Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series

Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series jest kompletną kolekcją instrukcji dotyczących obsługi i utrzymania urządzeń wielu producentów. Książka ma na celu ułatwienie użytkownikom wykonywania prac naprawczych, testowania i diagnostyki sprzętu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji urządzenia i instrukcje dotyczące obsługi aplikacji. Książka zawiera również instrukcje dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące zapobiegania problemom i diagnostyki oraz instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji dla wielu urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series

Czy wiesz, w jaki sposób służby ratownictwa, służby ochrony granicy państwowej, system zarządzania kryzysowego, a nawet prywatne agencje ochrony ochraniają ciebie i twoich najbliższych? Gdy wydarzy się coś niepożądanego czy niebezpiecznego, zazwyczaj dzwonisz do odpowiednich służb i je o tym zawiadamiasz, a one podejmują odpowiednie działania. Czy pracują same, czy ktoś je wspiera, czy może one same kogoś wspierają? Czy ich rola zaczyna się wraz z twoim telefonem, a kończy, gdy kryzys zostanie zażegnany?

Już wiesz

 • że podsystemy ochronne zalicza się do podsystemów operacyjnych systemu bezpieczeństwa narodowego RP.

 • jakie są cele funkcjonowania podsystemów ochronnych.

Nauczysz się

 • wymieniać pozostałe podsystemy ochronne tworzące potencjał ochronny państwa;

 • przedstawiać zadania służb ratownictwa i innych instytucji wchodzących w skład podsystemów ochronnych państwa;

 • charakteryzować i oceniać rolę podsystemów ochronnych oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację ich celów.

iia29UjcbG_d5e158

Służby ratownictwa i ochrony ludności stanowią kolejny podsystem ochronny polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego. Wyjątkową rolę odgrywa Państwowa Straż PożarnaPaństwowa Straż Pożarna (PSP), której zadania przedstawia poniższa grafika interaktywna.

R1dblNJletdaf1
Aplikacja składa się z 7 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze koło na 12-tej: rozpoznawanie zagrożeń pożarowych. Następne piktogramy z godnie z kierunkiem wskazówek zegara. Koło nr 2 to organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych. Koło nr 3 to wykonywanie pomocniczych specjalistycznych... Koło nr 4 to kształcenie kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Koło nr 5 to nadzór nad przestrzeganiem przepisów. Koło nr 6 to prowadzenie prac naukowo-badawczych. Koło nr 7 to współdziałanie ze strażami pożarnymi.

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

Wyjątkowa rola Państwowej Straży Pożarnej w podsystemie ratownictwa i ochrony ludnościwynika z tego, że zazwyczaj w praktyce to właśnie PSP koordynuje akcją ratunkową na miejscu katastrofy – w tym pracami policjantów oraz pogotowia ratunkowego. Ponadto we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach jest aktywnie wspierana przez wszystkie inne służby, straże i instytucje państwowe oraz przez sieć organizacji pozarządowych.

Podstawowe jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej to:

 • Komenda Główna PSP,

 • komenda wojewódzka,

 • komenda powiatowa (miejska),

 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły,

 • instytuty badawcze,

 • Centralne Muzeum Pożarnictwa.

Na czele PSP stoi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, który jest również centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo‑gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.

R1VNyrOrSmg9O1

Źródło: Tomorrow Sp.

W Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych jest ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy, którymi kieruje Komendant Główny PSP podległy ministrowi spraw wewnętrznych. Warto w tym miejscu również zaznaczyć, że Państwowa Straż Pożarna ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP) – umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt organizacją społeczną składającą się z grupy przeszkolonych ochotników, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Innymi istotnymi elementami podsystemu ratownictwa i ochrony ludności są system ochrony ludności oraz system ratownictwa medycznego.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) powstał, by realizować jedno z podstawowych zadań państwa związane z zapewnieniem pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W ramach systemu PRM działają:

 • organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu,

 • jednostki systemu zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych.

Jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są:

 • szpitalne oddziały ratunkoweszpitalne oddziały ratunkowe (SOR),

 • zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

ReMKSmXVENSh21

Polecenie 1

Odnajdź w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat Górskiego, Tatrzańskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Następnie krótko omów ich zadania oraz funkcję, jaką pełnią w systemie bezpieczeństwa narodowego.

iia29UjcbG_d5e333

Istotnym podsystemem ochronnym polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego jest również system zarządzania kryzysowego.

W myśl przepisów Ustawy z 26 kwietnia 2007 r. zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i  infrastruktury krytycznejinfrastruktury krytycznej.

Za zarządzanie kryzysowe w Polsce odpowiada wieloszczeblowy system składający się z następujących elementów:

 • organów zarządzania kryzysowego,

 • organów opiniodawczo‑doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego,

 • centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących dwudziestoczterogodzinną gotowość do podjęcia działań.

Strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Polsce przedstawiono w tabeli 1.

System zarządzania kryzysowego

Szczebel administracyjny

Organ zarządzania kryzysowego

Organ opiniodawczo‑doradczy

centrum zarządzania kryzysowego

krajowy

Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

resortowy (subelement szczebla krajowego)

minister kierujący działem administracji rządowej, kierownik organu centralnego

Zespół Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa lub urzędu centralnego)

Centrum Zarządzania Kryzysowego (ministerstwa lub urzędu centralnego)

wojewódzki

wojewoda

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

powiatowy

starosta powiatu

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

gminny

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminne/miejskie centra zarządzania kryzysowego (nie ma obowiązku ich tworzenia)

Polecenie 2

Na podstawie poniższego filmu wyjaśnij, na czym polega rola centrów zarządzania kryzysowego w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i regionu.

RLpqPpghzfGyu1
Na filmie prezentowana jest praca Centrum Zarządzania Kryzysowego. W pierwszych ujęciach przedstawiony zostaje budynek CZK z zewnątrz, a następnie od wewnątrz, m. in. panoramiczne ujęcie sali dyspozytorów z dziesiątkami rozmieszczonych obok siebie w kolejnych rzędach stanowisk. Frontową część tej sali zajmuje ściana w całości wypełniona obrazami z kamer miejskiego monitoringu. Pokazana zostaje też z bliska praca poszczególnych dyspozytorów. W tle lektor bez przerwy omawia zadania, które spełnia CZK. Autorzy filmu kładą duży nacisk na rolę numeru alarmowego 112 w pracy centrum oraz dokonywanych za jego pomocą zgłoszeń.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Na filmie prezentowana jest praca Centrum Zarządzania Kryzysowego.

iia29UjcbG_d5e401

Obecny model ochrony granicy państwowej jest wynikiem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (wyjaśnionych na jednej z poprzednich lekcji).

Ciekawostka

Po wstąpieniu Polski do UE i wejściu do strefy Schengenstrefy Schengen podsystem ochrony granicy państwowej RP poddano niezbędnym korektom. Ze względu na otwarcie granicy będącej wewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz strefy Schengen, ograniczono odbywającą się na niej kontrolę. Wzmocniona została natomiast kontrola na granicy zewnętrznej. Ponadto zintensyfikowano działania prowadzone wewnątrz kraju, m. in. poprzez zacieśnienie współpracy, wymianę informacji i współdziałanie służb krajowych i innych państw członkowskich UE.

W podsystemie ochrony granicy państwowej główną rolę odgrywa Straż Granicza podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych, którą wspomaga Służba Celna podlegająca ministrowi finansów.

Zgodnie z treścią Ustawy z 12 października 1990 r. do zadań Straży Granicznej należy m. :

 • ochrona lądowej, morskiej i powietrznej granicy państwowej;

 • organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

 • zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;

 • wykrywanie, zapobieganie i przeciwdziałanie handlu ludźmi;

 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej (w tym wiz);

 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, a także ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;

 • zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a także w strefie nadgranicznej;

 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:

  • w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,

  • w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego przejścia granicznego,

  • w portach lotniczych, na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego;

 • współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zadania Służby Celnej prezentuje aplikacja 2.

RRHRd3xKuXkK41
Aplikacja składa się z 7 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: podstawowe zadania Służby Celnej. Pierwsze koło na 12-tej: wykonywanie czynności związanych... Koło nr 2 to wymiar i pobór właściwych podatków. Koło nr 3 to wykonywanie zadań wynikających... Koło nr 4 to rozpoznawanie, wykonywanie i zapobieganie... Koło nr 5 to rozpoznawanie, wykonywanie i zapobieganie. Koło nr 6 to wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów. Koło nr 7 to współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej.

iia29UjcbG_d5e486

W Rzeczypospolitej Polskiej oprócz już opisanych istnieje jeszcze wiele innych instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni zajmują się ochroną obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Instytucje te ze względu na ich podległość, strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych zadań można podzielić na centralne, samorządoweprywatne.

Wśród instytucji centralnych wymienia się:

 • Inspekcję Transportu Drogowego,

 • Państwową Inspekcję Sanitarno‑Epidemiologiczną,

 • Inspekcję Weterynaryjną,

 • Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych,

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

 • Państwową Inspekcję Handlową,

 • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 • służby meteo- i hydrologiczne,

 • Straż Ochrony Kolei.

Polecenie 3

Odnajdź w Internecie lub innych źródłach informacje na temat wybranej (z powyższych) instytucji, oraz w krótki sposób opisz jej rolę w podsystemach ochronnych bezpieczeństwa narodowego.

Instytucjami bezpieczeństwa publicznego podległymi samorządowi terytorialnemu lub nadzorowanymi przez niego są: straże gminne (miejskie)straże gminne (miejskie)ochotnicze straże pożarne, które tradycyjnie realizują zadania z zakresu zapobiegania pożarom i gaszenia ich.

Straż gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. W celu ochrony i przywrócenia porządku publicznego strażnicy mogą nie tylko stosować takie środki jak kajdanki, pałki wielofunkcyjne, miotacze gazu czy paralizatory, ale także nakładać mandaty i zatrzymywać osoby zakłócające porządek, celem przekazania ich policji.

R19E1eLzJMdED1

Źródło: Arek Olek (https://www.

Kilka słów należy poświęcić również prywatnym instytucjom ochrony, które są komercyjnymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony osób i mienia.

Rozwój prywatnego sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce trwa od czasu transformacji systemowej na początku lat 90. XX w. Pierwsze zezwolenia na wykonywanie tego typu działalności zostały wydane na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej. W 1998 r. wprowadzono do polskiego porządku prawnego ustawę o ochronie osób i mienia, całościowo regulującą działalność prywatnych instytucji ochrony. Łączną liczbę pracowników ochrony w Polsce szacuje się na 110‑150 tysięcy osób.

Prywatny sektor ochrony świadczy w naszym kraju bogatą ofertę usług, do których zalicza się m. :

 • fizyczną ochronę obiektów i terenów,

 • konwojowanie pieniędzy i kosztowności,

 • osobistą fizyczną ochronę osób,

 • ochronę imprez sportowych i artystycznych.

R1R0raUcK91AO1
iia29UjcbG_d5e758
 • Służby ratownictwa i ochrony ludności stanowią istotny podsystem ochronny polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego.

 • Wyjątkową rolę wśród służb ratownictwa i ochrony ludności odgrywa Państwowa Straż Pożarna (PSP).

 • W podsystemie ochrony granicy państwowej główną rolę odgrywa Straż Graniczna (podlegająca ministrowi spraw wewnętrznych), którą wspomaga Służba Celna (podlegającą ministrowi finansów).

 • Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa wiele innych instytucji, które w sposób bezpośredni lub pośredni zajmują się ochroną obywateli oraz bezpieczeństwa publicznego. Instytucje te ze względu na ich podległość, strukturę organizacyjną oraz zakres wykonywanych zadań można podzielić na centralne, samorządowe i prywatne.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Napisz rozprawkę nt. : Państwowa Straż Pożarna jako główny element podsystemu ratownictwa i ochrony ludności. W swojej wypowiedzi opisz miejsce PSP w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zadania realizowane przez tę formację. Przytaczane przez siebie argumenty poprzyj prawdziwymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń oraz informacji znalezionych w Internecie lub w innych źródłach.

iia29UjcbG_d5e816
infrastruktura krytyczna

Definicja: infrastruktura krytyczna

systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców

Państwowa Straż Pożarna

Definicja: Państwowa Straż Pożarna

zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami

Służba Celna

Definicja: Służba Celna

jednolita, umundurowana formacja, utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru

RTSJ8H9jVEp4k1
straż gminna (miejska)

Definicja: straż gminna (miejska)

umundurowana i wyposażona w środki przymusu bezpośredniego formacja tworzona na terenie gminy w celu ochrony porządku publicznego

Straż Graniczna

Definicja: Straż Graniczna

jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji

R2Z7SlZQdgOvP1
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

Definicja: Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

system, którego celem jest realizacja zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

szpitalny oddział ratunkowy

Definicja: szpitalny oddział ratunkowy

komórka organizacyjna szpitala, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

R8ZstSBsLwtik1
układ z Schengen

Definicja: układ z Schengen

porozumienie zawarte w miejscowości Schengen (Luksemburg) 14 czerwca 1985 r., które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej (dotyczy również współpracy przygranicznej)

zarządzanie kryzysowe

Definicja: zarządzanie kryzysowe

działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej

iia29UjcbG_d5e990

Ćwiczenie 1

RZ0mqmHpt9UmC1
zadanie interaktywne

Które z wymienionych instytucji centralnych wykonują zadania z zakresu ochrony obywateli i bezpieczeństwa publicznego?

 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Państwowa Inspekcja HandlowaInspekcja WeterynaryjnaStraż Ochrony KoleiPaństwowa Inspekcja Sanitarno-EpidemiologicznaUrząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówGłówny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R1cCjcVMyRkry1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszJedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest Centralne Muzeum Pożarnictwa.□ Ochotnicze Straże Pożarne są jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.Marszałek Województwa jest organem zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.Straż gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R16F2dK3sC2a41
zadanie interaktywne

Zaznacz zadania Straży Granicznej.

Ochrona lądowej, morskiej i powietrznej granicy państwowej.Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.Zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.Wykrywanie handlu ludźmi oraz zapobieganie i przeciwdziałanie takim działaniom.Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R6u89ulM07kJ41
zadanie interaktywne

Która z wymienionych instytucji zalicza się do instytucji samorządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony obywateli i bezpieczeństwa publicznego?

Straż Miejska.Państwowa Straż Pożarna.Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.Ochotnicza Straż Pożarna.Straż Ochrony Kolei.PolicjaPrywatne firmy ochroniarskie.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Instrukcja obsługi

Dla użytkowników z Europy

html

ModelWydanieWidokPobieranie pliku (Rozmiar pliku)
KDC-BT73DAB
KDC-BT53U
KDC-5057SD
02Otwórz instrukcjęPolish(pl). zip (1, 2 MB)

PDF

OpisNazwa plikuPobieranie plikuRozmiar pliku (KB)

Sposób zapisywania

Zapisywanie na komputerze

 1. Kliknij na hyperlink "Polish(pl). zip" wymieniony powyżej.
 2. Rozpakuj pobrany plik.
 3. Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do folderu Moje dokumenty itp.
 4. Otwórz skopiowany folder.
 5. Otwarcie pliku "index. html" spowoduje wyświetlenie instrukcji.
 6. Otwieranie instrukcji stanie się wygodne po utworzeniu skrótu dla pliku "index. html" w dostępnym miejscu.

 • W zależności od przeglądarki, której używasz, może zostać wyświetlony komunikat informujący o zablokowaniu skryptu. W takim przypadku, zezwól na wykonanie skryptu.


Zapisywanie w smartphonie Android

 • Podłącz swój smartphon do komputera.
 • Uruchom zapisywanie na swoim smartphonie.
 • Utwórz folder [MójDokument].
 • Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do nowo utworzonego folderu. com/edition/im362/common/images/copy_android. png"/>

 • Otwórz przeglądarkę w swoim smartphonie i wprowadź następujący adres.
 • file://sdcard/MójDokument/Polish(pl)/index. html
  Wprowadź nazwę folderu utworzonego w Kroku 5 dla MójDokument.
  Wprowadź nazwę języka skopiowanego folderu Polish(pl).

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiamy wersje robocze tłumaczeń na język polski dokumentów: „Wytyczne ICAO w sprawie wydawania SNOWTAM” oraz „Okólnik 355 - Ocena, pomiar i raportowanie warunków na nawierzchni drogi startowej”.

  Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do tłumaczenia udostępnionego dokumentu na adres:

  __SNOWTAM_Wytyczne_ICAO_pl_2021. docx146. 17 KB

  __Okólnik_355_pl_2021. docx1. 71 MB

  udostępniamy także „Europejski Plan Działań na Rzecz Zapobiegania Wypadnięciom Statków Powietrznych z Drogi Startowej” oraz "Europejski Plan Działań na Rzecz Zapobiegania Wtargnięciom na Drogę Startową" w wersji oryginalnej oraz projekt tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do tłumaczenia udostępnionego dokumentu na adres: EAPRRE_PL_final_PL. pdf1. 5 MB

  EAPRRE_en. pdf3. 57 MB

  __EAPPRI_wersja_3. pdf2. 17 MB

  _EAPPRI__wersja_3. 84 MB

  Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie metod oceny, pomiaru oraz raportowania stanu nawierzchni drogi startowej
  Plik do pobrania6. 18 MB

  Wytyczne nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 października 2013 r w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 9137 – "Podręcznik służb portu lotniczego", część 3" Kontrola i zmniejszanie zagrożeń ze strony zwierząt"
  Plik do pobrania978. 28 KB

  Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (JCAO) - Doc 9137-AN/898 Część 1 i 7
  Plik do pobrania3. 78 MB
  Plik do pobrania2. 61 MB

  Podręczniki ICAO:
  Doc 9981 PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ „Lotniska”

  Doc 9137 PODRĘCZNIK SŁUŻB PORTU LOTNICZEGO Część 8 „Służby Operacyjne Portu Lotniczego”
  Plik do pobrania1. 4 MB

  Doc 9137 PODRĘCZNIK SŁUŻB PORTU LOTNICZEGO CZĘŚĆ 9 „Utrzymanie portu lotniczego”

  Doc 9774 Podręcznik Certyfikacji Lotnisk
  (Doc 9774 pl_5. 2011)

  Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla służb terenowych Ge Aeh12 Series