Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12

Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12 to specjalna gwarancja oferowana przez firmę Bosch, która obejmuje wszystkie modele Bosch In Genius Bgl8zoon 12. Warunki gwarancji obejmują uszkodzenia mechaniczne i/lub zużycie części, które zostały spowodowane normalnym użytkowaniem sprzętu. Wszystkie naprawy i części eksploatacyjne muszą być wykonane przez wyspecjalizowanych techników Bosch. Gwarancja obejmuje naprawy i usługi wykonywane w okresie gwarancji, który wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym instalowaniem lub używaniem części zamiennych innych niż te, które są zatwierdzone przez Bosch.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12

Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için

dikkat etmeniz gereken hususlar:

Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sa-

nayi tipi) kullanıma uygun değildir.

Süpürülecek

yerin

ayarlayınız.

Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek par-

ça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.

Eğer, cihazınız toz torbalı ise;

Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim

göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görüle-

bilir.

Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.

Cihazınız toz hazneli ise;

Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini

maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemel-

erde gücü daha az ayarlamanız önerilir. (Her kullanım

sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi ge-

rekir. )

Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki

gibi takın ve kullanın.

Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.

pl

Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku

przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć

instrukcję obsługi.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w

gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na

maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem

morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgod-

nie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji

obsługi.

Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, od-

kurzacza nie należy używać do:

odkurzania ludzi i zwierząt,

zasysania:

− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych

krawędziach, gorących lub żarzących się,

− substancji wilgotnych lub płynnych,

− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,

− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji central-

nego ogrzewania,

− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

tipine

göre

motor

Części zamienne, wyposażenie dodatko-

we, worki na pył

Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodat-

gücünü

kowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne

worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą

o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane

do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy

używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,

elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia

specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w

ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi ok-

res użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką

skuteczność czyszczenia.

!

Wskazówka:

Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających

się niższą jakością części zamiennych, elementów

wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz wor-

ków na pył może spowodować uszkodzenie odkurz-

acza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli

przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego

typu produktów.

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Odkurzacz

gi

techniki

bezpieczeństwa.

Urządzenie mogą obsługiwać

dzieci w wieku powyżej 8 lat

oraz osoby z ograniczonymi

zdolnościami fizycznymi, sen-

sorycznymi lub umysłowymi,

a

posiadające wystarczającego

doświadczenia i/lub wiedzy,

jeśli

zorem

czone,

obsługiwać urządzenie i są

świadome związanego z tym

niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą bawić się

urządzeniem.

Czyszczenie i czynności kons-

erwacyjne nie mogą być wy-

konywane przez dzieci bez

nadzoru dorosłych.

spełnia

oraz

także

osoby

pozostają

lub

zostały

jak

bezpiecznie

wymo-

przepisy

nie

pod

nad-

pou-

23

Firma KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP („KENSINGTON”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy tego produktu, który dokonał zakupu u autoryzowanego przez firmę Kensington sprzedawcy lub dystrybutora, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji. Firma Kensington zastrzega sobie prawo do kontroli uszkodzonego produktu własnego przed wykonaniem jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji, a wszelkie koszty wysyłki takiego produktu do firmy Kensington w celu przeprowadzenia kontroli ponosi wyłącznie nabywca. Aby skorzystać z niniejszej ograniczonej gwarancji, Nabywca musi złożyć reklamację w firmie Kensington w czasie 60 dni od wystąpienia uszkodzenia i przedłożyć akceptowany dowód posiadania produktu jako pierwotny nabywca (np. oryginalny dowód zakupu, rejestracja karty gwarancyjnej, rejestracja przez Internet lub inna dokumentacja akceptowana przez firmę Kensington). Firma KENSINGTON, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe urządzenie objęte niniejszą gwarancją. Proszę zachować dowód zakupu urządzenia z datą zakupu przez pierwotnego nabywcę. Będzie on wymagany w celu skorzystania z gwarancji. Żeby ograniczona gwarancja zachowała ważność, produkt musi być obsługiwany i użytkowany zgodnie z instrukcjami towarzyszącymi niniejszej gwarancji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, wypadków lub zaniedbań. Niniejsza ograniczona gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy produkt jest użytkowany razem z wyposażeniem określonym na opakowaniu. Proszę sprawdzić opakowanie produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji lub zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy KENSINGTON. Niniejsza ograniczona gwarancja jest nieprzenoszalna i nie dotyczy nabywców, którzy kupili produkt od sprzedawcy lub dystrybutora nieautoryzowanego przez firmę Kensington, w tym między innymi w internetowych serwisach aukcyjnych. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na inne uprawnienia przysługujące na mocy prawa. W celu uzyskania informacji dotyczących procedur serwisu gwarancyjnego należy skontaktować się z firmą KENSINGTON pod adresem www. support. kensington. com lub pod jednym z poniższych numerów telefonów pomocy technicznej.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA KENSINGTON WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŻONE WPROST CZY DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I/ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, OPRÓCZ OGRANICZONEJ GWARANCJI WSKAZANEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. W SYTUACJI, KIEDY TAKIE GWARANCJE DOROZUMIANE OBOWIĄZUJĄ NA MOCY BIEŻĄCYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, ICH OKRES OBOWIĄZYWANIA ZOSTAJE OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI. ROZWIĄZANIA PRAWNE NIEKTÓRYCH STANÓW/PROWINCJI NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO NABYWCY.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NAPRAWA LUB WYMIANA TEGO PRODUKTU, ZGODNIE Z PODANYMI TUTAJ WARUNKAMI, JEST JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM. FIRMA KENSINGTON NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, W TYM M. IN. ZWIĄZANE Z UTRACONYMI PRZYCHODAMI, ZYSKAMI, NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA, UTRATĄ LUB KONIECZNOŚCIĄ ODZYSKANIA DANYCH, KONIECZNOŚCIĄ WYPOŻYCZENIA LUB WYMIANY SPRZĘTU, PRZESTOJAMI, USZKODZENIEM MIENIA ORAZ ROSZCZENIAMI OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK FORMY ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ, W TYM Z TYTUŁU GWARANCJI, UMOWY, POSTANOWIEŃ USTAWY CZY ZOBOWIĄZAŃ DELIKTOWYCH. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ DOWOLNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA MOCY PRAWA CZY W SYTUACJI NIESPEŁNIANIA WYZNACZONEGO CELU PRZEZ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ, W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KENSINGTON NIE PRZEKRACZA CENY ZAKUPU TEGO PRODUKTU. NIEKTÓRE STANY/PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA TAKIE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ KAŻDEGO NABYWCY. NA MOCY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI NABYWCA UZYSKUJE OKREŚLONE PRAWA, JEDNAK MOGĄ MU TEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, RÓŻNIĄCE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU JURYSDYKCJI.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NIE DOTYCZY TOREB FIRMY KENSINGTON DO NOTEBOOKÓW, OFEROWANYCH I SPRZEDAWANYCH W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH: INDIE, JAPONIA, KOREA, TAJLANDIA, FILIPINY, HONGKONG, TAJWAN, SINGAPUR, MALEZJA, INDONEZJA, WIETNAM I CHINY.

Warunkiem skorzystania z przedłużonej, 3-letniej gwarancji jest rejestracja produktów w ciągu 4 tygodni od zakupu. Warunki gwarancji zaczynają obowiązywać od dnia zakupu, a rejestracji można dokonać na stronie bosch-professional. pl. – Serwis stanowi istotną wartość naszej oferty elektronarzędzi. Nieustannie staramy się usprawniać nasze usługi, dlatego nasi użytkownicy mogą zlecać serwis i wysyłkę naszych produktów poprzez formularz online. W ramach usług gwarantujemy także

serwis związany z kalibracją elektronarzędzi pomiarowych. Od lat optymalizujemy także czas serwisowania elektronarzędzi. Obecnie większość napraw wykonujemy w ciągu 24 godzin, a przy wymianie podzespołów stosujemy oryginalne części zamienne Bosch. Staramy się na bieżąco wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników, a możliwość przedłużenia gwarancji na akumulatory i ładowarki do 3 lat jest tego dobrym przykładem – informuje Piotr Nowak, kierownik Centralnego Serwisu Elektronarzędzi Bosch w Warszawie.

Kompatybilność systemów akumulatorowych w ramach danej klasy napięcia

Systemu akumulatorowy Bosch Professional zapewnia kompatybilność akumulatorów w ramach klas napięciowych 18 i 12 V. Oznacza to, że wszystkie elektronarzędzia akumulatorowe Bosch Professional w danej klasie napięcia, na przykład 18 V, mogą korzystać z tych samych akumulatorów litowo-jonowych produkowanych od 2008 roku. To samo dotyczy elektronarzędzi i akumulatorów o klasie napięcia 12 V i ich starszych odpowiedników 10, 8 V, które są w pełni ze sobą kompatybilne.
W 2019 roku Bosch wprowadził również na rynek nową serię wysokoprądowych akumulatorów ProCORE 18 V. Akumulatory te zaprojektowano tak, aby maksymalnie zwiększyć ich wydajność i ograniczyć ciężar. Doskonale współpracują one z najnowszą linią najmocniejszych elektronarzędzi akumulatorowych BiTurbo marki Bosch Professional. Akumulatory te są również w 100% kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami akumulatorowymi Bosch Professional 18 V.

opr. HB

Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Bosch In Genius Bgl8zoon 12