Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195kcfme

Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195KCFME to ważny element utrzymania wszystkich urządzeń Fisher. Wszystkie usługi konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Konserwacja urządzenia może obejmować regularne czyszczenie, wymianę części zużytych lub uszkodzonych, wymianę uszczelnień i usuwanie usterek. Wszystkie elementy sterujące Fisher 4195KCFME powinny być systematycznie sprawdzane w celu wykrycia usterek i zapobiegania awariom. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i bezpieczne do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195kcfme

Dlaczego w ogóle należy używać czujnikapojemnościowego ? Czy przełącznik (krańcowy) nie jest wystarczający do mojego zastosowania?

Czujniki pojemnościowe mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami mechanicznymi.

Porównanie czujnika pojemnościowego z mechanicznym przełącznikiem krańcowym

PorównanieCzujnik pojemnościowyPrzełącznik mechaniczny (krańcowy)
Sposób działania:  
Szybkie przetwarzanie sygnałuElektryczne sygnały wyjściowe mogą być dalej przetwarzane bezpośrednio w obwodach elektronicznych. Wysyła sygnał mechaniczny, który jest następnie przekazywany elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami.
Wykrywanie bezdotykoweObsługa bez dotykania obiektów poddawanych pomiarom. Działanie jest możliwe tylko przy kontakcie mechanicznym: możliwe manipulowanie i zablokowanie obiektów poddawanych pomiarom.
Szybkie wykrywanieSzybkie wykrywanie, a tym samym krótki czas reakcji i przełączania, tzn. możliwość korzystania z wysokich częstotliwości przełączania. Wykonanie sekwencji mechanicznej wymaga czasu i ustawia wąskie granice maksymalnej częstotliwości przełączania.
Działanie bez potrzeby konserwacjiBrak ruchomych styków, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu lub zużyciu. Styki mechaniczne mogą z czasem ulec zanieczyszczeniu i zużyciu. Rezystancja przełączania styku może zmieniać się w sposób nieprzewidywalny.
Niezawodne generowanie sygnałuWyjście elektroniczne zapobiega drganiu styków. Na wyjściu sygnału może wystąpić drganie styków. W wyniku tego styk mechaniczny wysłać wiele impulsów przełączania na jedno zdarzenie przełączania.
Niskie zużycie energiiMożliwe jest również zastosowanie bardzo małych prądów przełączania. Rezystancja styku i ryzyko utlenienia powierzchni styku oznaczają, że niezbędne jest pewne minimalne natężenie prądu.
Konfiguracja:  

Prosta integracja z zastosowaniem

Nie jest konieczne obliczanie krzywej rozruchu. Konieczność obliczenia kąta rozruchu i ścieżki rozruchu. W zależności od kierunku uruchamiania, wymagane są różne mechaniczne wersje dźwigni przełącznika.
Eksploatacja:  
Działanie bez zużycia

Odporność na zużycie oznacza, że punkty przełączania pozostają stabilne mimo upływu czasu.

Liczba cykli przełączania nie ma zatem wpływu na żywotność czujnika.

Mechaniczne części ruchome przełącznika są narażone na zużycie i prowadzą do błędów przełączania.

Oznacza to, że szybkość przełączania ogranicza żywotność przełącznika.

Możliwe zastosowania:  
Zastosowania związane z małą ilością miejscaMożliwość uzyskania bardzo kompaktowych rozmiarów. Ograniczenia konstrukcyjne przy wdrażaniu w kompaktowych wymiarach.

Konstrukcje standardowe,

w razie potrzeby konstrukcje specjalne

Jedna konstrukcja może być używana w różnych zastosowaniach, wymagających różnych ruchów.

Dostępnych jest wiele typów czujników. 

Różne zastosowania wymagają zupełnie innych konstrukcji lub różnych elementów wykrywających (rolki, popychacze, dźwignie itp. ).

Obiekt nie został wykryty, co robię źle?

Sprawdzić wszystkie ustawienia, właściwości i odległości odnoszące się do czujnika i obiektu. W szczególności zwrócić uwagę na: 

Właściwości czujników

 • Odległość robocza: Odległość robocza jest podana w danych technicznych oraz w oznakowaniu produktu.
 • Funkcja elementu przełączającego: Sprawdzić, czy działa określona funkcja elementu przełączającego: NPN czy PNP? Zestyk rozwierny czy zwierny?
 • Napięcie elektryczne: Napięcie powinno mieścić się w zakresie od 10 V do 30 V.

Cel

 • Materiał: Czujnik wykrywa tylko różne materiały (metale żelazne, metale nieżelazne, szkło, drewno, tworzywa sztuczne, olej, woda i roztwory wodne). Należy wziąć pod uwagę współczynnik redukcji!
 • Rozmiar: Odległość robocza odnosi się do rozmiaru standardowego celu.
 • Zależność czujnik-cel: Czy cel przechodzi obok czujnika i z jaką prędkością? → wziąć pod uwagę krzywą odpowiedzi: Nie wolno przekraczać częstotliwości przełączania.

Dlaczego przełączanie czujników odbywa się za wcześnie?

Sprawdzić czujnik i warunki otoczenia pod kątem możliwych zakłóceń.
W szczególności zwrócić uwagę na:

Właściwości czujników

 • Funkcja elementu przełączającego: Sprawdzić, czy działa określona funkcja elementu przełączającego: NPN czy PNP? Zestyk rozwierny czy zwierny?
 • Warunki montażu: Czy czujnik jest zamontowany w sposób wpuszczany lub niewpuszczany, zgodnie ze specyfikacją podaną w danych technicznych? Czy określone warunki montażu zostały spełnione prawidłowo? 
 • Montaż wpuszczany powoduje wstępne tłumienie sygnału z czujnika i zwiększenie odległości roboczej. Należy przede wszystkim unikać montażu wpuszczanego. Może to prowadzić do nieprzewidywalnego funkcjonowania czujnika. W niektórych przypadkach może również wystąpić wykrywanie w kierunku poprzecznym.

Wpływy elektromagnetyczne

 • Czy ma to wpływ na pole elektromagnetyczne czujnika? Przez inne pola elektromagnetyczne? Przez zamontowany zbyt blisko drugi czujnik?

Wpływy otoczenia

 • Zakłócenia z innych materiałów w pobliżu powierzchni wykrywania: Sprawdź, czy w pobliżu nie ma żadnych innych materiałów.
 • Zanieczyszczenie: Sprawdzić, czy czujnik nie jest zanieczyszczony. W razie potrzeby wyczyścić szmatką i środkiem niepowodującym ścierania.

Czy wybrany czujnik jest chemicznie odporny na działanie określonego środka czyszczącego, chłodzącego lub smarnego?

Niestety, nie możemy udzielić ostatecznej odpowiedzi na to pytanie. Powód…

Wynika to z faktu, że skład środków czyszczących, chłodzących i smarnych jest znany wyłącznie odpowiedniemu producentowi. Oleje smarowe zwykle zawierają dodatki, które nawet w małych ilościach mogą zmienić chemiczne zachowanie oleju smarowego. Nawet jeśli materiał obudowy czujnika, określony w danych technicznych, zgodnie ze specyfikacją jest odporny na olej, te dodatki mogą sprawić, że środek smarny będzie miał właściwości agresywne.

Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie własnych prób, sprawdzających kompatybilność chemiczną. Należy pamiętać, że producent środka czyszczącego, chłodzącego lub smarnego może zmienić jego skład bez powiadomienia. Z tego powodu materiały, które sprawdzały się przez dłuższy czas, mogą nagle przestać być odpowiednie.

Czy istniejące certyfikaty badania typu WE wydane zgodnie z Dyrektywą 94/9/UE muszą zostać zastąpione nowymi certyfikatami badania typu UE, które z kolei powołują się na Dyrektywę 2014/34/UE?

Nowa Dyrektywa 2014/34/UE dostarcza jasnych informacji w tym zakresie na mocy art. 41 ust. 2 i stanowi, że świadectwa badania typu WE wydane na mocy Dyrektywy 94/9/UE zachowują ważność.

Odniesienie do 2014/34/UE
Artykuł 41 Przepisy przejściowe

(1) Państwa Członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku lub wprowadzania do użytku produktów objętych Dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z tą Dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r. 

(2) Certyfikaty wydane na mocy Dyrektywy 94/9/WE są ważne na mocy niniejszej Dyrektywy.

Czy firma Pepperl+Fuchs oferuje czujniki pojemnościowe zgodne z normą NEC 500?

Czujniki pojemnościowe zgodne z produktami typu NAMUR firmy Pepperl+Fuchs nadają się do użytku w klasie I–III, dział 1; patrz informacje na rysunku kontrolnym, który można pobrać ze strony internetowej firmy Pepperl+Fuchs.

Wiedza praktyczna
NEC 500 stanowi połączenie oznaczenia jedynego prawnie wiążącego standardu dotyczącego urządzeń elektrycznych w USA (NEC) i jego artykułu (500). Skrót „NEC” oznacza „National Electrical Code”, czyli Krajowy kodeks bezpieczeństwa elektrycznego, a w Stanach Zjednoczonych jest uznawany za prawo NFPA 70 („National Fire Protection Association No. 70”). Artykuł 500 niniejszego Kodeksu zawiera opis klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem zgodnie z klasami i oddziałami w USA. Podobnie jak w przypadku klasyfikacji stref zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE w Europie, zakłady dzielą się na różne obszary – klasy i rejony – w zależności od czasu trwania i częstotliwości występowania atmosfery potencjalnie wybuchowej.

Jak rozpoznać typ przyłącza czujnika?

Różne typy połączeń można szybko zidentyfikować na podstawie kodu typu.

Typ złączaIdentyfikacja czujnika (patrz Kod typu)
Przewód stałyCzujnik bez identyfikatora połączenia na końcu opisu zamawianego produktu.
ZłączeJeden z następujących identyfikatorów złącza na końcu opisu zamawianego produktu: „V1”, „V3”, „V5”, „V13”, „V16”, „V18”.

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

 • Ricoh FT-4615 kasowanie konserwacji.

  WitamNie pamiętam dokładnie ale w tej maszynce nie ma licznika konserwacji. Co ci maszynka wyświetla?Modem 97 kasujesz błedy.Pozdrawiam

  Drukarki, ksero Początkujący 05 Kwi 2010 16:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1386

 • Kyocera FS 1118FS kasowanie konserwacji

  A wymianę PU kasuje inaczej:D

  03 Kwi 2012 12:40Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3446

  SHARP MX-B200 kasowanie konserwacji

  Konserwację wykonam ale nie wiem jak skasować komunikat, znalazłem temat na elektrodzie ale nikt tam nie podał jak kasować inspekcję w tym modelu.

  30 Wrz 2014 17:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2835

  Ksero Sharp MX-M200D kasowanie konserwacji - nie działa

  Na wyświetlaczu jest wyświetlany napis " Potrzebna konserwacja, Wezwij serwis",a symbolu ludzika w tym modelu raczej nie ma.Myślę, że jak by już był zużyty: bęben, czy listwa, to by były złe wydruki.Rozumiem, że nie zna nikt kodów do tej maszyny?A swoją drogą jak kupuję maszynę i jest po...

  23 Sty 2015 10:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2562

  Drukarka HP 4250. Wykasowanie licznika konserwacji.

  jezeli zakupiles taki zestaw powinna byc tam zawarta instrukcja kasowania konserwacji

  Drukarki, ksero Profesjonalne 11 Gru 2006 11:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2031

  Konserwacja alarmu - ile kosztuje

  Witam wszystkich, chciałbym poruszyć temat konserwcji w obiektach - ile kasujemy za konserwacje, co jaki okres przeprowadzamy... czym się sugerujemy kasując klienta...

  Zabezpieczenia Stacjonarne 12 Cze 2007 19:48Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2845

  Panasonic DP 8016p - Konserwacja

  Witam, mam pytanie którym kodem kasuje się PM? Zawsze kasowałem F7 - 99 ale to kasuje wszystkie liczniki. Który kod jest tylko od PM?

  03 Sie 2013 22:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1455

  Mita DC-1755 - Jak skasować licznik konserwacji?

  Witam!Wykonałem serwis (wymiana bębna, listwy itd. ) w modelu DC-1755 i chciałbym skasować licznik konserwacji, a nie wiem jak.Podejrzewam, że jest ten sam kod, co w innych typach Mit.Np. w DC-1860 i 3060 jest to: Kod 72 (ustawianie i kasowanie licznika konserwacji).W tym modelu DC-1755 po...

  20 Mar 2007 09:17Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1888

  Konica 7022 - Konserwacja

  Witam,zadzwonił do mnie klient z prośbą o konserwację. Tej maszyny jeszcze nie robiłem. Na co zwrócić szczególną uwagę i jak się wchodzi w tryb serwisowy i po zrobionej konserwacji kasuje PM?

  19 Mar 2013 13:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1407

  MITA DC 1560 KASACJA DEWELOPERA I KONSERWACJI

  Deweloper się inicjalizuje, a kasuje licznik konserwacji:idea:. Wszystkie kody znajdziesz na tylniej ściance kopiarki, wystarczy ją odkręcić i odwrócić.

  03 Lis 2004 22:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1035

  Sharp 2035 - konserwacja

  To jest starszy model i ma inne materiały eksploatacyjne niż 2040 bardzej podobna do 2022 i 2027. Po wyjęciu wywyływaczki trzeba sprawdziś czy przez łożyska nie przesypuje się developer (żywotność wywoływaczki to ok. 500 k kopii) W utrwalaniu pazurki często zacinają papier, dwa wałki olejowe czyszczą...

  12 Lis 2005 21:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1428

  HP 4050 i reset konserwacji

  Liczik kasuje się w momencie jak pojawi się komunikat o wymaganej konserwacji wcześniej w ten sposób się nie da (zazwyczaj komunikat pojawia się co 200 000 ale i to można zmienić). Zresztą te informacje są w serwisówce:możesz ręcznie ustawić ten licznik na 0 (też jest o tym informacja w serwisówce),...

  02 Sty 2006 12:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2794

  HP 8100 komunikat "wykonaj konserwację"

  Witam! Mam problem z drukarką HP 8100 wyswietla komunikatwykonaj konserwację. Jaka jest procedura kasowania tego komunikatu

  13 Gru 2007 16:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1086

  Panasonic dp 1820 brak papieru po konserwacji

  Witaj miłośniku kserkopiarek.. Jak w temacie po konserwacji i skasowaniu dewelopera 70 tyś. bez jego wymiany komunikat brak papieru. Wczym problem, czy mogłem coś przez pomyłkę skasować wyłączyć kasetę domyślną, czy przez kasowanie dewelopera rozprogramowała się.Czekam z niecierpliwością na wypowiedzi...

  27 Lut 2008 22:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1247

  Renault Laguna- kasowanie inspekcji serw.

  Kasowanie inspekcji odbywa się następująco:1. Włączyć zapłon2. Nacisnąć przycisk kasowania X do momentu zaświecenia symbolu klucza płaskiego3. Przytrzymać przycisk, aż symbol klucza wygaśnie lub świeci światłem ciągłym. Wskazywany jest wtedy prawidłowy czasookres konserwacji (np. 10000 km). 4. Zwolnić...

  Samochody Początkujący 25 Sie 2009 18:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 35965

  Utax CD 1116 - jak skasować licznik konserwacji

  Pod U250 ustawiasz ilość kopii na konserwacje - standardowo 150K, kasujesz U251C.

  26 Mar 2011 18:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1606

  Kasowanie błędu po wymianie materiałów Sharp 5631

  Jeżeli wymieniałeś materiały(bęben, listwa bębna, deweloper) i zrobiłeś ATS(kod 25-2) to licznik dewelopera skasuje się sam licznik bębna kasujesz(kod 24-7) licznik konserwacji(kod 24-4) 16 Cze 2015 12:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1104

  Infotec 4201MF wymagana konserwacja

  Jeszcze jedna rzecz - nie wystarczy po prostu wprowadzic 7-804 - kasowanie licznikow w tej maszynie (licznik konserwacji, PCU, kodow bledow, zaciec itp) odbywa sie przez przytrzymanie nacisnietego przycisku trybu "foto" i jednoczesne zatwierdzenie hashem (kratka) - pieciokrotny "pik" potwierdza skasowanie...

  16 Lis 2004 16:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1531

  ZK-140 - parametry, konserwacja, naprawa

  Roberto- skontroluj jeszcze raz ten kabelek co to ci się oderwał. Jak na mój gust gdzieś nie dolutowałeś, względnie przestał kontaktować przełącznik ścieżek.Porada dla drugiego zapytującego: sprawdzić przełącznik ścieżek (sekcję odpowiedzialną za włączanie prądu kasowania). Może nie kontaktuje.Jeśli...

  Elektronika Retro 04 Cze 2012 19:21Odpowiedzi: 129 Wyświetleń: 58983

  HP4050 napis na wyświetlaczu "Wymagana konserwacja druk

  To już któryś raz jak ktoś pyta o banalne rzeczy dotyczące drukarek HP, a wystarczy zajrzeć na stronę www. hp. com i tam można się prawie wszystkiego dowiedzieć o tych drukarkach nawet to co jest zawarte w instrukcjach serwisowych.Tu o instalacji MK i kasowaniu licznika:

  19 Sie 2005 12:51Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 4281

  Konica 1150 kasowniae konserwacji w kopiarce

  witamnie jestem pewien jak jest w tym modelu ale w większości kopiarek Konica kasowanie licznika jest takie:4+7 power on90 startP wpisać 0P startpower off

  20 Paź 2005 09:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1299

  hp 5000n - jak skasowac licznik konserwacji??

  tu jest dokumentacja:przecież mieliśmy nie pisac o kasowaniu liczników w tym dziale!moderator zakazał tego w tym miejscu:

  Początkujący Serwisanci 01 Kwi 2006 07:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 888

  Toshiba 1550: jasne kopie po konserwacji

  Kasowałeś licznik bebna i developera. Jezeli dobrze wykonałeś ATS to licznik developera sie skasował ale licznik bębna musisz skasowac "ręcznie". Zajrzyj do SH, jest na elektrodzie TUTAJ

  26 Lip 2006 11:01Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 1362

  Konserwacja kserokopiarki SHARP AR M160

  Nie wątpię że w serwisówce jest wszystko napisane tylko że ja jej nie posiadam:) Jeśli ktokolwiek wie jaki jest sam kod kasowania przeglądów to był bym bardzo wdzięczny za pomoc.

  04 Sty 2007 16:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2872

  UTAX C011-Ploter A0 jak skasować wyśietlanie konserwacji?

  odpowiedniki tej maszynyC 011 EU. Kyocera Mita DC A0. Nashuatec 6905. Sihl GmbH REPRO 13. Dietzgen Corporaton 636 S. Olympia OMEGA A0. Gestetner LC A0. Rex Rotary LC A0. Konica Minolta UBIX 6030 -A0Odpowiedź znajdziesz w dokumentacji serwisowej, najszybciej znajdziesz...

  17 Mar 2007 14:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1244

  konserwacja w SHARP AR-5415

  kasowanie kodem 20 subkod 01tu link do serwis manual

  14 Sty 2009 21:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2155

  ZK145 - naprawa i konserwacja

  Witam.Nie wspomniałeś o regulacji przydźwięku potencjometrem R-60, który może skutecznie zniwelować przydźwięk. Sprawdź czy lampa stopnia wejściowego EF-86 jest ekranowana, ma nałożony ekran elektrostatyczny połączony z masą chroniącym przed wpływem pól zakłócających. Jeżeli głowice są ustawione...

  21 Cze 2017 13:14Odpowiedzi: 187 Wyświetleń: 33072

  ZRK Aria MDS2412 - konserwacja i naprawa

  ...Wracając do tego PRka. W serwisówce nic o nim nie znalazłem, wiem że 2 są do regulacji odczytu, 2 do regulacji wskaźników no i 2 do regulacji prądu podkładu.Rozumiem że prąd podkładu odpowiada za jakość nagrania czyli np wysokie tony, a prąd zapisu za głośność nagrania?Nie ma czegoś...

  Audio Początkujący 07 Lut 2009 21:11Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 7458

  Magnetofon ZK 120 - naprawa i konserwacja

  Ostatnio kupiłem magnetofon szpulowy zk 120 niestety najprawdopodobniej nie nagrywa a zwłaszcza o to mi chodziło, ale opiszę dokładniej moją sytuacje.Poszedłem dziś do sklepu po kabel, chciałem din/mały jack ale sprzedawca sprzedał mi din / 4 chinche i przejściówkę z 2 chinchy na mały jack;...

  03 Mar 2010 07:35Odpowiedzi: 86 Wyświetleń: 36130

  Develop Ineo 163 komunikat o konserwacji

  Wchodzisz w serwis i pod 9 masz DATA CLEAR. W tej opcji kasujesz PM lub Maintenance counter i gotowe:) 07 Kwi 2011 16:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2406

  [Zlecę] Konserwację 100 szt. zamków hotelowych na kartę

  zamki to model VARIfree firmy SAG Schalgbaumchciałbym wymienić karty-klucze na inne (z nadrukiem),karty które mam są białe i niestety nie do zadrukowania,producent natomiast chce bajońskich sum za nowe kartydodatkowo za wymianę baterii i serwis zamków krzyczy sobie mega kasęszukam...

  Ogłoszenia Elektronika 07 Kwi 2011 15:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1711

  Nashuatek d427 komunikat "wymagana konserwacja, wezwij serwis"

  Kasujesz z poziomu serwisu. SM jest gdzieś na forum - poszukaj. 16 Sty 2012 13:29Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2309

  Xerox WC 5755 - Konserwacja i obsługa

  Model dość świeży.maintenance counter - jest na fuser, drum, rolki - każdy kasowany po wymianie na nowe.najwiekszy problem do fuser i drum mają czipy zliczające.Konserwacja bardzo prosta, ogólnie wszystko ładnie się wysuwa i dostep do wszystkiego. Drum i fuser jako całe unity, nie warto ruszac...

  09 Kwi 2013 18:38Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1509

  Lexmark T650 komunikat 81 rutynowa konserwacja

  Witam jak skasować ten błąd 81 wykonałem kasowanie licznika ale nadal się wyświetla ten komunikat, jak włożę inny piec działa bez problemu proszę o pomoc

  24 Kwi 2014 16:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2574

  ASUS X54H - Konserwacja po kilku latach

  Dysk ma 1 niestabilny sektor, co jak najbardziej może powodować niestabilną i powolną pracę. Należało by wykonać zerowanie dysku przez MHDD, aby się go pozbyć, operacja kasuje wszystkie dane z dysku bezpowrotnie.Po wykonaniu zerownia, odczytać SMART przez MHDD i wstawić na forum, jak się wszystko powiedzie...

  Komputery Początkujący 08 Kwi 2017 22:29Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 879

  SHARP AR-M165 - Nie można wykasować konserwacji

  robiłem przy tej kopiarce już wiele konserwacji i zawsze bez problemów kasowałem komunikat kodem 20. Teraz jednak nie działa - na ułamek sekundy pojawia się normalny ekran i potem znowu komunikat. Ktoś wie jak sobie z tym poradzić?

  18 Kwi 2019 10:07Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 468

  Xerox 5017 kasuje część obrazu przy podawaniu ręcznym

  Sama taca ręczna nie ma czujników, w strefie pobierania papieru są 2. Przed rejestracją na pewno widziałem 1 czujnik. Jak robię 1 kopie z kasety i zaraz po niej 1 z tacy ręcznej to z kasety jest cały obraz a z ręcznej obcięty. Ta zasłona ISIL chyba raczej się wtedy nie przesuwa co? A co do tej płytki...

  30 Cze 2004 07:08Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1146

  Kasowanie inspekcji serwisowej na SHARP Ar 275

  Mam pytanie jak weśc w tryb serwisowy shapra ar 275 i skasowąć inspekcje? (wymagana konserwacja wezwij serwis)

  24 Gru 2004 20:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2301

  Czym kończy się kasowanie bez wymiany pampersa... (... )

  Takie historie zdażają się nie tylko w Epsonie, HP i przelana service station o małych canonach i lexmarkach nie wspomne (sami wiecie ile tam miejsca na zużyty tusz jest), w laserówce regenerowanie na maxa, ale polegająca tylko na dosypywaniu tonera i wymianie tulejki światłoczułej bo jakoś trybików do...

  03 Sty 2005 09:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4026

  Minolta EP 2100 potrzebna instrukcja kasowania licznika

  witajnapisz dokladnie w czym problem, bo jesli chodzi o licznik konserwacji to nic takiego niema jedynie jak poprzednik pisał. Mam jeszcze manual na papierze. Jak będę miałtroche czasu to zeskanuje go. Napisz czy jestes jeszcze zainteresowany?pozdrawiam waldek

  13 Lis 2005 19:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1236

  TOSHIBA 4910 kasowanie chłopka

  "0"+"8"+"POWER"------>KOD "64"-ustawienie ilości kopii po której ma pojawic się komunikat o konserwacji. Ilośc wykonanych kopii jest w kodzie "74" i ten trzeba skasować. Z serwisówką może byc problem, jest jedynie w formie papierowej. :cry:

  17 Maj 2005 11:23Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 966

  Canon NP 7161 złe kasowanie marginesów

  Mam problem jak wyżej. Kopiarka po konserwacji, total 20K. Na normalnym poziomie ekspozycji nie kasują się marginesy górny i przedni. Po przyciemnieniu marginesy są dobre a kopia czarna. Po odłączeniu lampy kasującej problem znika, marginesy są ok.

  29 Maj 2006 13:06Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 996

  Konica Minolta di1611 - kasowanie limitu kopii

  To nie błąd tylko prośba o przegląd i konserwację. Wezwij serwis:-) 20 Lut 2008 15:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2090

  toshiba 1370 - kluczyk. Kasowanie PM counter.

  Witam. Mam za mało punktów żeby ściągnąć manuala więc prosze o pomoc, wciskam 08 włączam i mam ad wciskam 79 i dalej niewiem bo żaden przycisk nie zatwierdza.punktów szukaj [url=]tutajkluczyk w tej maszynie nie oznacza konserwacji <zresztą w tej maszynie pod 79 nic nie ma> tylko błąd...

  09 Wrz 2008 16:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1871

  vw caddy III 2004 kasowanie inspekcji przeglądu

  Masz dwa włącznik w liczniku na dole między zegarami temp. i wskaźnika paliwa. Po lewej to 2 po prawej 1Wyłączyć zapłonWcisnąć przycisk resetowania 1 i trzymać goWłączyć zapłonZwolnić przycisk 1 (ten co trzymałeś)Na wyświetlaczu pojawi się napis SERVICEPrzekręcić przycisk 2 w prawą stronę...

  Samochody Eksploatacja 04 Sie 2010 17:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 25389

  UTAX CD1016 kasowanie komunikatu

  Jak skasować komunikat o konieczności przeprowadzenia konserwacji (kontrolka Maintrance) ksera UTAX CD1016?

  17 Wrz 2010 14:01Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1301

  OKI B410 kasowanie licznika bębna

  Czy posiada ktoś może program serwisowy do OKI 410Program serwisowy do każdej drukarki OKI znajdziesz na ich stronie internetowej. Nazywa się on bodajże Monitor stanu instaluje się go razem ze sterownikami. Resetowanie bębna polega na kliknięciu w menu konserwacja pozycje reset licznika bębna i...

  Drukarki, ksero Regeneracja 13 Paź 2015 23:39Odpowiedzi: 57 Wyświetleń: 63989

  Konica Minolta Bizhub C200 kasowanie przeglądu

  Witam kolegów posiadam kserokopiarkę jak w temacie wyświetliła mi komunikat o konieczności zrobienia przeglądu. Parę lat temu pracowałem jako serwisant więc sam jej zrobiłem konserwację ale mam problem ze skasowaniem tego komunikatu. proszę o wskazówki krok po kroku jak dokonać tej czynności Z góry dziękuję...

  14 Lut 2012 20:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4517

  Sony Vaio - Kasuje pliki, sam się wylogowuje i wyłącza

  BC - dysk nie odpowiada na komendy i to nagminnie. Test talerza wykonuje się za pomocą specjalnego software najlepiej z poza systemu z użyciem MHDD.Error Scan z HDtune się do tego kompletnie nie nadaje.Wykonaj skan w MHDD i podaj wyniki - wykluczymy infekcję.Wstępnie bez serwisu raczej się nie...

  Software serwis 07 Lut 2016 10:49Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 1716

  Toshiba estudio 167, kasowanie licznika konserwacji.

  maszyna jak w temacie, po przeglądzie - proszę o podanie sposobu wejścia w tryb serwisowy oraz jak wykasować licznik PM. Serwisówka w dziale schematy NIE zawiera opisu trybu serwisowego - gdyby ktoś posiadał pełną, chętnie skorzystam.pozdrawiam,Roman.

  03 Lis 2010 12:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3082

  UTAX CD 1015 - Jak kasuje się kontrolkę konserwacji?

  Witam, mam takiego utaxa i wiem jak zrobić przegląd ale nie wiem jak się wchodzi w tryb serwisowy i jak się kasuje konserwcję.... Pomoże ktoś?

  23 Kwi 2014 20:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1029

  Drukarka Brother HL-4050 CDN kasowanie informacji o konserwacji

  W jaki sposób wykasować informację o konserwacji drukarki HL 4050CDN

  24 Wrz 2015 15:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 852

  Sharp AR-335 poszukuję listy błedów i jak je wykasować.?

  przeczytaj punkt 1i ogłoszenie w tym dziale: " zanim zadasz pytanie.... "i nie pytaj wiecej o kasowanie konserwacjidlaczego zakdasz ten sam temat po kilka razy?poprzednie:i przeniesiony do właściwego działu ( dla poszukiwaczy dokumentacji:Dodano po 1komunkiatu...

  12 Mar 2006 06:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1032

  v-Maintenance - Zdalny odczyt liczników drukarek i kserokopiarek

  Aktualizacja v-Maintenance.Wtyczka 2. 3. 8Dodana kontrola konserwacji dla urządzeń wszystkich marekZmiana opisów w formularzu zgłaszania serwisuZmiana logo v-MaintenanceManager 1. 2. 7- Konserwacje można planować...

  14 Sty 2022 18:32Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 13317

  e-studio 160 wymiana bębna

  Bęben ma żywotność przewidzianą na 27000 kopii natomiast developer 91000 kopii. Razem z bębnem wymienia się PM KIT (zawiera listwę czyszczącą, druty elektrod, siatkę, odrywacze bębna i takie tam), wystarczy wymienić np samą listwę mają tanie w ARBIKO.Z doświadczenia wiem, że bęben wytrzyma...

  14 Lis 2005 11:29Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2449

  Sharp SF 2118 błąd 14. Sekwencja klawiszy do wejścia w oprogramowanie.

  pod tym linkiem jest początek wejścia w kody serwisowe dalej zamiast 20 - start - 01 czyli kasowanie konserwacjito15 - (start) - 01 - (start) --- kasowanie blędu blokady "rury"

  27 Lut 2009 00:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1927

  Mita Kyocera 1525KM tryb serwisowy

  Proszę o ratunek! jak wejść w tryb serwisowy?, kasowanie konserwacji podejrzewam tak jak w starych mitach 72? Jaką żywotność mają materiały esploatacyjne?Z góry dziękuję za pomocPozdramiamMarcin

  10 Mar 2005 17:26Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3461

  Panasonic Workio 1510 - pobór papieru

  Nie znam się na kopiarkach panasonica a "muszę" pomęczyć sie z maszyną jak w temacie (podobno niezły szajs).Problem jest taki że zacina/nie wyciąga papieru z szuflady, rolko są w dardzo dobrym stanie, nie ma żadnych przeszkód na drodze podawania papieru. Wydawało by się że winne jest sprzęgło...

  30 Sie 2005 13:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1781

  Mita DC 2560-swieci kontrolka toner po konsrewacji

  Co do tonera to być może jest to wina samego tonera lub czujnika toneru.Podczas wymiany developera nalezy wyczyścić czujnik toneru gdyz po inicjalizacji czasem może się tak dziać.Co do kasowania konserwacji to trochę na szybko czytałem posta. :D 06 Lis 2006 23:49Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1252

  Canon IRC3220N Polski język, Service manual

  Witam, posiadam takiego Canona IRC3220N. Mam kilka pytań1. Można jakoś wgrać Polski język do panelu operatora? Jeśli tak to jak to zrobić ( w ricoh wkładam kartę cyk język i już a tu?? )2. Posiada ktoś Service manual lub instrukcje obsługi? ( szukałem nie mogę znaleźć)3> Czy podobnie jak w...

  20 Paź 2010 18:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1367

  Serwisówka SHARP MX-B200.

  Witam wiecie koledzy może jak kasować konserwację w tej maszynie?

  Drukarki, ksero Szukam 22 Wrz 2014 16:03Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3525

  SHARP AR-206G -kod błędu

  Ja też próbowałem z firmware'ami i nie pomogło. Słyszałem że może tobyć problem z uziemieniem kopiarki (np. przez wadliwą instalację elektryczną w budynku). Tak jak pisałeś dzieje sie to z różnym nasileniem.U mnie dotyczy leopardów, ostatnio przeraziłem się przy jednej maszynie bo przy każdej konserwacji...

  16 Sie 2004 19:52Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1848

  Toshiba 3220 - ustawienie języka, licznik itp - jak?

  Wartość kodu 69 w kodach 08 jest to zadana wartość, przy której ma się oświecić symbol konserwacji, jeżeli wartość w kodzie 79 w kodach 08 będzie =< od niej.Innymi słowy, w kodzie 69 ustawiasz, co ile ma być konserwacja a w kodzie 79 odczytujesz i kasujesz licznik ile zrobiono od konserwacji.Gdyby...

  03 Sty 2005 16:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1335

  Głowica zawor sterujacy CLACK -

  Witam. Posiadam zmiekczacz wody z glowica firmy Clack i nie wiem jak wykaczyc komunikat "zaplanowana konserwacja". Dzwonilem do serwisu ale niestety to kosztuje 120 zl bo musza zrobic konserwację. Nie chce zadnej konserwacji ale nie powiedza jak wyglada procedura kasowania inspekcji. Czy ktos moze pomoc?...

  AGD Drobny sprzęt 21 Gru 2018 13:05Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1506

  Kserokopiarki RICOH INFOTEC NASHUATEC

  jeśli kasujesz pamięć kopiarki to wiedz że kasujesz wszystkie ustawienia włącznie z licznikami bębna dewelopera konserwacji itp, faktycznie pulpit maszyny wraca do normy i mamy uśmiech na twarzy i po wyczyszczeniu i odkurzeniu maszyny, oddozowaniu ( czarne kopie), 55 jest ok, ale na jak długo? taki...

  03 Sie 2008 21:09Odpowiedzi: 130 Wyświetleń: 35342

  TOSHIBA 1550 ŚWIECI ŻÓLTY LUDZIK- JAK WYŁĄCZYĆ??

  Po pierwsze należałoby posprzątać maszynkę i obejżeć ważne elementy. Aby skasować włącz kopiarkę trzymając 0 i 8 wtedy 79 start wprowadzasz wartość (aby skasować same 0) i zatwierdzasz interruptem. Jeśli dobrze pamiętam tak samo tylko kodem 69 ustawiasz co ile kopii maszyna wzywa serwis.Dokładnie...

  21 Maj 2004 11:05Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2376

  SHARP 2218 - pali się czerwony ludek i takie słoneczko

  Słoneczko - trzeba wymienić developer - może świecić 8- 10 tyś kopii i nic nie będzie. Samo kasowanie nic nie da. Czerń odbitki będzie przechodziła w szary kolor i ksero będzie się szybciej brudziło w środku.Ludek - nie polecem, żeby palił się zbyt długo! Zależy na ile był nastawiony. Mógł zapalić...

  13 Wrz 2004 12:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3991

  TOSHIBA 2060 i czas na przegląd

  wchodisz w kody serwisowe: klawisze A PO ZA TYM SZUKAJ

  07 Paź 2004 20:10Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1822

  Drukarka Canon bjc 80 5 piknięć. Czy mogę to naprawić w domu?

  nie skasowac tylko zrobić konserwacje!!!kasowanie to czynność finalna!!!jak nie masz o tym pojecia to zanieś do serwisu: u mnie za 60 zł kompletna konserwacja z kompaniem obudowyw Raciborzu niektóre serwisy komputerowe naprawiając drukarki a serwisy kserokopiarek napewno też macie

  28 Lut 2006 18:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1043

  Mam problem z LEXMARK W820.

  no to tak w skrócie co nalezy:- przeprowadzić konserwacje- wymienić elekmenty wskazane przez producenta ( o tym jest w SM)- skasowac licznik do następnej konserwacjio kasowaniu liczników na tym forum nie piszemy!polecam wizyte w serwisietu jest SM

  13 Maj 2006 05:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1145

  Lanier 7316 - Sharp 2216 - czarne kopie

  Slusznie. Kod 47 powinien byc wykonany wczesniej. Tak oczywiscie kod 46 można (a nawet trzeba)wykonac zawsze po konserwacji ale efekty na starym bebnie beda takie jak ma kolega czyli czarna kopia. Wchodzac w kod 46 kopiarka wykonuje korekcje zuzycia bebna zczytujac marker. Ta pierwsza wartosc na wyswietlaczu...

  12 Lip 2006 18:24Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 2179

  Minolta dialta di 152-klucz serwisowy

  Klucz świeci się jej tylko wtedy, gdy wymaga konserwacji lub, gdy licznik wykonanych kopii na materiałach eksploatacyjnych osiągnął 40 tys. cykli (i to jest prawdopodobnie twój przypadek).Ta maszyna, gdy ma błąd (kod C XXX) nie wyświetla sie razem z kluczem - są to 2 niezależne komunikaty.Licznika...

  10 Lut 2007 20:58Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3772

  Toshiba e-studio 163 potrzebna SM...

  Witam...Mój problem: jak kasuję się konserwację w tej maszynie... Na codzień siedzę w Sharpach i Canonach... A trafiła mi się taka... ma 25k więc czas na konserwację...Od dwóch dni siedze na necie i nic nie znalazłem... ( więc za rady typu "link www. google. pl" z góry dziękuje:)...Dziękuje...

  18 Lis 2007 10:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1974

  kyocera FS 1118 nie można wejść w serwis

  witam,uruchom kopiarkę z otwartą pokrywą - będziesz mógł wejść w menu, potem znajdź i podświetl USTAWIENIA SERWISOWE dalej Start+stop+#(lub *) wejdziesz w ustawienia serwisowe z trybem konserwacji. A w trybie konserwacji kasowanie jak w pozostałych Kyocerkach.pozdrawiamk.

  22 Sie 2010 21:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2644

  CANON POWER SHOT S2 IS - wyświetlacz

  Problem czarnego wyświetlacza w tym aparacie zrobił się już światowy. Wszędzie o tym głośno. Po prostu w tych aparatach pada (zacina się) migawka. Aparat robi zdjęcia tylko czarne. Naprawa a właściwie konserwacja - czyszczenie jest upierdliwa i czasochłonna. Tak około 5-8 godzin dłubaniny. Operacja...

  Aparaty Fotograficzne Serwis 03 Maj 2014 16:51Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5965

  Przeglądy gwarancyjne kopiarki Sharp AR

  Nic nie piszesz o modelu Sharpa ale jeżeli kasuje Cię za "Ostatnio dodał sobie 50zł za nasączanie filca czyszczącego, "to musiał rozebrać zespół utrwalania(troszkę roboty i czasu) a listwę to się wymienia na nową a nie nasączaSharp AR 5516NDodano po 5Dziękuję wszystkim za odpowiedzi....

  17 Maj 2011 18:32Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2379

  Lenovo Y700-17ISK - Laptop z dnia na dzień jakby stracił moc, przestał chodzić p

  Dałem laptop do konserwacji, wymienione zostały te termopady i pasta. Niestety laptop dalej się przycina, widać to na grach, które nie mają dużych wymagań jak np. football manager 2019. Zresztą 2 miesiące temu ją kupiłem i działała płynnie. Tak samo widzę przycięcia podczas najzwyklejszych czynności...

  05 Sty 2019 19:46Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 759

  Ogrzewanie elektryczne niewiele droższe niż Centralne z elektrociepłowni?

  Sąsiad z sąsiedniego bloku ma założone ciepłomierze. Mieszkanie 32 metry, narożne(2 ściany nieosłonięte, jedna ściana sąsiaduje z klatką schodową i jedna z sąsiednim mieszkaniem).Zużył w ciągu całego roku na ogrzewanie ok 9, 5 Gigadżuli co daje ok 2700 kilowatogodzin. Liczymy.Ogrzewanie piecami akumulacyjnymi, druga...

  Systemy Grzewcze Użytkowy 07 Wrz 2022 00:48Odpowiedzi: 138 Wyświetleń: 8277

  Jak skasować bęben w MINOLTA EP 1050

  Minolta 1054 jest bardzo podobna w kodach, ale różni się sposobem wejścia w kody (STOP 0 STOP 1). Pytanie, w jakim celu chcesz kasować licznik bębna? Jeżeli dlatego, że się świeci żółty symbol na pulpicie, to może to być informacja o wymianie wkładu światłoczułego lub o konserwacji. Napisz, czy...

  26 Sty 2005 14:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3459

  VOLVO 850 2. 5 10 V BENZYNA jak usunąć,, serwis,,

  850 (licznik przejechanych kilometrów umieszczony pod wskazówką prędkościomierza) 1991 – 95Włączyć układ zapłonowy.Przyłączyć kabel mostkowy do przyłącza 7 gniazda diagnostycznegoGniazdo diagnostyczne znajduje się za prawym reflektorem.Wybrać funkcję kontrolną 4 przez czterokrotne naciśnięcie...

  Samochody Elektryka i elektronika 25 Lip 2005 07:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3665

  pytanie canon ip2000 głowica

  chyba ze daloby sie zresetowac jakosWbij w wyszukiwarkę "reset pampers" a przy odrobinie dobrych chęci znajdziesz procedurę kasowania przepełnionego pampersa.nie ukrywam ze drukowalo sie duzo rzeczy na niejprzypominam sobie, ze podczas ostatnich wydrukow robily mi sie zacieki ( tusz czarny...

  06 Wrz 2007 19:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6021

  Panasonic FP-7718 kody serwisowe na skasowanie liczników.

  Niestety niektóre kody są inne, a przede wszystkim wejście w tryb serwisowy jest inne, poza tym w tej kopiarce, jest płótno czyszczące piec, i jego licznik również sie kasuje (po wymianie), bo objaw jest taki jakby wołała o konserwację, ale może kolega wyjaśni, o kasowanie których liczników chodzi, i...

  24 Kwi 2008 21:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2549

  Sharp AR-M160 wymiana bębna, listwy, developera.

  W tej kopiarce nie inicjujesz developera, po prostu po jego wymianie kasujesz "słoneczko". Kody, które będziesz używał to:20-01, 24-07 i 42-01; odpowiadają za kasowanie kolejno: licznika konserwacji, licznika bębna i licznika developera.Nie musisz się bać tych kopiarek, na prawdę.W razie wątpliwości...

  21 Paź 2010 07:44Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4988

  Magnetofon Tonette - naprawa i regulacja

  jakiś czas temu zdobyłem rzeczony magnetofon, w stanie kompletnym i "na chodzie". Po gruntownym oczyszczeniu i konserwacji zagrał, choć strasznie trzeszczał potencjometr. Pomierzyłem też wtedy przy okazji napięcia, które w paru punktach nie były zgodne i doregulowałem głowicę. Wymieniłem wszystkie...

  06 Maj 2009 07:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3165

  Fs-1128 - Nie mogę wejsc w tryb serwisowy

  W U251 kasujesz zespół bębna MK, moduł przetwarzania to zespół wywoływania i jego jak pamiętam w tej maszynie FS1028 / 1128 nigdzie nie kasujesz tylko jak masz nowy lib wyczyszczony to U130 zasypujesz nowym tonerem. Niedawno miałem wezwanie do maszyny FS1128 gdzie na wyświetlaczu był komunikat " Wymień...

  01 Lip 2016 19:55Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 4308

  DSC HS2032 - poczatak zabawy z DSC. Od czego zacząć?

  Tak samo przy tworzeniu aplikacji wykorzystujesz możliwości nadane przez twórcę kompilatora lub procesora.No nie, tu wstawiasz tylko opcje dostępne w arkuszu. Kompilator daje ci pierdyriard opcji arkusz DSC max kilka na komórkę. Więc co jak co ale porównywanie wypełnienia arkusza do programowania...

  Systemy Alarmowe 05 Paź 2018 04:30Odpowiedzi: 47 Wyświetleń: 1785

  Kocioł Broetje WBS2 22 - Błąd 133, nie działa

  Witam w wątku.Posiadam kocioł WBS 22E, 10 letni. Spotkał mnie podobny problem. Mianowicie przy rozruchu iskra daje płomień na około 5 sekund po czym gaśnie i wyskakuje błąd 133. Piec próbuje kilka razy wystartować aż w końcu się poddaje i dopiero ręczne kasowanie błędu powoduje kolejny cykl próby...

  Systemy Grzewcze Serwis 26 Wrz 2022 08:33Odpowiedzi: 51 Wyświetleń: 44868

  Toshiba BD5120

  Muszę pogrzebać trochę w takiej Toshibie, w związku z tym pytanie jak wejść do diagnostyki i wyregulować naświetlanie, oraz czy są jakieś ważne liczniki które należy kasować przy konserwacji a jeśli to jak to robić.

  20 Paź 2003 09:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1006

  lanier 7313

  W tej maszynie nie ma licznika serwisowego który by się ustawiało lub kasowało, kluczyk sygnalizuje tylko awarie, przy konserwacji należy standardowo wyczyścić lustra i elektrody itp., expozycje ustawia się kodami. Wyłącz maszynę, przytrzymaj jednoczśnie 0 i 5 włącz maszynę. Wejdź w kod: 1 - manualne...

  29 Sty 2004 11:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1350

  Kserokopiarka Panasonic FP-7813

  oj kolego Uaz nie F6 tylko F5 C70... generalnie przy F6 proszę nie majstrowac... a jeszcze lepiej zrobić to kasując licznik międzyprzeglądowy F7C22 poustawiać wszystko na zero, a swoją drogą co za pierdoła ją uruchamiał że nie zmienił licznika na 16 tyś, taki jest zalecany przez Panasonica przebieg do...

  25 Mar 2004 14:47Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3148

  HP Laser Jet 5Si

  Witam!!!Mam drukarkę HP Laser Jet 5Si i mam pytanko- * czy ktoś wie jak skasować licznik wydruków??Rozmowy o kasowaniu liczników pojawiają sie co jakiś czas, jeśli udowodnisz że informacje te nie będą służyć nadużyciom typu zafałszownie ilosci wydrów przed sprzedażą czy żeby uniknąć kosztów...

  27 Paź 2004 21:32Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2680

  toshiba 7610 jak skasować czerwony klucz

  dzisiaj to sprawdzę i się odezwę, a jak się to kasuje. może to tylko chodzi o licznik konserwacjipozdrawiam ritech

  06 Wrz 2004 08:27Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1460

  bęben do Canon NP1550

  BARDZO POPULARNY POST.PYTANKO-ILE KASUJECIE ZA GODZINNĄ KONSERWACJE? CO ILE PRZEGLĄD?W TAKIM MIEŚCIE JAK KIELCE JEST 30 FIRM SERWISOWYCH. JA PRACUJE W TYM FACHU 11 LAT, I OD ZAWSZE JEST TO 50 ZŁ. NETTO.

  09 Lis 2004 08:20Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 1886

  SHARP AR-M160 - jak skasować klucz?

  Pali się klucz czy "ludzik"?konserwację kasuje się kodem 20 - 01a wejscie w tryb serwisowy to # int c int 17 Gru 2004 16:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2748

  xerox 5017 błąd J7 co ten błąd oznacza?

  Kod J7 w Xeroxie 5017\5317 oznacza przepalony bezpiecznik F2 znajdujący się na małej płytce przykręconej z tyłu modułu fotoreceptora. Oznacza to, że trzeba zrobić konserwację wraz z usunięciem zużytego toneru z bębna. Zakładana trwałość bębna to 80kk ale zazwyczaj osiąga się większe przebiegi. Jest kilka...

  01 Lut 2005 11:20Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1428

  Minolta Di 151 - jaki toner zamiast wymiany kertridża

  Sorry ale nie wiem gdzie o to pytać. Mam problemik z Minoltą di 152 wyskoczył mi czas na przegląd, tzn. u klienta, a cyfrówkami się jeszcze w Minolcie nie bawiłem, analogi mam opanowane ale cyfrówki brakuje mi manuala i nie wiem jak się wchodzi w kody i jak się kasuje oliwiareczkę. Fizycznie maszynka...

  15 Lut 2005 22:58Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2717

  Minolta di 152 oliwiareczka

  Mam problemik z minoltą di 152 wyskoczył mi czas na przegląd, a cyfrówkami sie jeszcze w minolcie nie bawiłem analogi mam opanowane ale do cyfrówki brakuje mi manuala i nie wiem jak sie wchodzi w kody i jak sie kasuje oliwiareczke. Fizycznie maszynka jest ok ale klieta denerwuje ta oliwiareczka i podczas...

  04 Paź 2014 21:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1553

  Panasonic FP-7713 - jak skasować kluczyk serwisowy

  ja zalecam konserwację a potem kasowanie kluczaa i wymianę czego tam trzeba w zależności od przewbiegu

  18 Mar 2005 20:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2389

  NP 6035 - co zrobić z tym komunikatem?

  te maszyny nie mają komunikatu KONSERWACJA, natomiast mają jeszcze jeden komunikat Wezwij Serwis, czy coś takiego jest on związany z przepełnieniem bębna zużytym tonerem, trzeba wyczyścić bęben, kasuje się go wchodządz w *4* i ERROR

  07 Lip 2005 15:03Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1447

  Kit Katuna do Di151- dziadostwo?

  Osobiście nigdy jeszcze nie regenerowałem Di 151 katunem.Nam jednak przykre doświadczenie z regeneracji rikochów cyfrowych.Bębny się nie nadają są miękkie i nie wytrzymują nawet połowy przebiegu. Kopia jest marnej jakości - szara. Pierwsze 2-3 tys. kopii na 4z +, potem coraz gorzej. Na produkcje...

  22 Lip 2005 12:21Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1065

  Toshiba BD-7610 - pdajnik oryginałów

  W tym modelu to możesz się juz liczyć ze wszystkim co z gumy skruszałym. Dziwię się że jeszcze wykonuje kopie, nawet jeśli to za chwilkę rozleci się łącznik silnika skanera, również z gumopodobnego polimeru. Jeśłi rolki są w porzątku, to na 100% masz zniszczone jedno ze sprzęgiełek jednokierunkowych...

  06 Wrz 2005 11:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 764

  Xerox WC PRO55 wymiana bębna

  Maszyna stoi i wyświetla komunikat wymień zespół drukujący ( pewnie bęben). Czy przy wymianie trzeba kasować jakieś liczniki, co trzeba robić przy konserwacjach ( oprócz czyszczenie, chodzi mi o jakieś kody serwisowe, liczniki itp. ) Mile widziana serwisówka

  13 Wrz 2005 21:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1313

  canon NP 1010 brudzi (paski po bokach)

  Moga byc brudne lampki kasujace (kasowanie krawedzi marginesu). I taki efekt moze dawac przy drugiej, trzeciej kopii. Znajduja sie one nad bębnem w czarnej oslonie mocowanej na cztery srobki. Troszke cięzki dostęp więc niezawsze są czyszczone przy konserwacji.

  12 Lis 2005 21:09Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 2152

  Xerox WorkCentre XD102 a kod J2

  zacznij od PORZĄDNEJ konserwacji, sprawdź piec czy tam coś nie siedzijak zaczniem tu podawać jak kasowac bębny i konserwacje to nie liczcie na to że będziecie terminowo wymieniali materiałyklient skasuje i poczeka aż sie zatrze - i na was będzie psy wieszał że coś nie dział ajak powinno -...

  20 Lis 2005 16:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1858

  VW PASSAT 96 -problem z ABS

  Musisz mieć przerwę w połączeniu któregoś czujnika, ABS nie potrzebuje kasowania żeby zgasła kontrolka może problem tkwi w innym kole (zbieg okoliczności) miałem tak samo ABS zaświecił się po konserwacji podwozia pomimo że nic z nim nie było robione tak jak u ciebie jak z jajkiem i też passat 96r. Pozdrawiam.

  04 Lut 2006 18:07Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1807

  Komunikat w Konica4045 "ROUTINE SERVICE REGOL"

  a tak o mojemu to oznacza: wymagana konserwacja!to sie nie kasuje tylko woła serwis - oni muszą wyczyścic maszyne.

  07 Lut 2006 20:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 887

  Konica 1212 bład P. 26 i F. 26 - błąd developera

  hehe:Dkasowanie kluczyka to też próba naciagania serwisu na darmowe konserwacje!klient skasuje kluczyk, maszyna przeleci dodatkowo 10k ( a serwis ma np co 15k) i zacznie brudzić to serwis za free bo jeszcze nie powinno brudzić? takie klient ma podejście!inny przypadek: klient wymienia...

  13 Sty 2009 07:30Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 3594

  Epson 42 SX - kilka pytań

  klasyczny przykład bezmyslnego kasowania komunikatów serwisowych - wkońcu po cos to wyskakuje!reset pampersa to część finalna konserwacji!maszyne trzeba wyczyścić, naoliwic i wymienic pampersa a dopiero na końcu kasowac komunikaty!koszt w serwisie 50-70 złpozdrawiam

  27 Lut 2006 17:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1269

  Ksero Ricoh FT 4022 - czy dam rade sam wyczyscic?

  skasował sporo - jesli to była tylko konserwacjaw moim mieście jest mnijesza konkurencja niż w krakowie i tak nie kasujemy - ale co kraj to obyczajzawsze mozesz poszukac innego serwisu - jest ich w Krakowie multum:D, sięgnij po książke telefoniczną i wszytsko możesz telefonem ustalićdałem...

  02 Mar 2006 18:06Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2111

  kyocera KM 1620 developer i bęben, wymiana

  Developer inicjujesz symulacją 130. Symulacją 251 kasujesz licznik konserwacji.Dobrze wyczyść maszynę i po sprawie. 23 Mar 2006 18:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4314

  Canon BJ i320 - 8 krutkich, 1 długi sygnał

  lekko poza tematem:ten komunikat faktycznie oznacza pampersa ( tak potocznie) ale:- problem nie kończy sie na kasowaniu- należało by tego pamapersa przynajmniej wyprać - własciwie wymienić- ten komunikat to tak naprawde sygnał: WYMAGANA KONSERWACJA!to tyle w kwestii wyjąsnienia - kazdy...

  17 Wrz 2006 09:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1016

  kyocera 1000 - czego można się spodziewać?

  13 tyś wydruków to jak na ten model - niewiele.Stan licznika możesz sprawdzić drukując STATU PAGE- naciskasz zielony przycisk na drukarce i trzymasz aż migną wszystkie diody, następnie puszczasz i wychodzi ci strona statusu gdzie znajdziesz stan licznika.Zgadza sie taki przebieg...

  14 Lut 2007 23:26Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 2285

  HP LaserJet 2820 - komunikat wymagane czyszczenie

  skoro wymaga konserwacji to nalezy ją przeprowadzić - o kasowanie komunikatu nie pytaj, bo tego zabrania regulamin

  21 Gru 2006 08:51Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1403

  Canon 1550 bardo jasna kopia

  Canon 1550 po konserwacji, naprawie lampki kasującej popracowała 1tydzień i teraz brak obrazu, bęben i elektroda transferowa, a i wywoływaczka sprawdzone w drugiej maszynie obraz jest a w niej elektrody niby świecą ale brak obrazu.

  01 Mar 2007 16:03Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1410

  nashuatec d425 (aficio 250) sc 547

  Witam, trafiłem pechową maszynę. Dwa dni po rutynowej konserwacji zepsuł sie silnik główny (trochę czasu straciłem na diagnoze, bo kręcił, tylko szybciej), a dwa dni po tej naprawie zaczęła wyświetlać sc 546, 547.Kasowanie nie pomaga, po trzech sekundach znowu to samo. Piec sprawny, obwód lampy około...

  21 Maj 2007 19:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1290

  FP 7713-kod E322 zawsze pojawia sie po załączeniu kopiarki

  Kopiarka jak w temacie. Przeprowadzona konserwacja, czyszczenie wszystkich luster - włącznie z tym kasującym. Czujnik taśmy formatowej wyczyszczony, taśma jest nowa. Przebieg maszyny - 110 000 kopii.Teraz po załączeniu wyświetla kod E322, jednak po wył. i ponownym wł. - załączy się i kopiuje...

  04 Cze 2007 20:16Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1001

  Czy da sie skasować piec i pas transferowy w c250

  Oczywiście, że się da, natomiast samo kasowanie podzespołów a w szczególności pasa transferowego bez uprzedniej konserwacji jest bez sensu.Polecam jednak skożystać z doświadczenia i wiedzy serwisu. 17 Paź 2007 09:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2121

  swissvoice wsad potrzebny

  Akurat te lepsze telefony tak mają... (gigaset np... )Należy co miesiac wyjąc na chwile akumulatory i włożyć na powrót. Słuchawka przeprowadzi proces rozładowania ( co pokazuje na wyświetlaczu.. ) i naładuje na powrót. Troche sie grzeje przy tym.. To się nazywa "tryb konserwacji" i ma na celu kasowanie...

  Telefony Stacjonarne Serwis 28 Paź 2007 19:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1149

  Monter systemów alarmowych - własna firma

  A ja krutko:Oby nieprzybywało na rynku takich instalatorów, którzy montują, kasują i się utleniają!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ]WSTYD ZA PODEJŚCIE, WSPÓŁCZUJE KLIJENTOM, PRZYSZŁYM I BYŁYM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nie podniecaj sie tak, ja próbuje określić dokładną granice odpowiedzialności,...

  18 Lis 2007 13:27Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 10150

  Outlook wysyła kilka takich samych maili.

  Ja proponuję co następuje [na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji wg mnie uszkodził się plik Elementy wysłane. dbx]...Narzędzia - Opcje - Konserwacja - Folder magazynu [tu kopiujemy ścieżkę do plików Outlook-a]... następnie Menu Start - Uruchom - [wklejamy zawartość schowka czyli ścieżkę jak...

  16 Lis 2007 12:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 10091

  Ksero Panasonic DP 1510 - symbol przeglądu - jak usunąć?

  Trzeba zrobić konserwację a potem czytając service manual' kasujesz ten kod. Proste jak....Poza tym czytaj regulamin!PozdrawiamManual:

  07 Sty 2010 23:46Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2933

  Kserokopiarka Ricoch FT 7650 błąd SC523 błąd duplexu

  Ciesze się, że sobie poradziłeś! Kody w tej maszynie powinny się kasować przez otwarcie i zamknięcie przedniej klapy, lub wyłącznikiem głównym. Jeśli chcesz się pobawić w ustawieniach to w serwis wchodzisz:CLEAR-107-CLEAR/STOP(ten ostatni trzymasz 3 sekundy) i na wyświetlaczu pojawia się menu serwisowe,...

  25 Mar 2009 22:46Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 2327

  Kserokopiarka SHARP SF2530

  Ten komunikat nie mna nic wspólnego z próbę wejścia w kody, i kasowaniem liczników konserwacji i developera. Jak masz kody, to powinieneś sobie z tym dość łatwo poradzić. Jaką procedure stosujesz, jaki jest symbol developera, który zamierzasz wymienić?pozdrawiam horse

  27 Lis 2008 20:43Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1535

  Urządz. wielof. Canon Pixma MP 140 - Co sądzicie?

  Pojemniki do niej są droższe- gdyż inaczej niż w większości atramentowych drukarek canon pojemnik jest zintegrowany z głowicą tak jak w HPŁatwo się go napełnia - tak jak podobne HP- zaletą jest prędkość kopii jak na tak tani sprzęt;- wadami: rachityczne mocowanie odbiornika papieru...

  21 Gru 2008 14:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5190

  KONICA 1015, sypie tonerem

  Witam, potrzebuje pomocy w problemie jw. W maszynie wymieniłem bęben, developer, zrobiłem kasowanie licznika konserwacji i inicjalizację developera. Na kopiach dostaję drobne, rzadko występujące i nieregularnie rozmieszczone plamki z toneru (czasem większe ciapeczki - klientowi bardzo to przeszkadza)....

  07 Kwi 2009 07:46Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1050

  Chrysler Voyager 96 r 3. 3 B-nie odpala

  Przede wszystkim te autko potrzebuje konserwacji instalacji. Rozpinamy złączki i psikamy sprajem do do elektroniki i sprawdzamy czy piny z gniazdami nie są skorodowane a pózniej przed złożeniem smarujemy odpowiednim smarem do elektroniki aby zabezpieczyć przed wilgocią.To samo robimy ze sterownikami...

  22 Mar 2011 21:31Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 19788

  Kserokopiarka Sharp 5316. Głośno chodzi.

  Jeżeli nikt wcześniej nie kasował licznika całkowitego-to pokazuje Ci stan od daty instalacji. Licznik serwisowy, od ostatniej konserwacji, sprawdza się kodem (22-01) 07 Maj 2009 22:01Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1898

  Buderus G115 28kW elektrody zapłonowe

  Podana przeze mnie cena pochodzi z cennika części zamiennych Buderus. 8 euro*4, 5+22% VAT= 45 zł. Do tego należy doliczyć koszt przesyłki, np: 20 zł. To daje ogólnie 65 zł brutto. Jak w Słupsku kasują 130 zł to już nie moja wina.PS: Kiedyś na serwisie z braku części przy przepalonych elektrodach...

  20 Maj 2009 15:53Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 10480

  Przegląd okresowy Toshiba e-Studio 232

  Nie święci garnki lepią.Ściągasz dokumentację serwisową, wymieniasz materiały, inicjujesz nowe, zatwierdzasz kasując liczniki, wykonujesz rutynową konserwację i już. Proste.A, jeszcze wpis w książkę serwisową o wykonanych czynnościach, potwierdzony własnoręcznym podpisem.

  25 Lip 2009 15:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2435

  Ploter hp designjet T 1100 zagniata papier, komunikat o nożu

  Witam, jeszcze nie zajmowałem się tym urządzeniem, ale chyba będę musiał. Nic o nim nie wiem, poza tym, że: "zagniata papier pod koniec rolki, wyświetla komunikat o wymianie noża.Czy wymiana noża wiąże sie z jakąś procedurą kasowania, na co zwrócić szczególną uwagę podczas konserwacji tego urządzenia?po\drawiam...

  16 Wrz 2009 18:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1119

  Renault Clio III - inspekcja olejowa

  Spróbuj tego:Włączyć zapłon. Nacisnąć przycisk kasowania [A], Rys. 26., do momentu zaświecenia symbolu klucza płaskiego. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aż symbol klucza wygaśnie lub świeci światłem ciągłym. 10000 km. ). Zwolnić przycisk [A]....

  16 Paź 2009 11:55Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 98779

  Olivetti d-copia 20W stanęła

  a, które przyciski na panelu to SUB CODE i MAIN CODE, którym z nich kasuje się licznik konserwacji?

  11 Gru 2009 09:44Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2331

  Toshiba TDP TW95 jak skasować licznik lampy...

  Nie kojarzę tego modelu, ale skoro instrukcja kasowania była w pudełku z lampą to znaczy, że nie jest wymagane wejście w tryb serwisowy.Spróbuj zatem, odłączyć kabel zasilający, wcisnąć i trzymać MENU+INPUT+STANDBY, następnie (trzymając) podłączyć kabel zasilający.Nie gwarantuje na 100% ze ta kombinacja...

  Projektory DLP i LCD 11 Sty 2010 20:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2607

  Olej w przewodach turbo skoda octavia 1. 9 TDI

  Napiszę tak kolego, albo chronisz swój silnik albo środowisko, które na tej nieszczęsnej odmie i tak nie zrobi żadnych bonusów, jeśli jesteś mechanikiem to w pierwszej kolejności powinieneś dbać o silnik klienta, jeśli chcesz ratować środowisko to wycofaj silniki spalinowe i ucz się działania ogniw...

  24 Kwi 2010 16:19Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 35222

  Ostrość się zgubiła... SANYO PLC-XU73

  Witam koleżankę (zaraz nadam rangę specjalną).1. W projektorze nie ma żadnej żarówki, źródłem światła jest lampa wyładowcza. Zużycie lampy nie ma żadnego wpływu na ostrość obrazu.2. Może to znacznie skrócić życie lampy lub nawet spowodować jej zniszczenie ale j/w nie ma to wpływu na ostrość.3....

  23 Lut 2012 16:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5810

  Sharp AR 5015 - świeci symbol: brak tonera

  Witam Kolegów! W kopiarce Sharp AR 5015 mam problem:- świeci symbol braku tonera- wnętrze maszyny jest obsypane tonerem- przebieg od ostatniej konserwacji, połączonej z wym. bębna, dewelopera i listwy bębna - 12 tys. kopiiSprawdziłem toner - oryginalny i prawie pełny. Maszynę wyczyściłem, założono...

  03 Mar 2011 17:07Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2966

  Konica 3031 po włączeniu wyświetla "enter your password

  Napis oznacza, że został osiągnięty licznik kopii, po którym należałoby wykonać konserwację. Trzeba wejść w tryb "47" i kodem 90 się to kasuje, trzeba mu tam jeszcze wpisać jakąś datę.

  28 Lip 2010 05:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1258

  Mitsubishi Outlander 2008 Inspekcja

  Wyłączyć zapłon. (OFF)Nacisnąć na przycisk kasującyNa wyświetlaczu pojawiają się aktualne zdarzenia serwisowe.Nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go. (przynajmniej przez 1, 2 sekund)Wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetla symbol konserwacji Pulsuje lampka zdarzenia serwisowego.Nacisnąć...

  02 Sie 2010 15:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 30347

  LPG Cellu M6 Cellulite Reduction reset głowicy

  Po konserwacji głowicy należy skasować liczbe godz pracy, czy ktos podzieli sie wiedzą jak z kasować czas pracy tej głowicy. Na płycie w głowicy znajduje sie pamieć atmel 93c46( moze wsad pamieci ktos ma) prawdopodobnie tu sa zapisywane czas nastawy itd. pozdProszę poprawić...

  Sprzęt Medyczny 05 Sie 2010 12:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2523

  Jaki samochód kupić do jazdy w mieście.

  Jeżeli mowa o wspomaganiu, to Fiaty mają opcję ( nie wszystkie) we wspomaganiu "City Drive" ( jakoś tak) i wtedy chodzi naprawdę leciutko. W końcu we fiatach montują elektryczne wspomaganie, które ma swoje plusy i minusy.W Daihatsu Sirion bym się szczerze nie pchał. Na razie puki nic się nie będzie...

  16 Kwi 2012 13:05Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 22366

  Jakość wydruku konica minolta c350

  Zaproś najpierw serwis na porządną konserwację i przegląd kopiarki. Nie mieszaj nic w ustawieniach na własną rękę a tymbardziej nie baw się w przywracanie nastaw i kasowanie czegokolwiek. Potem trzeba pewne rzeczy poinicjować na nowo a jak kopiarki nie wyczyścisz to efekt będzie jeszcze gorszy. 06 Lut 2012 22:57Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1871

  Co wybrac Kyocera KM-3050 czy Konica Minolta Bizhub 223??

  KM 3050 nie jest sprzedawana od dawna, to na pewno używka. Jeśli chodzi o problemowość tych maszyn to uważam wprost przeciwnie niż jaroo85, te maszyny nie są wcale problemowe. Jeśli do maszyny masz serwis, który się na niej zna a nie tylko kasuje komunikat o konserwacji to maszyna potrafi zrobić od...

  Drukarki, ksero Co kupić? 08 Mar 2013 19:57Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 8907

  [Kupię] Konica Minolta Bizhub 215-plusy, minusy

  Poza tym szukaj tak żeby serwis był na miejscu (niestety jeżeli kupisz z daleka dojdą koszty dojazdu techników) i przeczytaj warunki gwarancji bo zdarzają się firmy oferujące kopiarki w super cenach (często poniżej ceny dealera) ale potem pojawiają się co miesiąc i kasują niebotyczne kwoty za konserwację...

  01 Gru 2012 09:44Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 4044

  UPS Riello Dialog Plus DLP100 - jak sobie poradzić z podłaczeniem wiekszych aku?

  Według mnie to forum służy nie prywatnym dyskusjom 2 ludzi. Pojawiające się tutaj pomysły, problemy i ich rozwiązywanie powinny służyć tym, którzy mają ochotę czytać oraz szukać.Cele tego pomysłu mogą być dwa: ekonomiczny lub naukowy.Zakładam, że projekt i realizacja (tak można to nazwać) ma cel...

  Zasilacze, ładowarki 02 Lut 2013 19:55Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 4380

  Brother DCP-135C - error 51

  Witam serdecznie.Może zacznę od tego, że mam nieco utrudnione zadanie, tzn. Piszę w czyimś imieniu, z kim mam kontakt tylko przez gg.Sprawa dotyczy jak w tytule pojawiającego się błędu 51. Nadomiar złego jest o tyle skomplkowana, że ja również ( tak jak osoba prosząca mnie o pomoc) mam blade...

  17 Sie 2022 11:39Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 35019

  Sharp AR-5618N - Pali się ludek

  Wszystko jasne, tylko nie mam pewności czy przegląd po 50k został zrobiony. W tym momencie puszcza listwa zbierająca bębna, bęben niby jest ok, ale widać wyraźne ślady po odrywaczach. Możliwe żeby bęben wytrzymał dodatkowe 20k?Pobierz sobie SM do tego modelu są tam wszystkie parametry opisane, można...

  10 Lut 2016 19:55Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4902

  Saunier Duval Isotwin F-25 H-MOD nie grzeje c. w. u.

  Po czasie ale jednak muszę odpisać. We wszystkim najważniejszy jest zdrowy rozsądek. To ze komuś wydaje się że wie nie znaczy wcale że na pewno wie.Poza tym nie wiem co ma znaczyć "groźba". Ja bynajmniej nikomu nie groziłem. Jak widać albo kiepsko u Pana ze studiowaniem instrukcji konserwacji kotła, albo...

  26 Wrz 2014 05:26Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 13347

  Konica Minolta bizhub 350 - Nie można skasować przegladu...

  Jestem pewien:D, life counters swoją drogą, po wymianie materiałów i po kasowaniu liczników dev i drum konserwacja profilaktyczna świeci się dalej.

  13 Maj 2014 14:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2379

  Aficio SP C420DN - Jak skasować liczniki

  Witam kolegów.Dostałem taką maszynę do konserwacji. Urządzenie wyświetla komunikat wymień zespół światłoczuły, posredni zes. transferu, zespół eksploatacyjny. Pytanie: czy pośredni zes. transferu to pas czy rolka transferu, i czy zespół eksploatacyjny to fuser i rolki pobierające? Pytanie drugie: ponieważ...

  19 Wrz 2014 08:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1074

  Toshiba E-Studio 232 - Bardzo mocno brudzi kartki - wałek opc praktycznie czarny

  Wymiana bębna, wałka i developera przyniosła oczekiwany skutek - wszystko lata jak powinno.Żeby nie zakładać nowego tematu jeszcze mam pytanko - jak wykasować wyskakujący cały czas komunikat: "Czas na okresową konserwację"?Czy można wykasować aktualny licznik wydruków? (całkowity...

  27 Lut 2015 16:06Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1524

Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195kcfme

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195kcfme

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Fisher 4195kcfme

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje