DANYCH, ZAKŁÓCENIADZIAŁALNOŚCI ITP. ), NAWET JEŚLI FIRMAASUS ZOSTAŁAUPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIATAKICH SZKÓD W WYNIKU DOWOLNEGO DEFEKTU LUB BŁĘDU W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM CZASIE BEZ POWIADOMIENIA, ORAZ NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO ZOBOWIĄZANIE ZE STRONY FIRMYASUS. FIRMAASUS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCIANI NIE PRZYJMUJE ZOBOWIĄZAŃ ZAJAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU, W TYM ZAOPISANE W NIM PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE.

Występujące w niniejszym podręczniku nazwy produktów i firm mogą ale nie muszą być zarejestrowanymi znakami handlowymi lub być objęte prawami autorskimi odpowiednich firm, oraz są używane wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnień na korzyść ich właściciela, bez zamierzenia naruszenia praw.

ii

Zawartość

Zawartość.....................................................................................................

iii

Uwagi

..........................................................................................................

iv

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.......................................................

v

Obsługa i czyszczenie................................................................................

vi

Takeback Services.....................................................................................

vii

Rozdział 1:

Wprowadzenie do produktu

1. 1

Witaj!............................................................................................

1-1

1. 2

Zawartość opakowania................................................................

1. 3

Opis monitora...............................................................................

1-2

1. 3. 1

Widok z przodu................................................................ 2

Widok z tyłu.....................................................................

1-3

1. 3

Funkcja QuickFit..............................................................

1-4

1. 4

Inne funkcje.....................................................................

1-6

Rozdział 2:

Konfiguracja

2. 1

Mocowanie ramienia/podstawy...................................................

2-1

2. 2Demontaż ramienia/podstawy

(do montażu ściennego VESA)....................................................

2. 3

Ustawianie monitora.....................................................................

2-2

2. 4

Podłączanie przewodów..............................................................

2-4

2. 5

Włączanie monitora......................................................................

2-5

Rozdział 3:

Instrukcje ogólne

3. 1

Menu OSD (ang. On-Screen Display).........................................

3-1

3. 1. 1

Ponowna konfiguracja.....................................................

3. 2

Informacje o funkcjach menu OSD..................................

3-2

3. 2

Podsumowanie specyfikacji......................................................

3-10

3. 3

Rozwiązywanie problemów (Często zadawane pytania).........

3-11

3. 4

Obsługiwane tryby operacyjne..................................................

3-12

iii

Uwagi

Oświadczenie FCC (Federalnej komisji łączności)

To urządzenie jest zgodne z sekcją 15 przepisów FCC. Urządzenie można obsługiwać w przypadku spełnienia dwóch następujących warunków:

Niniejsze urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń, oraz

Niniejsze urządzenie musi działać w warunkach wszelkich zakłóceń zewnętrznych, w tym takich, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało sprawdzone i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z sekcją 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały stworzone w celu zapewnienia stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych. Sprzęt ten wytwarza, używa i może wydzielać energię o częstotliwości radiowej, oraz, jeśli nie zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi producenta, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli niniejszy sprzęt będzie powodował szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do skorygowania zakłóceń przynajmniej w jeden

z następujących sposobów:

Ponowne ukierunkowanie lub przeniesienie anteny odbioru.

Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazda w obwodzie innym niż obwód, do którego jest podłączony odbiornik.

Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowego/ telewizyjnego.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami FCC do podłączania monitora do karty graficznej należy używać kabli ekranowanych. Dokonywanie zmian lub modyfikacji w niniejszym urządzeniu, bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności, może spowodować unieważnienie praw użytkownika do obsługi tego sprzętu.

Jako partner programu Energy Star® firma stwierdziła, że niniejszy

produkt spełnia wytyczne programu Energy Star® dotyczące efektywności energetycznej.

Oświadczenie kanadyjskiego Departamentu ds. Łączności (Department of Communications)

Niniejsze urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń Klasy B dotyczących emisji zakłóceń radiowych przez urządzenia cyfrowe, zgodnie z zarządzeniami dotyczącymi zakłóceń radiowych, wydanymi przez kanadyjski Departament do spraw Łączności.

iv

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia kanadyjską normę ICES-003.

Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymogi kanadyjskich zarządzeń dotyczących urządzeń wytwarzających zakłócenia radiowe.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed skonfigurowaniem monitora należy dokładnie przeczytać całą, znajdującą się w opakowaniu dokumentację.

Aby nie dopuścić do zagrożenia pożarem lub porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne wysokie napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia fizyczne.

W przypadku uszkodzenia źródła zasilania nie należy podejmować samodzielnych prób jego naprawy. Skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub sprzedawcą.

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i przewody zasilania nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia uszkodzenia skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.

Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Szczelin nie należy zasłaniać. Produktu nie należy nigdy stawiać w pobliżu lub nad grzejnikiem lub źródłem ciepła, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację.

Ten monitor należy zasilać tylko prądem ze źródła zasilania o charakterystyce podanej na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju źródła zasilania dostępnego w domu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczającą prąd.

Używaj odpowiedniej wtyczki zasilającej, która spełnia lokalne, standardowe wartości zasilania.

Nie przeciążaj listew zasilających oraz kabli przedłużających. Nadmierne obciążenie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Unikaj kurzu, wilgotności i skrajnych temperatur. Nie stawiaj monitora w miejscu, w którym może zmoknąć. Umieść monitor na stabilnej powierzchni.

Odłączaj urządzenie w trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Zapewni to ochronę monitora przed uszkodzeniem w wyniku skoków napięcia.

Nigdy nie wciskaj do szczelin w obudowie monitora przedmiotów ani nie rozlewaj na szczeliny te płynów.

v

Aby zapewnić satysfakcjonujące działanie, używaj monitora tylko z wymienionymi na liście ULkomputerami, które posiadają odpowiednio skonfigurowane gniazda oznaczone 100-240 V prądu przemiennego.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisowym lub danym sprzedawcą.

Ustawienie kontrolki głośności oraz korektora na ustawienie inne niż środkowe może spowodować wzrost napięcia wyjściowego do słuchawek i zwiększenie poziomu ciśnienia akustycznego.

Ten symbol przedstawiający przekreślony rysunek pojemnika na śmieci na kółkach, oznacza, że danego produktu (elektrycznego, elektronicznego sprzętu i zawierającej rtęć baterii guzikowej) nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Sprawdź lokalne rozporządzenia dotyczące wyrzucania produktów elektronicznych.

Obsługa i czyszczenie

Przed uniesieniem lub zmianą pozycji monitora najlepiej jest odłączyć kable i przewód zasilania. Ustawiając monitor, postępuj zgodnie z odpowiednimi technikami podnoszenia. Unosząc lub przenosząc monitor, chwytaj za jego krawędzi. Nie unoś wyświetlacza, trzymając za stojak lub przewód.

Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilania. Oczyść powierzchnię monitora przy pomocy gładkiej szmatki, niepozostawiającej włókien. Uporczywe plamy mogą być usuwane przy użyciu zwilżonej w łagodnym detergencie szmatki

Unikaj używania środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Używaj środka czyszczącego przeznaczonego do użytku z monitorem. Nigdy nie pryskaj środkiem bezpośrednio na ekran. Mogłoby to spowodować kontakt środka czyszczącego z wnętrzem monitora i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Na monitorze mogą wystąpić następujące symptomy:

W zależności od używanego wzoru pulpitu, na jasność na ekranie może nie być idealnie równomierna.

Jeśli ten sam obraz jest wyświetlany godzinami, po przełączeniu obrazu na ekranie może pozostać powidok poprzedniego ekranu. Powidok na ekranie będzie powoli znikał. Możesz też wyłączyć przełącznik zasilania na kilka godzin.

Jeśli ekran stanie się czarny lub zacznie migać, lub jeśli nie możesz już więcej pracować na urządzeniu, skontaktuj się z danym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu rozwiązania problemu. Ekranu nie należy naprawiać we własnym zakresie!

vi

Oznaczenia stosowane w niniejszym podręczniku

PRZESTROGA: Informacje mające na celu zapobieganie obrażeniom użytkownika podczas próby wykonania zadania.

OSTRZEŻENIE: Informacje mające na celu zapobieganie uszkodzeniom elementów urządzenia podczas próby wykonania zadania.

WAŻNE: Informacje, których NALEŻY przestrzegać w celu wykonania zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, mające na celu pomoc w wykonaniu zadania.

Gdzie można znaleźć więcej informacji

Dodatkowe informacje i aktualizacje produktu i oprogramowania można znaleźć w poniższych źródłach.

1. Strony internetowe ASUS

Strony internetoweASUS na całym świecie zapewniają zaktualizowane informacje dotyczące osprzętu i oprogramowaniaASUS. Patrz http://www. asus. com

2. Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie produktu może zawierać opcjonalne dokumenty, które mogły zostać dodane przez sprzedawcę. Dokumenty te nie są częścią standardowego opakowania.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to http://csr. com/english/Takeback. htm for detail recycling information in different region.

vii

viii

1. 1Witaj!

Dziękujemy za zakup monitora LCDASUS®!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia szerszy, jaśniejszy i krystalicznie czysty wyświetlacz oraz szereg funkcji podnoszących komfort oglądania obrazu.

Dzięki tym funkcjom można cieszyć się komfortowym i przyjemnym wrażeniem wizualnym, które zapewnia monitor!

1. 2Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Przewód zasilania

Przewód HDMI

Przewód USB

Przewód Thunderbolt (40 GB/s)

Przewód DisplayPort

Zaczep kabla

Płyta CD z pomocą

Raport testu kalibracji kolorów

Pokrywa portu wejściu/wyjścia

Kalibracja kolorów (tylko dla PA32UC-K)

Jeśli dowolny z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brak, skontaktuj się niezwłocznie z danym sprzedawcą.

Monitor LCD ASUS serii PA32U

1. 3Opis monitora

1. 1Widok z przodu

1. Przycisk Menu (5-kierunkowy):

Naciśnij ten przycisk, aby aktywować menu OSD.

Włącza wybrane pozycje menu OSD.

Zwiększa/zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w górę/w dół/w lewo/w prawo.

2. com/html/ee/ee89/ee89104e4c0d4eb80bb6bfd0319b94b73a15878de53e6b1d827a2aa07039d56e/htmlconvd-RKOhwB10xi4. jpg" id="inl_p10img3"/>Przycisk Zamknij:

Wychodzi z menu OSD.

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund powoduje włączenie lub wyłączenie blokady klawiszy.

3. com/html/ee/ee89/ee89104e4c0d4eb80bb6bfd0319b94b73a15878de53e6b1d827a2aa07039d56e/htmlconvd-RKOhwB10xi5. jpg" id="inl_p10img4"/> Przycisk wyboru wejścia:

Umożliwia wybór dostępnego źródła wejścia.

Naciśnij przycisk (przycisk wyboru wejścia), aby wyświetlić sygnały

HDMI-1, HDMI-2, HDMI-3, HDMI-4, Thunderbolt, DisplayPort po podłączeniu przewodu HDMI/DisplayPort/Thunderbolt do monitora.

4. com/html/ee/ee89/ee89104e4c0d4eb80bb6bfd0319b94b73a15878de53e6b1d827a2aa07039d56e/htmlconvd-RKOhwB10xi7. jpg" id="inl_p10img6"/> Przycisk QuickFit:

To klawisz skrótu do włączania funkcji QuickFit dopasowania.

FunkcjaQuickFitoferuje5rodzajówwzorówdopasowania:(Patrzrozdział 1. 3 Funkcja QuickFit).

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

Oficjalne Wsparcie | ASUS PolskaInstrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy ASUS.
Mamy 573 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 572 produktów ASUS w kategorii Laptopy.

  • 7
  • adefgiknpqrstuxyz

Skrócona instrukcja obsługi Asus Pa32uc

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja obsługi Asus Pa32uc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja obsługi Asus Pa32uc