Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623 są istotnym elementem wszystkich instalacji. Specjaliści od sprzętu Ge Jes623 mogą skorzystać z instrukcji napisanych przez producenta, aby zapewnić, że sprzęt jest prawidłowo zainstalowany i sprawnie działa. Instrukcje te są dostępne w formie drukowanej i w Internecie, a także w formie wideo. Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623 zawierają szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, konserwacji i naprawy. Ważne jest, aby upewnić się, że instrukcje są ściśle przestrzegane, aby zapewnić prawidłowe działanie sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

1. Czy cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) podlegają UDT?

Cysterny oraz zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG) nie podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z §1, pkt 1, lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj. : zbiorniki LPG, CNG oraz LNG, podlegają dozorowi technicznemu.

Właściwą jednostką dozoru technicznego wyznaczoną do sprawowania dozoru technicznego nad ww. zbiornikami jest tylko Transportowy Dozór Techniczny, który na podstawie art. 44 ust. 1, pkt 1, lit. c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, sprawuje dozór techniczny nad zbiornikami m. in. w ruchu drogowym.

2. Jakie rodzaje urządzeń ciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym pod dozór techniczny podlegają m. następujące urządzenia z grupy urządzeń ciśnieniowych: 

 • Zbiornik w agregacie gaśniczym
 • Instalacja urządzeń węzła cieplnego
 • Instalacja zbiornikowa
 • Instalacja urządzeń kotłowni wodnej <110 stopni="" li="">
 • Kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni
 • Zbiornik w agregacie sprężarkowym
 • Rurociągi przesyłowe
 • Rurociągi technologiczne
 • Rurociągi parowe
 • Rurociąg acetylenu
 • Wytwornica acetylenu
 • Autoklaw

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń ciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia ciśnieniowe.

3. Jakie rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego pod dozór techniczny podlegają m. następujące urządzenia z grupy urządzeń transportu bliskiego:

 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny
 • Dźwig budowlany
 • Podest ruchomy przejezdny
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny
 • Dźwignica linotorowa
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny
 • Żuraw samojezdny
 • Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym
 • Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy
 • Wyciąg towarowy
 • Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)
 • Wózek jezdniowy podnośnikowy
 • Układnica magazynowa
 • Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący
 • Podest ruchomy załadowczy na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwig osobowy
 • Żuraw przenośny
 • Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w/w urządzeń transportu bliskiego znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia transportu bliskiego.

4. Jakie rodzaje zbiorników bezciśnieniowych podlegają pod UDT?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. następujące urządzenia z grupy urządzeń bezciśnieniowych:

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji w/w urządzeń bezciśnieniowych znajdują się w zakładce Zarejestruj urządzenie/Urządzenia bezciśnieniowe.

5. Czy autoklaw podlega pod dozór techniczny?

W zależności od źródła zasilania, autoklaw medyczny może być traktowany jako kocioł parowy (urządzenie z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi) lub jako zbiornik stały (urządzenie zasilane parą ze źródła zewnętrznego). Autoklawy medyczne podlegają dozorowi technicznemu, jeśli spełniają warunki określone odpowiednio w par. 1 pkt. 1 lit. a) lub d) rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Autoklawy przemysłowe są zbiornikami stałymi i podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z par. d) rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

6. Czy piaskarka podlega pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie art. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Piaskarka, czyli zbiornik stały wymieniony jest w par. 1 pkt 1 lit d) powyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.

7. Jakie parametry zbiorników stałych kwalifikują je do konieczności objęcia ich dozorem technicznym i uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację jest wymagane dla zbiorników stałych o nadciśnieniu większym od 0, 7 bara, jeżeli iloczyn nadciśnienia i pojemności przekracza 300 bar x litr, z wyłączeniem zbiorników objętych formą dozoru uproszczonego, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

8. Jakie parametry kotłów grzewczych warunkują konieczność uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację?

Kotły grzewcze paleniskowe o mocy powyżej 70 kilowatów oraz kotły kondensacyjne o mocy powyżej 100 kilowatów wymagają decyzji zezwalającej na ich eksploatację.

9. Czy ładowarki podlegają pod dozór techniczny?

Ładowarki nie podlegają dozorowi technicznemu, ponieważ nie znajdują się na liście urządzeń technicznych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468).

10. Czy elektrownie wiatrowe podlegają pod UDT?

Same elektrownie wiatrowe nie podlegają pod dozór techniczny, jednak urządzenia ciśnieniowe (zbiorniki ciśnieniowe) i transportu bliskiego (podesty ruchome, wciągniki elektryczne) wspierające bezpieczną obsługę i eksploatację elektrowni już tak.

Szczegółowy wykaz urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu , wydane na podstawie art.

11. Czy butle gazowe podlegają pod dozór techniczny?

Tak. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Zbiorniki ciśnieniowe przenośne, o pojemności większej niż 0, 35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0, 5 bara, w tym butle gazowe, podlegają dozorowi technicznemu.

12. Czy piec gazowy podlega pod dozór techniczny?

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. Pojęcie piec gazowy nie występuje w ww. przepisie. Dozorowi technicznemu podlegają kotły cieczowe o TD ≤ + 110 °C:

 1. Kotły paleniskowe o mocy ≤ 70 kW (w tym przypadku gazowe) - dozór uproszczony,
 2. Elektryczne oraz gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody użytkowej o TD < + 100 °C i pojemności V ≤ 300 litrów – dozór uproszczony,
 3. Kotły kondensacyjne o mocy ≤ 100 kW – dozór uproszczony,
 4. Pozostałe – dozór pełny, badania co 2 lata. (czyli te o wyższych parametrach niż wymienione w pkt od 1 do 3).

Kotły podlegające dozorowi technicznemu uproszczonemu nie są rejestrowane w oddziałach UDT. Kotły pod dozorem technicznym pełnym są rejestrowane i wykonywane są przy nich okresowe badania techniczne.

Dozorowi technicznemu nie podlegają jednak przepływowe gazowe podgrzewacze wody, w których woda jest ogrzewana jedynie w czasie gdy zawór czerpalny jest w stanie otwartym. Czyli dopiero po odkręceniu zaworu następuje zapłon gazu w palniku, a woda znajdująca się w wymienniku ciepła (element podgrzewany płomieniem) może swobodnie wypłynąć z tego zaworu.

13. Czy instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych podlegają pod dozór techniczny?

Nie. Warunki techniczne dotyczące instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych regulują przepisy wydane z mocy Prawa budowlanego.

end faqOgłoszenie nr 2021/BZP 00110279 z dnia 2021-07-09

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013280825

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: Nowowiejska 31

1. ) Miejscowość: Warszawa

1. 3. ) Kod pocztowy: 00-911

1. 4. ) Województwo: mazowieckie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1. 7. ) Numer telefonu: 22 526 43 14

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spl. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www. spl. pl/

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY GE MEDICAL SYSTEMS, W PODZIALE NA 4 (CZTERY) CZĘŚCI. ”, NR SPRAWY: SPL/07/PN/2021.

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d4735a5-def1-11eb-b885-f28f91688073

2. ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110279

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2021-07-09

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004484/05/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 4 Przeglądy sprzętu GE oraz naprawa sprzętu GE w podziale na części

2. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www. miniportal. uzp. gov. pl www. pl/zamowienia-publiczne

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal. pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap. pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: zamowienia@spl. pl

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal pod adresem https://miniportal. pl/WarunkiUsługi. aspx oraz Regulaminie ePUAP. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą, oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.

3. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): 4. ) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentacją postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: SPL/07/PN/2021

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Wartość zamówienia: 51682, 04 PLN

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4. ) Liczba części: 4

4. ) Ofertę można składać na wszystkie części

4. ) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Naprawa USG
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2B do SWZ

4. ) Wartość części: 32499, 94 PLN

4. ) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert:

4. ) Sposób oceny ofert: Końcową ilość punktów uzyskanych przez ofertę, stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryteriach Cena „Co” oraz „Doświadczenie osób”, oraz Termin płatności „Tp”.

Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego Części zamówienia.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60, 00

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4. ) Nazwa kryterium:  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4. ) Waga: 30, 00

Kryterium 3

4. ) Rodzaj kryterium: inne.

4. ) Nazwa kryterium: termin płatności

4. ) Waga: 10, 00

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – przeglądy USG GE (pakiet2)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2A do SWZ

4. ) Wartość części: 8488, 80 PLN

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – przeglądy BIEŻNIA GE (pakiet 19)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2A do SWZ,

4. ) Wartość części: 1069, 20 PLN

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Naprawa BIEŻNI
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 2B do SWZ,

4. ) Wartość części: 9624, 10 PLN

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 1 Ustawy
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie pkt 1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 1 Ustawy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie tych warunków

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Wykonawca dołącza do oferty:

• Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, zawierający w szczególności:
a) imię i nazwisko;
b) informację o zrealizowanych przez osobę usługach wykonania przeglądów, konserwacji, serwisu lub napraw aparatów USG / bieżni rehabilitacyjnych;
c) termin realizacji szkolenia;
d) nazwę zleceniodawcy/pracodawcy;
• dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje/poświadczenia sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługa została wykonana.
Jeżeli z treści dowodów nie wynika bezpośrednio imię i nazwisko osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający wykonanie tych usług przez osobę wskazaną w ofercie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki cywilne/Konsorcja).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 454 - 455 Ustawy oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części Umowy
(np. w przypadku kasacji sprzętu medycznego) lub zmiany terminu przeglądu
(np. w przypadku wyłączenia sprzętu z użytkowania), z zastrzeżeniem, iż zmiany
te nie mogą obniżyć o więcej niż 30% ilości pierwotnie wskazanych do wykonania przeglądów technicznych. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7. ) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2021-07-21 11:00

8. ) Miejsce składania ofert: www. pl

8. ) Termin otwarcia ofert: 2021-07-21 11:15

8. ) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623

Bezpośredni link do pobrania Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Referencje techniczne dotyczące sprzętu Ge Jes623