Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00 to dokument, który określa charakterystykę substancji niebezpiecznej. Zawiera informacje dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i toksykologicznych substancji. Obejmuje również informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, zapobiegania i kontroli skutków niekorzystnych, a także kontroli odpadów i przemieszczania się substancji. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00 jest ważnym narzędziem dla firm i pracowników, którzy muszą przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00

Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się:

 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.
 • Jak jest zbudowana.
 • W jakim języku musi być karta charakterystyki.
 • Kto ma Ci ją przekazać.
 • Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty.

REACH

REACH to skrót od ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 [1]. Obowiązuje ono bezpośrednio, co znaczy, że nie trzeba go wdrażać do prawa krajowego.

Obowiązuje wszystkie Państwa wspólnoty europejskiej. Najprościej mówiąc, ma ono za zadanie ujednolicić zasady stosowania produktów chemicznych oraz kontrolowany i przejrzysty przepływ „chemikaliów” między krajami Unii Europejskiej.

REACH jest podstawą prawną dla przygotowywania kart charakterystyki, ich zawartości i budowy.

CLP

CLP czyli skrót od ang. Classification, Labelling and Packaging. Obowiązuje państwa UE bez konieczności wdrażania do prawa krajowego. Jest to rozporządzenie, które określa zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Zasady te opierają się na globalnie zharmonizowanym systemie klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. CLP [2] uzupełnia rozporządzenie REACH.

CLP jest podstawą prawną klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych.

Czego dotyczą karty charakterystyki

Karta charakterystyki to zbiór informacji o substancji lub mieszaninie chemicznej. Dowiesz się z niej wszystkiego, co jest Ci potrzebne, aby dobrze zarządzać danym produktem chemicznym w zakładzie.

Z karty wyciągniesz między innymi takie informacje o produkcie:

 • Szkodliwości dla zdrowia.
 • Zasady pierwszej pomocy w sytuacji przypadkowego kontaktu z produktem, np. pryśnięcia do oka.
 • Środki ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej, jakie należy stosować podczas pracy z danym produktem.
 • Informacje o postępowaniu z odpadem, np. kiedy produkt się przeterminuje i trzeba go wyrzucić.
 • Jak transportować, przechowywać i stosować produkt.
 • Te informacje są Ci potrzebne między innymi do:

 • Opracowania oceny ryzyka zawodowego jeśli na jakimś stanowisku stosuje się dany produkt.
 • Opracowania instrukcji postępowania na wypadek awarii lub wypadku.
 • Dobrania właściwych środków ochrony indywidualnej.
 • Kto dostarcza karty charakterystyki

  Karta charakterystyki musi być dostarczona bezpłatnie przez producenta produktu, dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela.

  Karta musi być sporządzona w języku użytkownika. To znaczy, że jeżeli producentem jest np. Hiszpania, a sprzedaje swój produkt do Polski, to musi zapewnić kartę charakterystyki w języku polskim. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której producent przysłaby Ci kartę charakterystyki w języku hiszpańskim i zaproponował przetłumaczenie jej na polski w swoim zakresie.

  Wiąże się z tym pewna niedobra praktyka producentów (importerów lub upoważnionych przedstawicieli). W praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że treść karty była przetłumaczona na polski w translatorze. Myślę, że doskonale wiesz jak wygląda takie tłumaczenie. Jest po polsku, ale jest kompletnie niezrozumiałe. Jeśli otrzymasz taką kartę, nie wahaj się odesłać jej producentowi z żądaniem przysłania karty, która jest zrozumiała. Jest to bezwzględny obowiązek producenta, a nie jego przysługa czy dobra wola. Po prostu: ma być!

  Jeżeli potrzebujesz podać takiemu producentowi podstawę prawną, to skopiuj sobie ten zapis: „Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH, kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej. ” Państwa członkowskie raczej nie postanowią inaczej, więc karta musi być po polsku i kropka.

  Czy dla każdego produktu musi być karta?

  Nie dla każdego, ale dla większości.

  Karta charakterystyki musi być dostarczana dla:

 • Substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
 • Mieszanin nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, ale zawierających co najmniej 1% ( 0. 2% dla gazów) substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.
 • Substancji dla której ustalono NDS (dotyczy to również składników mieszaniny).
 • W praktyce wygląda to tak, że producenci na ogół są świadomi swoich obowiązków i dostarczają karty charakterystyki dla w/w produktów.

  W przypadku gdy do jakiegoś produktu nie trzeba przygotowywać karty, producenci zazwyczaj dostarczają informację o braku szkodliwości produktu w jeden z poniższych sposobów:

 • Przysyłają kartę charakterystyki, w której uwzględniają informację, że produkt nie jest niebezpieczny. – Moim zdaniem to najlepsza praktyka.
 • Przysyłają kartę produktu chemicznego z informacją, że produkt nie jest niebezpieczny. – Też ok.
 • Nie przysyłają nic i trzeba się upominać, żeby poinformowali, że produkt nie jest niebezpieczny. Zazwyczaj odpowiadają mailowo lub przysyłają pismo z oświadczeniem. – Nie jest to fajne. Jeśli producent podchodzi poważnie do swoich obowiązków, to nawet jeśli produkt nie jest niebezpieczny, to z własnej inicjatywy powinien o tym poinformować użytkownika.
 • Często pojawiają się wątpliwości czy karty charakterystyki dla środków czystości (np. domestosa) również należy mieć. Odpowiedź brzmi: tak. Jest to produkt chemiczny niebezpieczny dla zdrowia, stosowany w zakładzie, więc kartę charakterystyki dla niego również musisz przechowywać.

  Budowa karty charakterystyki

  Układ i zawartość karty charakterystyki narzuca rozporządzenie REACH. Karta składa się zawsze z 16 sekcji. Każda z sekcji zawiera stałą liczbę podsekcji. Wyjątek stanowi sekcja 3., w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3. 1 albo 3. 2.

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

  1. 1. Identyfikator produktu
  1. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
  1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  1. 4. Numer telefonu alarmowego

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
  2. Elementy oznakowania
  2. Inne zagrożenia

  SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  3. Substancje
  3. Mieszaniny

  SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  4. Opis środków pierwszej pomocy
  4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
  4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  5. Środki gaśnicze
  5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
  5. Informacje dla straży pożarnej

  SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  6. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
  6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
  6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
  6. Odniesienia do innych sekcji

  SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
  7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
  7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

  SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  8. Parametry dotyczące kontroli
  8. Kontrola narażenia

  SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
  9. Inne informacje

  SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  10. Reaktywność
  10. Stabilność chemiczna
  10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
  10. Warunki, których należy unikać
  10. 5. Materiały niezgodne
  10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

  SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  11. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

  SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  12. Toksyczność
  12. Trwałość i zdolność do rozkładu
  12. Zdolność do bioakumulacji
  12. Mobilność w glebie
  12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
  12. Inne szkodliwe skutki działania

  SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  13. Metody unieszkodliwiania odpadów

  SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  14. Numer UN (numer ONZ)
  14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
  14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
  14. Grupa opakowaniowa
  14. Zagrożenia dla środowiska
  14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
  14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

  SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
  15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  SEKCJA 16: Inne informacje

  Powiązane wpisy:

 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Kiedy trzeba wykonywać i aktualizować ocenę ryzyka zawodowego
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Podstawy prawne:

  [1] REACH – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006. 

  Pełna nazwa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zm.

 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) – w tej nowelizacji REACH znajdziesz informacje o budowie karty charakterystyki
 • [2] CLP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. 

  Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

  Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

  Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

  Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

  Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

  ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

  Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

  SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

  1. 1. Identyfikator produktu

  Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

  1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

  1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

  1. 4. Numer telefonu alarmowego

  SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

  2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

  2. Elementy oznakowania

  2. Inne zagrożenia

  SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

  3. Substancje

  3. Mieszaniny

  SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

  4. Opis środków pierwszej pomocy

  4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

  4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

  SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

  5. Środki gaśnicze

  5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

  5. Informacje dla straży pożarnej

  SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

  6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

  6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

  6. Odniesienia do innych sekcji

  SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

  7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

  7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

  7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

  SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

  8. Parametry dotyczące kontroli

  8. Kontrola narażenia

  SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

  9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

  9. Inne informacje

  SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

  10. Reaktywność

  10. Stabilność chemiczna

  10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

  10. Warunki, których należy unikać

  10. 5. Materiały niezgodne

  10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

  SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

  11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

  11. Informacje o innych zagrożeniach

  SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

  12. Toksyczność

  12. Trwałość i zdolność do rozkładu

  12. Zdolność do bioakumulacji

  12. Mobilność w glebie

  12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

  12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

  12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

  SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

  13. Metody unieszkodliwiania odpadów

  SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

  14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

  14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

  14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

  14. Grupa pakowania

  14. Zagrożenia dla środowiska

  14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

  14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

  SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

  15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

  15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

  SEKCJA 16: Inne informacje

  Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

  Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

  Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

  Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

  Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

  Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

  Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

  Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

  Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

  Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

  Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

  Załącznik 1. [WZÓR KARTY CHARAKTERYSTYKI ORAZ SPOSÓB JEJ SPORZĄDZANIA]

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
  z dnia 3 lipca 2002 r. (poz. 1171)

  WZÓR KARTY CHARAKTERYSTYKI ORAZ SPOSÓB JEJ SPORZĄDZANIA

  l. Wzór karty charakterystyki

  II. Sposób sporządzania karty charakterystyki

  Karta charakterystyki jest opracowywana przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

  W przypadkach gdy producent, importer lub dystrybutor mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu przeznaczonym do ich identyfikacji podaje się również osobę odpowiedzialną za import substancji lub preparatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Informacje w karcie charakterystyki obejmują każde zagrożenie, w szczególności wyróżnia się przypadki, gdy osoba sporządzająca kartę charakterystyki nie posiada pewnych informacji, oraz przypadki, gdy istnieją negatywne wyniki badań.

  Niezamieszczenie wymaganej informacji jest możliwe w przypadkach, gdy informacja na temat pewnych właściwości nie jest potrzebna.

  Z uwagi na szeroki zakres właściwości substancji i preparatów, w niektórych przypadkach niezbędne może okazać się zamieszczenie w karcie charakterystyki dodatkowej informacji.

  1. Identyfikacja substancji/preparatu

  W punkcie tym podaje się nazwę substancji lub preparatu, pod którą wprowadza się je do obrotu. Słownictwo użyte do identyfikacji musi być identyczne ze słownictwem podanym na oznakowaniu opakowania, wykonanym zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Można również wskazać dodatkowe sposoby identyfikacji.

  Wskazuje się również znane lub rekomendowane przeznaczenie lub zastosowania substancji lub preparatu. W przypadku wielu możliwych zastosowań podaje się najważniejsze z nich, wskazując w szczególności sposób działania substancji lub preparatu.

  2. Skład i informacja o składnikach

  Informacje podaje się w sposób umożliwiający odbiorcy łatwe określenie zagrożeń stwarzanych przez składniki preparatu:

  1) z uwagi na tajemnicę handlową lub dotyczącą procesu produkcji nie jest konieczne podanie pełnego składu preparatu (tożsamości składników i ich stężeń),

  2) w przypadku preparatu, oprócz stężeń lub zakresu stężeń, w jakich występują, wymienia się:

  a) składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska, jeżeli obecne są w preparacie w stężeniach równych lub większych od stężeń przedstawionych w części 1 pkt 8. załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, zwanej dalej „ustawą", chyba że w innych przepisach wydanych na podstawie ustawy podane są ich niższe stężenia,

  b) składniki, dla których określono w odrębnych przepisach wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, jeżeli występują w preparacie w stężeniach określonych w lit. a),

  c) klasyfikację składników zgodnie z brzmieniem określonym w wykazie substancji niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 3 ustawy, zwanym dalej „wykazem", lub zgodnie z klasyfikację dokonaną na podstawie kryteriów zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy, przedstawiając dotyczące zagrożeń zdrowia człowieka symbole określające kategorię niebezpieczeństwa oraz numery przypisanych zwrotów R,

  d) nazwy składników zgodnie z brzmieniem określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy oraz, jeżeli są dostępne, ich numery WE (zgodnie z definicją określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy) oraz numer CAS (numer nadany przez Chemical Abstract Service), z wyjątkiem przypadków, gdy z uwagi na zachowanie tajemnicy handlowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ustawy, ujawniane są jedynie alternatywne nazwy rodzajowe, które określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ustawy; w takim przypadku właściwości składników opisuje się w sposób zapewniający bezpieczne obchodzenie się z nimi.

  3. Identyfikacja zagrożeń

  Podając klasyfikację substancji lub preparatu, wskazuje się zagrożenia dla zdrowia człowieka lub dla środowiska stwarzane przez substancję lub preparat:

  1) opisuje się najważniejsze skutki i objawy szkodliwego działania na zdrowie człowieka lub na środowisko, spowodowane stosowaniem substancji lub preparatu, w tym również niewłaściwym, które można przewidzieć w racjonalny sposób, oraz stwarzające zagrożenie właściwości fizykochemiczne,

  2) wskazuje się również zagrożenia nieujęte w kryteriach klasyfikacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy, w szczególności takie, jak pylenie, zmrażanie, duszące działanie gazów, szkodliwe działanie na organizmy żyjące w glebie, w tym, o ile to możliwe, również na mikroorganizmy glebowe obecne także w atmosferze, które zwiększają zagrożenie stwarzane przez substancję lub preparat.

  4. Pierwsza pomoc

  Opisując środki pierwszej pomocy, w szczególności wskazuje się, czy potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

  Informacje o pierwszej pomocy muszą być zwięzłe i zrozumiałe dla poszkodowanego, osób postronnych i osób udzielających pierwszej pomocy. Objawy i skutki narażenia opisuje się krótko. Informuje się, co należy zrobić w miejscu wypadku i czy mogą wystąpić opóźnione skutki narażenia.

  Informacje podaje się według różnych dróg narażenia, w szczególności na skutek wdychania, kontaktu ze skórą, kontaktu z oczami, spożycia.

  Należy wskazać, czy wymagana lub zalecana jest pomoc lekarza.

  W przypadku niektórych substancji lub preparatów zamieszcza się informację, że w pobliżu stanowiska pracy muszą być dostępne specjalne środki umożliwiające podjęcie bezzwłocznego, określonego postępowania leczniczego.

  5. Postępowanie w przypadku pożaru

  Określając wymagania dotyczące zwalczania pożaru spowodowanego przez daną substancję lub preparat oraz pożaru powstającego w ich sąsiedztwie, w szczególności podaje się podstawowe zasady postępowania przy pożarach substancji niebezpiecznych i wskazuje:

  1) środki gaśnicze właściwe ze względu na rodzaj substancji lub preparatu,

  2) środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa,

  3) szczególne zagrożenia związane z narażeniem wynikającym z właściwości samej substancji lub preparatu, produktów spalania, powstających gazów,

  4) środki ochrony indywidualnej dla strażaków.

  6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

  W zależności od właściwości substancji lub preparatu podaje się informacje dotyczące:

  1) indywidualnych środków ostrożności, w szczególności usuwania źródeł zapłonu, zapewnienia wystarczającej wentylacji/ochrony dróg oddechowych, ograniczania pylenia, zapobiegania kontaktowi ze skórą lub oczami,

  2) środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, w szczególności unikania wprowadzania substancji lub preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz do gleby; ewentualnej konieczności ostrzeżenia okolicznych mieszkańców,

  3) metod oczyszczania, w szczególności użycia materiału sorpcyjnego (piasku, ziemi okrzemkowej, substancji wiążącej kwasy, uniwersalnej substancji wiążącej, trocin), redukcji gazów/dymów za pomocą wody, rozcieńczania.

  W razie potrzeby podaje się zalecenia takie jak: „nie używać nigdy", „neutralizować za pomocą... ".

  W razie potrzeby można odwołać się do pkt 8 i 13 karty charakterystyki.

  7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie

  Informacje zawarte w tym punkcie dotyczą ochrony zdrowia człowieka i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w związku ze stosowaniem substancji lub preparatu w procesie pracy. Przedstawiona informacja ma umożliwić pracodawcy przygotowanie procedur i działań organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa pracy.

  1. Postępowanie z substancją lub preparatem

  Określa się środki ostrożności gwarantujące bezpieczne obchodzenie się z substancją lub preparatem, w tym informacje na temat środków technicznych, w szczególności hermetyzacji procesu, wentylacji miejscowej i ogólnej, środków zapobiegających powstawaniu aerozoli i pyłów, metod zapobiegania pożarom oraz wszelkie inne wymagania lub zasady postępowania z substancją lub preparatem, w szczególności procedury lub urządzenia techniczne, które są zabronione lub zalecane, i, jeżeli jest to możliwe, podaje się ich krótki opis.

  2. Magazynowanie

  Określa się warunki bezpiecznego magazynowania substancji lub preparatu, w szczególności zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych i wentylacyjnych, zabezpieczenia pomieszczenia lub zbiornika przed możliwością rozlania i wydostania się substancji na zewnątrz, konieczności oddzielnego przechowywania substancji lub preparatu ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji między nimi, warunków w pomieszczeniach lub zbiornikach magazynowych (temperatura i wilgotność – wartości dopuszczalne, zakresy, oświetlenie, konieczność przechowywania w atmosferze gazu obojętnego), wymagań dotyczących stosowanych urządzeń elektrycznych, sposobów zapobiegania elektryczności statycznej.

  W razie potrzeby podaje się informacje o dopuszczalnych ilościach danej substancji lub preparatu przechowywanych w określonych warunkach magazynowania. Podaje się również informacje o wszelkich szczególnych wymaganiach, w szczególności rodzajach materiałów, jakich należy użyć do pakowania i produkcji pojemników przeznaczonych do danej substancji lub preparatu.

  3. Specyficzne zastosowania

  W przypadku substancji lub preparatów przeznaczonych do specyficznych zastosowań przedstawia się szczególnych zalecenia dotyczące tych zastosowań. Jeżeli jest to możliwe, zamieszcza się odnośniki do odpowiednich technicznych wytycznych stosowania tych substancji lub preparatów.

  8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

  W rozumieniu karty charakterystyki kontrola narażenia oznacza pełny zakres środków ostrożności, które podejmuje się w czasie stosowania substancji lub preparatu, aby zminimalizować narażenie pracowników.

  W punkcie tym podaje się wszelkie parametry kontroli narażenia, w szczególności najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy (NDS, NDSCh, NDSP) z odwołaniem się do przepisów prawnych, oraz, o ile jest to możliwe, dopuszczalne stężenia w materiale biologicznym (DSB). Podaje się informacje o zalecanych procedurach monitoringu narażenia w środowisku pracy, powołując się na ich źródło. W przypadku preparatów podaje się najwyższe dopuszczalne stężenia składników stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka.

  Celowe jest zasugerowanie systemu ochrony, w szczególności hermetyzacji procesu, środków ochrony zbiorowej, działań organizacyjnych. Informacje te uzupełniają informacje podane w pkt 7 w części dotyczącej postępowania z substancją lub preparatem. Środki ochrony indywidualnej traktuje się jako rozwiązanie ostateczne; pierwszeństwo przed użyciem środków ochrony indywidualnej mają działania techniczno-organizacyjne.

  W przypadku gdy niezbędne są środki ochrony indywidualnej, podaje się rodzaj wyposażenia zapewniającego właściwą ochronę:

  1) układu oddechowego – przez określenie sprzętu izolującego lub oczyszczającego (pyły – sprzęt filtrujący, pary i gazy – sprzęt pochłaniający) w przypadku występowania w środowisku pracy niebezpiecznych gazów, par, pyłów,

  2) rąk – przez określenie rodzaju rękawic, których należy używać podczas stosowania substancji lub preparatu; w razie potrzeby wskazuje się dodatkowe środki ochrony rąk,

  3) oczu i twarzy – przez podanie rodzaju potrzebnego sprzętu, w szczególności gogle ochronne, osłony twarzy, kaptury i maski skompletowane z odpowiednimi elementami oczyszczającymi w przypadku dużych stężeń substancji o działaniu drażniącym,

  4) skóry – przez określenie rodzaju odzieży ochronnej (w szczególności ubranie, fartuch, kombinezon) oraz rodzaju obuwia ochronnego w przypadku potrzeby ochrony innych części ciała niż ręce.

  W razie potrzeby podaje się również inne zalecane środki, w szczególności wodne natryski ratunkowe do obmycia całego ciała, do płukania oczu oraz środki zapewniające właściwą higienę.

  9. Właściwości fizykochemiczne

  W tym punkcie zamieszcza się informacje na temat substancji lub preparatu dotyczące:

  1) postaci – informacje o stanie fizycznym (stały, ciekły, gazowy) oraz o kolorze charakteryzowanej substancji lub preparatu,

  2) zapachu – jeżeli zapach substancji lub preparatu jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis,

  3) pH – wartość pH charakteryzowanej substancji lub preparatu lub ich roztworu wodnego wraz ze stężeniem,

  4) temperatury:

  a) wrzenia/zakresu temperatur wrzenia,

  b) topnienia/zakresu temperatur topnienia,

  c) zapłonu,

  d) samozapłonu,

  5) palności (ciało stałe, gaz),

  6) właściwości wybuchowych,

  7) właściwości utleniających,

  8) prężności par,

  9) gęstości względnej,

  10) rozpuszczalności:

  a) w wodzie,

  b) w rozpuszczalnikach organicznych, z podaniem rozpuszczalnika,

  11) współczynnika podziału n-oktanol/woda,

  12) innych właściwości – wskazuje się właściwości substancji lub preparatu mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, w szczególności gęstość par, zdolność mieszania się, lotność, przewodnictwo, lepkość.

  10. Stabilność i reaktywność

  Określa się stabilność substancji lub preparatu oraz możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji w pewnych warunkach, podając:

  1) warunki, których należy unikać, określając w szczególności temperaturę, ciśnienie, światło, wstrząsy, które mogą spowodować niebezpieczną reakcję, i, jeżeli jest to możliwe, podaje się krótki opis tej reakcji,

  2) materiały, których należy unikać, w szczególności wody, powietrza, kwasów, zasad, środków utleniających oraz innych materiałów, które mogą spowodować niebezpieczną reakcję, i, jeżeli jest to możliwe, podaje się krótki opis tej reakcji,

  3) niebezpieczne produkty rozkładu, określając materiały powstające w niebezpiecznych ilościach w wyniku rozkładu.

  Szczególną uwagę użytkowników zwraca się na:

  1) potrzebę stosowania i obecność środków stabilizujących,

  2) możliwość niebezpiecznej reakcji egzotermicznej,

  3) znaczenie dla bezpieczeństwa zmian w fizycznym wyglądzie substancji lub preparatu, jeżeli zmiany takie występują,

  4) niebezpieczne produkty rozkładu powstające w wyniku kontaktu z wodą, jeżeli takie produkty powstają,

  5) możliwość rozkładu produktów niestabilnych.

  11. Informacje toksykologiczne

  W tym punkcie zwięźle podaje się wszechstronny opis wszelkich skutków toksycznego działania substancji lub preparatu, które mogą wystąpić w wyniku kontaktu z substancją lub preparatem.

  Opisuje się niebezpieczne dla zdrowia człowieka skutki, wynikające z narażenia na działanie substancji lub preparatu, opierając się na doświadczeniach praktycznych oraz wnioskach z badań naukowych. Podaje się informacje o różnych drogach narażenia (układ oddechowy, układ pokarmowy, skóra, oczy) i opisuje objawy narażenia w odniesieniu do fizycznych, chemicznych i toksykologicznych cech substancji lub preparatu.

  Uwzględnia się opóźnione i bezpośrednie znane skutki narażenia oraz oddalone efekty krótko- i długotrwałego narażenia, w szczególności uczulenie, działanie rakotwórcze, działanie mutagenne i wpływ na rozrodczość danej substancji lub preparatu, w tym działanie teratogenne.

  Z uwagi na informacje podane w pkt 2 karty charakterystyki, wskazane jest odniesienie do skutków zdrowotnych dla człowieka wywoływanych przez niektóre składniki preparatu.

  12. Informacje ekologiczne

  Określa się wpływ na środowisko oraz zachowanie i dalsze losy substancji lub preparatu w powietrzu, wodzie lub glebie, uwzględniając ich właściwości i możliwe do przewidzenia sposoby stosowania. Tego samego rodzaju informacje podaje się dla niebezpiecznych produktów powstających w wyniku rozkładu danej substancji lub preparatu.

  Informacje ekologiczne zawierają w szczególności dane dotyczące:

  1) mobilności:

  a) znanego lub przewidywanego podziału w różnych częściach ekosystemu (wodach, glebie, atmosferze),

  b) napięcia powierzchniowego,

  c) absorpcji/desorpcji,

  d) innych właściwości fizykochemicznych (pkt 9 karty charakterystyki),

  2) rozkładu:

  a) biotycznego i abiotycznego,

  b) tlenowego i beztlenowego, albo

  c) trwałości,

  3) kumulacji:

  a) potencjalnej zdolności do biokumulacji,

  b) potencjalnej zdolności do biozatężania,

  4) ekotoksyczności:

  a) wpływu na organizmy wodne,

  b) wpływu na organizmy glebowe,

  c) wpływu na rośliny i zwierzęta lądowe,

  5) innych szkodliwych skutków:

  a) potencjalnej zdolności do niszczenia warstwy ozonu,

  b) potencjalnego wpływu na tworzenie ozonu w wyniku reakcji fotochemicznych,

  c) potencjalnego wpływu na globalne ocieplenie,

  d) wpływu na działanie oczyszczalni ścieków.

  Informację dotyczącą ochrony środowiska zamieszcza się również w innych punktach karty charakterystyki, szczególnie dotyczących kontrolowanych zrzutów i niezamierzonych uwolnień oraz usuwania wycieków, o których mowa w pkt 6, 7, 13 i 15 karty charakterystyki.

  13. Postępowanie z odpadami

  Jeżeli usuwanie substancji lub preparatu (nadwyżki lub odpadu powstającego wskutek możliwego do przewidzenia zastosowania) stwarza zagrożenie, zamieszcza się opis tych pozostałości oraz informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi.

  Wskazuje się odpowiednie metody usuwania substancji lub preparatu oraz opakowań po tych substancjach lub preparatach, polegające w szczególności na spopielaniu odzysku materiałów, składowaniu, mając na uwadze ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

  Wskazuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami.

  14. Informacje o transporcie

  Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, o których użytkownik musi wiedzieć lub których musi przestrzegać w związku z przepisami dotyczącymi transportu lub przemieszczania substancji lub preparatu na terenie jego zakładu oraz poza nim.

  Podaje się klasyfikację substancji lub preparatu zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych.

  15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

  W punkcie tym wskazuje się przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia człowieka lub środowiska, w szczególności dotyczące ograniczenia sprzedaży i stosowania, klasyfikacji odpadów, jeżeli mają one zastosowanie do substancji lub preparatu.

  Podaje się również informacje zamieszczone na oznakowaniu opakowań, zgodnie z przepisami dotyczącymi oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

  16. Inne informacje

  W punkcie tym podaje się inne informacje istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i ochrony środowiska, w szczególności informacje dotyczące:

  1) niezbędnych szkoleń,

  2) zalecanego stosowania i ograniczeń stosowania,

  3) materiałów źródłowych lub możliwości uzyskania dalszych informacji,

  4) źródła danych, na podstawie których opracowano kartę charakterystyki,

  5) zmian dokonanych w karcie charakterystyki w przypadku jej aktualizacji.

  Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00

  Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Bosch 0600849f00