Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4 jest niezbędna do prawidłowego działania tego produktu. Instrukcja zawiera wszystkie szczegóły dotyczące instalacji, konserwacji i korzystania z produktu. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i zawiera szczegółowe instrukcje, jak postępować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z produktem. Instrukcja zawiera również informacje o wszystkich funkcjach i opcjach, które oferuje produkt, a także instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4

Może ci pomoże.http://obsluga-klienta. upc. pl/app/answers/detail/a_id/40/~/nazwa-u%E5%BCytkownika-i-has%E5%82o-do-konfiguracji-routera%2Fmodemu-z-funkcj%E4%85-routera

Instrukcja instalacji
i konfiguracji usługi UPC WiFi

Warszawa, sierpień 2006

Spis treści
1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO

2

2. SŁOWNICZEK

3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI

4. OPIS ROUTERA

3

POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA

PRZEDNI PANEL ROUTERA

TYLNY PANEL ROUTERA

4

5. PODŁĄCZENIE ROUTERA

5

6. KONFIGURACJA ROUTERA

6

LOGOWANIE DO ROUTERA

ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA

8

KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ

9

AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

10

KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ

11

WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA

14

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO

15

7. OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

8. INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB

16

9. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO

19

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0 

1.

Zawartość zestawu instalacyjnego

Zestaw instalacyjny zawiera:
I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR:
1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
2. zasilacz sieciowy,
3. uchwyty,
4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający:
o instrukcję obsługi routera (w języku angielskim),
o uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim),
6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym.
II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB:
1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax,
2. CD-ROM zawierający sterowniki.
III. Druk Oświadczenia.
IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów.

2.

Słowniczek

W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty:
o router - dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax,
o bezprzewodowa karta USB - dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda
USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem,
o kabel sieciowy - kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5),
o modem kablowy - dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do
korzystania z tej usługi,
o przycisk Reset - znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera,
o punkt dostępowy - element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy
routeram a komputerem,
o WiFi - standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych,
o switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą
kabli sieciowych,
o zresetowanie routera - wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu,
o zresetowanie modemu - odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera,
o usługa internetowa - usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska

3.

Uruchomienie usługi UPC WiFi

Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji:
1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5)
2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6)
3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16)
4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19)


4.

Opis routera

Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych.
Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet
w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej.
Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE 802. 11b/g) oraz przewodowe (w standardzie
Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez:

> wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point),
> 4-portowy switch.

Poprawne umiejscowienie routera
Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami:
>

umieść router w pobliżu modemu kablowego,
w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia,

zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera
wyposażonego w kartę bezprzewodową,

nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł
zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże
powierzchnie metalowe.

Rysunek 1. Router ustawiony pionowo

Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej.
W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem.

Przedni panel routera

Rysunek 2. Przedni panel routera

Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim
diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz
aktywności jego poszczególnych funkcji.

Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu
Dioda

Status

Stan Urządzenia

Zielony

Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem.

Brak

Router nie jest zasilany.

Trwa testowanie routera.

Testowanie zakończone sukcesem.

Aktywna komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji.

Wykryte połączenie z modemem kablowym.

Zielony pulsujący

Trwa transmisja danych do modemu kablowego.

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s.

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s.

Żółty

Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s.

Żółty pulsujący

Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s.

Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu.

Tylny panel routera
Na tylnym panelu routera znajdują się
porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo
zasilania, przycisk Reset oraz przycisk
służący do wyłączenia niebieskich diod
umieszczonych na górnym panelu routera
(informują o pracy anten routera).

Rysunek 3. Tylny panel routera

Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu
Element

Przeznaczenie

1

Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten

Gniazdo zasilacza sieciowego.

Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów.

Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego.

Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*.

*UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę
konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej
wciśniesz go używając do tego celu np. : igły lub wykałaczki.

5.

Podłączenie routera

Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną
konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia.
Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny
zgasnąć wszystkie diody modemu).
1. Połącz Internet Port w routerze
z gniazdem LAN w modemie kablowym
za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem.
2. Połącz jeden z portów LAN routera
z kartą sieciową w komputerze

Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem. To połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem.
3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się.
4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np. : za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody
routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę.
5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny.
6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę.
Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera
Status
Świeci się na zielono
Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera)
Nie świeci się
Świeci się
Świeci się

Po prawidłowym podłączeniu routera,
urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego
konfigurację.
Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od
podłączenia routera diody wskazują jego
nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3. ),
upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący
router z komputerem zgodnie z opisanymi
powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router.

Rysunek 4. Podłączenie routera

6.

Konfiguracja routera
Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu
transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy
użytkownika.

Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby
odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej.

Logowanie do routera
1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np. : Internet Explorer). Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://192. 168. 1. 1 lub http://www. routerlogin.
com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5. )

Rysunek 5. Ekran powitalny routera

Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres
IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. Kliknij opcję http://routerlogin. com/basicsettings. htm (Rysunek 5. ), w celu wywołania okna
logowania.

Rysunek 6. Okno logowania

5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: password
Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania
pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia.

Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup

Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7. ) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej.
Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być
zmieniane.

Zmiana hasła dostępowego do routera
Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego
1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set
Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła.

Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego

2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest
nim: password). W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe
hasło.

Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz
tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera.

4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła.

Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym
panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło:
password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera.

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup

2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR.
Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż
domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. W polu Region wybierz Europe. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną
wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu,, Auto 108Mbps"). W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej.
Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze.

Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej
1. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10. ).

Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa

2. Przejdź do sekcji Security Options. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). Wpisz hasło w polu Passphrase.
Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać
małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć.
Hasło musi się składać z minimum 8 znaków.
konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu.

Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej
1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie).
Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego.

Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej

2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej.

Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie,, zobaczy" sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie
się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy.

Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły
połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.
Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią
bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.

Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem.
Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu.

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1. 0

Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej

7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią
bezprzewodową (Rysunek 12. )

Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej

8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która
ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację).
9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie
instalacyjnym.

Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F.

10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć
z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.

12

Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki 7 - 10.
11. W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji
zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem

Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem

12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14. ) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją.
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone.
Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona
wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni
korzystać tylko zaawansowani użytkownicy.

13.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera
- urządzenie jest gotowe do pracy.
Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera.
Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np. : zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo.

13

Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera
1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego.

Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych

Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy
wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie
okno zapisywania kopii bezpieczeństwa.

Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa

3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np. : upc-wifi. cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać
zapisany, np. : Dysk lokalny (C:).
Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi. cfg. Przechowuj plik na dysku
komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera.

Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego
stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np. : C:\upc-wifi.

Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać
około minuty. Nie przerywaj go!
Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć.
Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie
z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego
korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa.

7.

Opis bezprzewodowej karty USB

Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie
IEEE 802. 11b/g.
Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności
podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet).
Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się
w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy.

Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB

Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej
Stan urządzenia

Nie świeci

Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii.

Pulsuje

Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym.

8.

Instalacja bezprzewodowej karty USB
Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń
ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda
USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony.

Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem.
Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do
urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111).
Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji.

Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój
komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich
napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje
Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących
się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe
Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony
zostanie powitalny ekran instalatora sterowników.
Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR

Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację.

Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty.
Wybierz Europe i kliknij przycisk Next.

Rysunek 20. Wybór regionu

Wyświetlony zostanie komunikat informujący
o konieczności potwierdzenia wyboru.
Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk
Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK.
Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu

Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania
ze sterowników.
Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając
przycisk Yes.

Rysunek 22. Licencja NETGEAR

Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie
masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej
lokalizacji.
Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty.

Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji

Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy
programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR.
Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next.

Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku
zgodności sterowników.
Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to
kontynuuj.

Rysunek 25. Komunikat o niezgodności
17

Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu
Windows.
Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer
now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas
ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty
ze sterownikami z napędu CD-ROM.

Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu

Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB.
System wyświetli komunikat informujący o wykryciu
nowego urządzenia.
Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk
Dalej.

Rysunek 27. Wykrycie sprzętu

Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników.
Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej.
W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ

Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników

Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego
urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11.
inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np.
F:\netwpn11. inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został
oznaczony literą F.
Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ
Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj.

Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku
18

Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie
z karty bezprzewodowej USB.

Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie.

Rysunek 30. Zakończanie instalacji.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy.
Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy
komputerem a routerem.

9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego
W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP).

Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB
1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok
zegara (Rysunek 31. Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego

Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD

Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego.
2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące
do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) - porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10).

Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa
komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard.
7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np. : www. pl i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową.

Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi
UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu.

20

Konfigurowanie danych diagnostycznych systemu Windows w organizacji (system Windows 10 i Windows 11) - Windows Privacy | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 20 min

Dotyczy

 • Windows 11 Enterprise
 • Windows 11 Education
 • Windows 11 Professional
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Professional
 • Windows Server 2016 i nowsze wersje
 • Surface Hub
 • HoloLens
 • Ten artykuł opisuje typy danych diagnostycznych systemu Windows odsyłanych do firmy Microsoft oraz sposoby zarządzania nimi w organizacji. Firma Microsoft używa tych danych do szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów wpływających na jej klientów.

  Omówienie

  Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne systemu Windows w celu rozwiązywania problemów i zachowania aktualności, bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu Windows. Pomaga to także ulepszać system Windows i powiązane z nim produkty i usługi oraz, dla klientów, którzy włączyli ustawienie Dostosowane środowiska, zapewniać bardziej odpowiednie porady i zalecenia do ulepszenia produktów i usług firmy Microsoft oraz innych firm odpowiednio do potrzeb każdego klienta.

  Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych diagnostycznych systemu Windows, zobacz Diagnostyka, opinie i prywatność w systemie Windows.

  Dane diagnostyczne dają użytkownikom głos

  Dane diagnostyczne umożliwiają każdemu użytkownikowi wyrażenie opinii w procesie rozwoju i ciągłego udoskonalania systemu operacyjnego. Ułatwia nam to zrozumienie sposobu działania systemu Windows w świecie rzeczywistym, skupienie się na priorytetach użytkowników oraz podejmowanie świadomych decyzji, co jest korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych. Poniższe sekcje zawierają rzeczywiste przykłady tych korzyści.

  Poprawa jakości aplikacji i sterowników

  Dzięki możliwości zbierania danych diagnostycznych umożliwiających wprowadzanie udoskonaleń w systemach Windows i Windows Serwer pomaga nam podnosić poprzeczkę jakości aplikacji i sterowników urządzeń. Dane diagnostyczne pomagają nam szybko identyfikować i rozwiązywać krytyczne problemy związane z niezawodnością i bezpieczeństwem aplikacji i sterowników urządzeń używanych w systemie Windows. Na przykład możemy zidentyfikować aplikację, która powoduje zawieszanie się urządzeń korzystających z konkretnej wersji sterownika wideo, dzięki czemu możemy nawiązać kontakt z dostawcą aplikacji i sterownika urządzenia i szybko rozwiązać problem. To pozwala skrócić czas przestoju związanego z rozwiązywaniem tych problemów, zredukować jego koszty oraz zwiększyć produktywność.

  Na przykład w starszej wersji systemu Windows istniała wersja sterownika wideo, która ulegała awarii na niektórych urządzeniach, powodując ich ponowne uruchomienie. Wykryliśmy ten problem w naszych danych diagnostycznych i natychmiast skontaktowaliśmy się z zewnętrznym deweloperem, który stworzył ten sterownik wideo. Wspólnie udało nam się zapewnić zaktualizowany sterownik dla niejawnych testerów systemu Windows w ciągu 24 godzin. Na podstawie danych diagnostycznych z urządzeń niejawnych testerów systemu Windows mogliśmy sprawdzić nową wersję sterownika wideo i wdrożyć ją publicznie jako aktualizację następnego dnia. Dane diagnostyczne pomogły nam znaleźć, naprawić i rozwiązać ten problem w ciągu zaledwie 48 godzin, zapewnić lepsze środowisko użytkownikom i zmniejszyć liczbę kosztownych zgłoszeń pomocy technicznej.

  Zwiększenie wydajności działania użytkownika końcowego

  Dane diagnostyczne systemu Windows pomagają również firmie Microsoft lepiej zrozumieć, jak klienci używają (lub nie używają) funkcji systemu operacyjnego i związanych z nim usług. Informacje, które możemy uzyskać z tych danych, pomagają nam odpowiednio ukierunkować prace inżynieryjne i bezpośrednio wpływać na środowiska pracy naszych klientów. Te przykłady pokazują, jak na podstawie danych diagnostycznych firma Microsoft może tworzyć i doskonalić funkcje pomagające organizacjom zwiększać produktywność pracowników, jednocześnie ograniczając liczbę zgłoszeń pomocy technicznej.

 • Menu Start. Jak użytkownicy zmieniają układ menu Start? Czy przypinają do niego inne aplikacje? Które aplikacje są często odpinane? Na podstawie tych danych dostosowujemy domyślny układ menu Start, aby lepiej odpowiadało oczekiwaniom użytkowników, kiedy po raz pierwszy włączają swoje urządzenie.

 • Cortana. Wykorzystujemy dane diagnostyczne do monitorowania skalowalności naszej usługi w chmurze, dzięki czemu wzrasta wydajność wyszukiwania.

 • Przełączanie aplikacji. Z badań i obserwacji wcześniejszych wersji systemu Windows wiemy, że użytkownicy rzadko używają kombinacji Alt+Tab do przełączania się między aplikacjami. Po omówieniu tego zagadnienia z wybranymi użytkownikami okazało się, że kochają tę funkcję i uważają ją za wysoce produktywną, ale nie wiedzieli wcześniej, że jest ona dostępna. Na tej podstawie stworzyliśmy przycisk Widok zadań w systemie Windows, który umożliwia wykrycie tej funkcji. Późniejsze dane diagnostyczne wykazały znacznie większe użycie tej funkcji.

  Jak firma Microsoft obsługuje dane diagnostyczne

  W poniższych sekcjach znajdziesz więcej informacji na temat sposobu obsługi danych diagnostycznych przez firmę Microsoft.

  Zbieranie danych

  W zależności od ustawień danych diagnostycznych na urządzeniu dane diagnostyczne mogą być gromadzone za pośrednictwem następujących metod:

 • Niewielkie ładunki informacji strukturalnych, nazywanych zdarzeniami danych diagnostycznych, zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

 • Dzienniki diagnostyczne służące do dodatkowego rozwiązywania problemów, także zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

 • Raporty dotyczące awarii i zrzuty awaryjne zarządzane przez Raportowanie błędów systemu Windows.

  W dalszej części niniejszego dokumentu udostępniamy dodatkowe szczegółowe informacje o sposobie kontrolowania tego, co jest zbierane i jakie dane mogą być zawarte w tych różnych typach danych diagnostycznych.

  Przesyłanie danych

  Wszystkie dane diagnostyczne są szyfrowane przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS) i wykorzystują przypinanie certyfikatu podczas transferu z urządzenia do usługi zarządzania danymi firmy Microsoft.

  Punkty końcowe

  W poniższej tabeli znajduje się lista punktów końcowych powiązanych ze sposobami zarządzania zbieraniem danych diagnostycznych i kontrolą nad nimi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów końcowych używanych do odsyłania danych do firmy Microsoft, zobacz sekcję Zarządzanie punktami końcowymi połączenia w menu nawigacji po lewej stronie.

  Usługa systemu WindowsPunkt końcowy
  Środowisko i telemetria połączonego użytkownikav10. events. data. com

  v10c. com

  v10. vortex-win. com

  Raportowanie błędów systemu Windowswatson. telemetry. com

  umwatsonc. com

  *-umwatsonc. com

  ceuswatcab01. blob. core. windows. net

  ceuswatcab02. net

  eaus2watcab01. net

  eaus2watcab02. net

  weus2watcab01. net

  weus2watcab02. net

  Uwierzytelnianielogin. com

  WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do uwierzytelniania urządzeń. Nie zaleca się wyłączania tego punktu końcowego.

  Analiza awarii onlineoca. com

  oca. com

  kmwatsonc. com

  *-kmwatsonc. com

  Ustawieniasettings-win. com

  WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do zdalnego konfigurowania ustawień związanych z diagnostyką i zbierania danych. Na przykład punktu końcowego ustawień używamy do zdalnego blokowania zdarzenia przed odesłaniem do firmy Microsoft. Ten punkt końcowy nie przekazuje danych diagnostycznych systemu Windows.

  Uwierzytelnianie serwera proxy

  Jeśli Twoja organizacja używa uwierzytelniania serwera proxy do dostępu do Internetu, upewnij się, że nie blokuje on danych diagnostycznych z powodu uwierzytelniania.

  Obejście (zalecane)

  Skonfiguruj swoje serwery proxy tak, aby nie wymagały uwierzytelniania proxy dla ruchu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem. Działa we wszystkich wersjach systemu Windows 10 i Windows 11.

  Uwierzytelnianie proxy użytkownika

  Skonfiguruj urządzenia tak, aby używały kontekstu zalogowanego użytkownika na potrzeby uwierzytelniania serwera proxy. Ta metoda wymaga następujących konfiguracji:

 • Urządzenia mają bieżącą aktualizację jakości dla obsługiwanej wersji systemu Windows

 • Skonfiguruj serwer proxy na poziomie użytkownika (serwer proxy WinINET) w Ustawienia serwera proxy w grupie Sieć &Internet w Ustawieniach systemu Windows. Możesz również użyć starszego panelu sterowania „Opcje internetowe”.

 • Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia serwera proxy do uzyskiwania dostępu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja wymaga, aby urządzenia miały użytkowników konsoli z uprawnieniami serwera proxy, więc nie można używać tej metody z urządzeniami typu headless.

  Uwierzytelnianie serwera proxy urządzenia

  Takie podejście obsługuje następujące scenariusze:

 • Urządzenia typu headless, na których nie loguje się żaden użytkownik lub użytkownicy urządzenia nie mają dostępu do Internetu

 • Uwierzytelnione serwery proxy, które nie korzystają ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows

 • Jeśli używasz również Ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

  To podejście jest najbardziej złożone, ponieważ wymaga następujących konfiguracji:

 • Upewnij się, że urządzenia mogą nawiązać połączenie z serwerem proxy za pośrednictwem protokołu WinHTTP w kontekście systemu lokalnego. Aby skonfigurować to zachowanie, użyj jednej z następujących opcji:

 • Wiersz polecenia netsh winhttp set proxy

 • Protokół wykrywania automatycznego serwera proxy sieci Web (WPAD)

 • Przezroczysty serwer proxy

 • Skonfiguruj serwer proxy WinINET dla całego urządzenia przy użyciu następującego ustawienia zasad grupy: Ustaw serwer proxy na komputer (zamiast na użytkownika) (ProxySettingsPerUser = 1)

 • Połączenie kierowane lub używające translacji adresów sieciowych (NAT)

 • Skonfiguruj serwery proxy, aby umożliwić kontom komputerów w usłudze Active Directory dostęp do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta konfiguracja wymaga, aby serwery proxy obsługiwały zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

  Dostęp do danych

  Dostęp do danych diagnostycznych systemu Windows podlega zasadzie najniższych uprawnień dostępu. Firma Microsoft nie udostępnia danych osobowych naszych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których klient na to zezwoli, lub dla ograniczonych celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Microsoft może udostępnić raporty biznesowe producentom sprzętu i partnerom z innych firm, które obejmują zagregowane informacje dotyczące danych diagnostycznych niezawierające danych identyfikacyjnych. Decyzje dotyczące udostępniania danych są podejmowane przez zespół wewnętrzny, w ds. prywatności, prawny i zarządzania danymi.

  Okres przetrzymywania

  Firma Microsoft wyznaje i realizuje minimalizację danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zbierać tylko informacje, których potrzebujemy, i przetrzymywać je tylko dla tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia usług lub do analizy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak długo dane są zachowywane, zapoznaj się z sekcją o nazwie Zachowywanie danych osobowych w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

  Ustawienia danych diagnostycznych

  Istnieją cztery ustawienia zbierania danych diagnostycznych. Poszczególne ustawienia opisano szczegółowo w kolejnych sekcjach.

 • Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)
 • Wymagane dane diagnostyczne (podstawowe)
 • Rozszerzone (to ustawienie jest dostępne tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019).
 • Opcjonalne dane diagnostyczne (pełne)
 • Oto podsumowanie typów danych, które są dostępne w przypadku poszczególnych ustawień:

  Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)Wymagane (podstawowe)RozszerzoneOpcjonalnie (pełne)Zdarzenia danych diagnostycznychNie są wysyłane żadne dane diagnostyczne systemu Windows. Minimalna ilość danych wymagana do zapewnienia, że urządzenie jest bezpieczne, aktualne i działa zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowe dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywność urządzenia. Dodatkowe dane pomagają firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty i usługi dla wszystkich użytkowników. Dodatkowe dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania. Te dane będą także zawierać dane dotyczące aktywności urządzeń oraz rozszerzone raportowanie błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Metadane dotyczące awariiBrakTakZrzuty awaryjneNieTylko klasyfikowane zrzuty

  Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Pełne i klasyfikowane zrzuty pamięci

  Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Dzienniki diagnostyczneZbieranie danych100%Stosowane pobieranie próbek

  Dane diagnostyczne wyłączone

  To ustawienie zostało wcześniej oznaczone jako Zabezpieczenia. Po skonfigurowaniu tego ustawienia żadne dane diagnostyczne systemu Windows nie są wysyłane z Twojego urządzenia. Jest ono dostępne tylko w systemach Windows Server, Windows Enterprise i Windows Education. Jeśli wybierzesz to ustawienie, urządzenia w organizacji wciąż będą bezpieczne.

  Było to ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition przed 13 grudnia 2022 r.

  Nota

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Windows Update, minimalnym zalecanym ustawieniem jest Wymagane dane diagnostyczne. Ponieważ żadne informacje z usługi Windows Update nie są gromadzone, gdy dane diagnostyczne są wyłączone, ważne informacje o błędach aktualizacji nie są wysyłane. Microsoft wykorzystuje te informacje, aby usuwać przyczyny tych błędów i poprawiać jakość naszych aktualizacji.

  Wymagane dane diagnostyczne

  W przypadku wymaganych danych diagnostycznych, które zostały wcześniej oznaczone jako podstawowe, jest zbierany ograniczony zestaw danych, które są istotne dla zrozumienia urządzenia i jego konfiguracji. Te dane służą do identyfikowania problemów, które mogą wystąpić w przypadku określonej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. Na przykład może pomóc określić, jeśli awarie są częstsze na urządzeniach z określoną ilością pamięci lub korzystających z konkretnej wersji sterownika.

  Jest to domyślne ustawienie dla bieżących wersji systemu Windows oraz Windows 10 w wersji 1903. Od 13 grudnia 2022 r. jest to również ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition.

  Do wymaganych danych diagnostycznych należą:

 • Podstawowe dane urządzenia, które pomagają zapoznać się z typami urządzeń z systemem Windows oraz konfiguracjami i typami natywnych i zwirtualizowanych systemów Windows Server w ekosystemie. Oto kilka przykładów:

 • Atrybuty urządzeń, np. rozdzielczość kamery i typ wyświetlacza
 • Atrybuty baterii, np. pojemność i typ
 • Atrybuty sieci, np. liczba kart sieciowych, szybkość kart sieciowych, sieć operatora komórkowego i numer IMEI
 • Atrybuty procesora i pamięci, np. liczba rdzeni, architektura, szybkość, rozmiar pamięci i oprogramowanie układowe
 • Atrybut wirtualizacji, np. obsługa translacji adresów drugiego poziomu (SLAT) i system operacyjny gościa
 • Atrybuty systemu operacyjnego, np. wersja i stan wirtualizacji systemu Windows
 • Atrybuty pamięci, np. liczba, typ i rodzaj dysków
 • Metryka jakości, która pomaga zrozumieć sposób działania składnika Środowisko i dane diagnostyczne połączonego użytkownika, a w tym% przekazanych zdarzeń, odrzuconych zdarzeń, zablokowanych zdarzeń oraz czasu ostatniego przekazania.

 • Informacje związane z jakością, które pomagają firmie Microsoft w opracowaniu podstawowej analizy wydajności urządzenia i jego systemu operacyjnego. Przykładami takich danych mogą być informacje o urządzeniach pracujących w trybie wstrzymania przy zachowaniu połączenia, liczba awarii lub zawieszeń oraz szczegóły dotyczące zmiany stanów aplikacji, takich jak czas korzystania z procesora i ilość używanej pamięci oraz całkowity czas działania aplikacji.

 • Dane zgodności, które pomagają w zrozumieniu, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniu lub maszynie wirtualnej oraz identyfikowaniu potencjalnych problemów ze zgodnością.

 • Dane systemowe, które pomagają ustalić, czy urządzenie spełnia minimalne wymagania dotyczące uaktualniania do następnej wersji systemu operacyjnego. Informacje o systemie obejmują ilość pamięci, a także informacje dotyczące procesora i systemu BIOS.

 • Lista danych urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki lub zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, które są podłączone do urządzeń z systemem Windows i informacje, czy te urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego.

 • Dane sterownika, które obejmują aktywność określonego sterownika, aby pomóc ustalić, czy aplikacje i urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego. Może to pomóc ustalić blokujące problemy i ułatwić firmie Microsoft i naszym partnerom we wdrażaniu poprawek i ulepszeń.

 • Informacje dotyczące wydajności Microsoft Store, w tym dotyczące pobrań, instalacji i aktualizacji aplikacji. Te dane obejmują również informacje o uruchomieniach Microsoft Store, wyświetleniach stron, wstrzymaniach i wznowieniach i uzyskiwaniu licencji.

  Rozszerzone dane diagnostyczne

  W systemie Windows 10 i Windows Server 2019 rozszerzone dane diagnostyczne zawierają dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywności urządzenia.

  Ważne

  To ustawienie danych diagnostycznych nie jest dostępne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022 — zostało zastąpione zasadami, które mogą kontrolować ilość przesyłanych opcjonalnych danych diagnostycznych. Więcej informacji o tych ustawieniach można znaleźć w sekcji tego tematu: Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasady grupy i usługi MDM.

  Jeśli zdecydujesz się na wysłanie rozszerzonych danych diagnostycznych, w ich skład będą wchodziły zawsze wymagane dane diagnostyczne, a także będą zbierane następujące dodatkowe informacje:

 • Zdarzenia systemu operacyjnego, które pomagają uzyskać wgląd w różne obszary systemu operacyjnego, a w tym dotyczące sieci, funkcji Hyper-V, Cortany, pamięci magazynowej, systemu plików i innych składników.

 • Zdarzenia aplikacji systemu operacyjnego będące konsekwencją działania aplikacji firmy Microsoft i narzędzi do zarządzania, które zostały pobrane ze sklepu Microsoft Store lub wstępnie zainstalowane w systemach Windows lub Windows Server, takich jak Menedżer serwera, Zdjęcia, Poczta i Microsoft Edge.

 • Zdarzenia specyficzne dla urządzenia, które są specyficzne dla niektórych urządzeń, takich jak Microsoft HoloLens i Surface Hub. Na przykład Microsoft HoloLens wysyła zdarzenia związane z procesorem holograficznym (HPU).

 • Wszystkie typy zrzutów awaryjnych oprócz zrzutów stosu i pełnych zrzutów. Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz

  Opcjonalne dane diagnostyczne

  Opcjonalne dane diagnostyczne, które zostały wcześniej oznaczone jako Pełne, zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat Twojego urządzenia oraz jego ustawień, funkcji i kondycji urządzeń. Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają również dane na temat przeglądanych witryn internetowych, aktywności urządzeń i rozszerzonego raportowania błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane, a my gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zgromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Informacje o stanie i rejestrowaniu dotyczące kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu oprócz tego, co jest gromadzone w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Działania aplikacji, takie jak to, które programy są uruchamiane na urządzeniu, jak długo one działają i jak szybko reagują na dane wejściowe.

 • Działania przeglądarki, takie jak historia przeglądania i wyszukiwane terminy w przeglądarkach firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer).

 • Rozszerzone raportowanie błędów, a w tym stan pamięci urządzenia w chwili awarii systemu lub aplikacji (który może przypadkowo zawierać treści użytkownika, takie jak części pliku używanego, gdy wystąpił problem). Dane dotyczące awarii nie są nigdy używane na potrzeby dostosowywanych możliwości.

  Zrzuty awaryjne zgromadzone w danych diagnostycznych mogą przypadkowo zawierać dane osobowe, takie jak fragmenty pamięci z dokumentu i strony internetowej.

  Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasad grupy i usługi MDM

  Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby skonfigurować ustawienia danych diagnostycznych w organizacji dla systemu Windows oraz Windows Server.

  Te ustawienia danych diagnostycznych dotyczą tylko składników, funkcji i aplikacji, które są traktowane jako część systemu operacyjnego Windows. Aplikacje innych firm i inne aplikacje firmy Microsoft, takie jak Microsoft Office, które instalują klienci, mogą również gromadzić i wysyłać dane diagnostyczne za pomocą własnych kontrolek. Zapoznaj się z polityką dotyczącą danych diagnostycznych dostawców aplikacji i dowiedz się, jak wyrazić zgodę na udostępnianie takich danych lub ją wycofać. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych diagnostycznych przez pakiet Microsoft Office, zobacz Omówienie kontroli prywatności w ofercie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Jeśli chcesz kontrolować zbieranie danych systemu Windows, które nie są danymi diagnostycznymi systemu Windows, zobacz Zarządzanie połączeniami od składników systemu operacyjnego Windows do usług firmy Microsoft.

  Ustawienia danych diagnostycznych urządzenia można skonfigurować za pomocą narzędzi do zarządzania, których już używasz, takich jak zasady grupy lub MDM.

  Podczas konfigurowania zasad zarządzania skorzystaj z odpowiednich wartości z tabeli poniżej.

  KategoriaWartośćDane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)0Wymagane (podstawowe)1Rozszerzone2Opcjonalnie (pełne)3

  Gdy ustawione są zarówno zasady Konfiguracja komputera, jak i Konfiguracja użytkownika, używana jest bardziej restrykcyjna zasada.

  Zarządzanie gromadzeniem danych diagnostycznych przy użyciu zasad grupy

  Możesz użyć zasady grupy, aby określić ustawienie danych diagnostycznych organizacji:

  1. Z poziomu konsoli zarządzania zasadami grupy przejdź do pozycji Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje w wersji Preview.

  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na telemetrię (lub Zezwalaj na dane diagnostyczne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022).

   Jeśli na urządzeniach w organizacji działa system Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, użytkownik nadal może korzystać z ustawień do określenia bardziej restrykcyjnych wartości dla ustawień danych diagnostycznych, o ile nie ustawiono zasad Skonfiguruj interfejs użytkownika ustawień używania danych diagnostycznych.

  3. W oknie Opcje wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zarządzanie zbieraniem opcjonalnych danych diagnostycznych za pomocą zasad grupy

  Poniższe zasady umożliwiają ograniczenie typów zrzutów awaryjnych, które mogą być odsyłane do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad Raportowanie błędów systemu Windows będzie wysyłać tylko minizrzuty dla trybu jądra oraz klasyfikowane zrzuty dla trybu użytkownika.

 • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie zrzutów.

  Możesz również ograniczyć liczbę dzienników diagnostycznych odsyłanych do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad dzienniki diagnostyczne nie będą wysyłane do firmy Microsoft.

 • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie dzienników diagnostycznych.

  Zarządzanie zbieraniem danych diagnostycznych przy użyciu usługi MDM

  Użyj dostawcy usług konfiguracji zasad, aby zastosować następujące zasady usługi MDM:

 • System/AllowTelemetry
 • System/LimitDumpCollection
 • System/LimitDiagnosticLogCollection
 • Ostatnie dwie zasady są dostępne tylko w systemie Windows 11 i Windows Server 2022.

  Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

  Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows pozwala być kontrolerem, zgodnie z definicją w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, dla danych diagnostycznych systemu Windows zebranych z urządzeń z systemem Windows, które spełniają wymagania dotyczące konfiguracji.

  Wymagania wstępne

 • Korzystanie z obsługiwanej wersji systemu Windows 10 lub Windows 11
 • Obsługiwane są następujące wersje:
  • Enterprise
  • Professional
  • Edukacja
  • Urządzenie musi być przyłączone do usługi Azure Active Directory (może być przyłączone hybrydowo do usługi Azure AD).
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj najnowszej kompilacji dowolnego systemu operacyjnego określonego powyżej. Funkcjonalność i dostępność konfiguracji mogą się różnić w starszych systemach. Aby uzyskać informacje o wersji, zobacz Windows 10 Enterprise and Education oraz Windows 11 Enterprise and Education w witrynie zasad cyklu życia firmy Microsoft.

   Ustawienie danych diagnostycznych na urządzeniu powinno mieć wartość Wymagane dane diagnostyczne lub wyższe, a następujące punkty końcowe muszą być osiągalne:

  • us-v10c. com (eu-v10c. com dla dzierżaw z adresem rozliczeniowym w Granicy danych w UE)
  • umwatsonc. com (eu-watsonc. com/pl-pl/privacy/eudb/eu-data-boundary-learn#eu-data-boundary-countries-and-datacenter-locations" data-linktype="absolute-path">Granicy danych w UE)
  • settings-win. com
  • *. net
  • Dane diagnostyczne systemu Windows zebrane z urządzenia przed włączeniem konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows zostaną usunięte po włączeniu tej konfiguracji.
  • Po włączeniu urządzeń z konfiguracją procesora danych diagnostycznych systemu Windows użytkownicy mogą nadal przesyłać opinie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Centrum opinii o systemie Windows lub opinie dotyczące przeglądarki Edge. Jednak dane opinii nie podlegają warunkom konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows. Jeśli nie jest to pożądane, zalecamy wyłączenie opinii przy użyciu dostępnych zasad lub rozwiązań do zarządzania aplikacjami.
  • Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

   Informacje w tej sekcji dotyczą następujących wersji systemu Windows:

  • Windows 10, wersje 20H2, 21H2, 22H2 i nowsze
  • Windows 11, wersje 21H2, 22H2 i nowsze
  • Począwszy od aktualizacji zbiorczej wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r., sposób włączenia opcji konfiguracji procesora zależy od adresu rozliczeniowego dzierżawy usługi Azure AD, do której są dołączone urządzenia.

   Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Związku Wolnego Handlu (EFTA)

   W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w UE lub EFTA dane diagnostyczne systemu Windows dla tego urządzenia zostaną automatycznie skonfigurowane dla opcji procesora. Dane diagnostyczne systemu Windows dla tych urządzeń będą przetwarzane w Europie.

   Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows zawiera składniki, dla których prace są w toku, które mają zostać uwzględnione w granicach danych UE, ale ukończenie tej pracy jest opóźnione po 1 stycznia 2023 r. Te składniki zostaną uwzględnione w granicach danych UE w najbliższych miesiącach. W międzyczasie firma Microsoft będzie tymczasowo przesyłać dane poza granicę danych UE w ramach operacji serwisowych, aby zapewnić nieprzerwane działanie usług, do których zarejestrowali się klienci.

   Z punktu widzenia zgodności ta zmiana oznacza, że firma Microsoft będzie podmiotem przetwarzającym dane, a organizacja będzie kontrolerem danych diagnostycznych systemu Windows. Administratorzy IT dla tych organizacji będą odpowiedzialni za odpowiadanie na żądania podmiotów danych użytkowników.

   Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA

   W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA, aby włączyć opcję konfiguracji procesora, organizacja musi zarejestrować się w dowolnej z następujących usług przedsiębiorstwa, które polegają na danych diagnostycznych:

  • Update Compliance
  • Przejdź do raportów Windows Update dla firm
  • Usługa wdrażania usługi Windows Update dla firm
  • Microsoft Managed Desktop
  • Analiza punktu końcowego (w usłudze Microsoft Intune)
  • (Do korzystania z tych usług mogą być stosowane dodatkowe wymagania licencyjne).

   Jeśli nie zarejestrujesz się w żadnej z tych usług dla przedsiębiorstw, firma Microsoft będzie działać jako kontroler danych diagnostycznych.

   Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows w starszych wersjach systemu Windows

  • Wersje systemu Windows 10: 1809, 1903, 1909, and 2004.
  • Nowsze wersje systemów Windows 10 i Windows 11, które nie zostały jeszcze zaktualizowane do aktualizacji zbiorczej z wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r.
  • Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows przy użyciu jednego ustawienia, za pośrednictwem zasad grupy lub rozwiązania MDM.

   Zasady grupy — aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows, przejdź do menu Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje Preview, a następnie przełącz ustawienie Zezwalaj na potok danych komercyjnych na wartość Włączone.

   Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na Wyłączone. Domyślna wartość powyższego ustawienia to Wyłączone.

   Aby użyć rozwiązania MDM — np. Microsoft Intune — do wdrożenia konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows na obsługiwanych urządzeniach, użyj poniższej niestandardowej konfiguracji ustawień OMA-URI:

  • Nazwa: System/AllowCommercialDataPipeline
  • OMA-URI:. /Vendor/MSFT/Policy/Config/System/AllowCommercialDataPipeline
  • Typ danych: Liczba całkowita
  • W obszarze Wartość wprowadź 1, aby włączyć usługę.

   Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na 0. Wartość domyślna to 0.

   Zmiana ustawień prywatności na pojedynczym serwerze

   Możesz również zmienić ustawienia prywatności na serwerze z uruchomionym systemem operacyjnym Azure Stack HCl lub Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana ustawień prywatności na poszczególnych serwerach.

Dodatkowe zasoby

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji CAnda Ip Holdings Ivation Ivaprotorch4