Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10

Aeg X94484mv10 jest wysoce wydajnym i wytrzymałym urządzeniem, które zapewnia bezpieczne i wygodne użytkowanie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpiecznego użytkowania, aby upewnić się, że wszystkie czynności wykonane są w sposób bezpieczny i zgodnie z zaleceniami producenta. Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10 zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji i użytkowania urządzenia. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji, użytkowania i przechowywania urządzenia. Użytkownik powinien przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji, aby zapobiec uszkodzeniom i utracie danych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

1.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Przy przeprowadzaniu instalacji

urządzenia należy postępować według

wskazówek podanych w niniejszej

instrukcji. Producent uchyla się od wszelkiej

odpowiedzialności za uszkodzenia

wynikłe na skutek instalacji niezgodnej

z informacjami podanymi w niniejszej

instrukcji. Okap został zaprojektowany

wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenie! Nie podłączać urządzenia

do sieci elektrycznej przed ukończeniem

montażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiek

czynności czyszczenia lub konserwacji

należy odłączyć okap od zasilania,

wyjmując wtyczkę z gniazdka lub

wyłączając główny wyłącznik zasilania.

Wszelkie czynności montażowe i

konserwacyjne wykonywać w rękawicach

ochronnych. Niniejsze urządzenie nie jest

przeznaczone do użytku przez osoby (w

tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach

fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a

także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia

w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,

że będą one nadzorowane lub zostaną

poinstruowane na temat korzystania z tego

urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich

bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby

mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Nie należy nigdy używać okapu bez prawidłowo

zamontowanych filtrów! Okap nie powinien

być NIGDY używany jako płaszczyzna oparcia

chyba, że taka możliwość została wyraźnie

wskazana. Pomieszczenie, w którym okap

jest używany łącznie z innymi urządzeniami

spalającymi gaz lub inne paliwo powinno

posiadać odpowiednią wentylację. Zasysane

powietrze nie powinno być odprowadzane do

kanału wykorzystywanego do odprowadzania

spalin wytwarzanych przez urządzenia

gazowe lub na inne paliwo. Surowo zabrania

się przygotowywania pod okapem potraw z

użyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla filtrów

i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie wolno

tego robić pod żadnym pozorem. Podczas

smażenia należy zachować ostrożność, aby

nie dopuścić do przegrzania oleju, aby nie uległ

samozapaleniu.

Uwaga! Dostępne części mogą ulec

znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane

razem z urządzeniami przeznaczonymi do

gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania

środków technicznych i bezpieczeństwa

dotyczących odprowadzania spalin należy

ściśle przestrzegać przepisów wydanych przez

kompetentne władze lokalne. Okap powinien

być często czyszczony zarówno na zewnątrz

jak i od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ

W MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek

dotyczących konserwacji podanych w

niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie

zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz

wymiany i czyszczenia filtrów powoduje

powstanie zagrożenia pożarem. Celem

uniknięcia porażenia prądem nie należy

używać lub pozostawiać okapu bez prawidłowo

zamontowanych żarówek. Producent nie ponosi

żadnej odpowiedzialności za ewentualne

szkody lub pożary spowodowane przez

urządzenie a wynikające z nieprzestrzegania

zaleceń podanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga! Nie dokręcenie śrub oraz urządzeń

mocujących zgodnie z niniejszymi

instrukcjami może spowodować zagrożenia

natury elektrycznej.

2. UŻYTKOWANIE

Okap służy do wchłaniania oparów

pochodzących z gotowania.

W załączonej instrukcji instalacyjnej zostało

zaznaczone, którą wersję można używać

dla posiadanego przez Was modelu; wersję

wchłaniająca z wydalaniem zewnętrznym

wersję filtrującą o recyrkulacji wewnętrznej

3. INSTALACJA

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu

wskazanemu na tabliczce umieszczonej w

wewnętrznej części okapu. Jeśli okap jest

wyposażony we wtyczkę, należy ją podłączyć

do gniazdka zgodnego z obowiązującymi

normami i umieszczonego w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę

(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub

wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji,

należy zastosować znormalizowany wyłącznik

dwubiegunowy, który umożliwi całkowite

odcięcie od sieci elektrycznej w warunkach

nadprądowych kategorii III, zgodnie z zasadami

instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem

obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem

poprawności jego działania należy się

zawsze upewnić, czy przewód zasilający

jest prawidłowo zamontowany.

POLSKI

83

lub

.

1.

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Przy przeprowadzaniu

instalacji urządzenia należy postępować

według wskazówek podanych w niniejszej

instrukcji. Producent uchyla się od wszelkiej

odpowiedzialności za uszkodzenia

wynikłe na skutek instalacji niezgodnej

z informacjami podanymi w niniejszej

instrukcji. Okap został zaprojektowany

wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenie! Nie podłączać urządzenia

do sieci elektrycznej przed ukończeniem

montażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiek

czynności czyszczenia lub konserwacji

należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując

wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny

wyłącznik zasilania. Wszelkie czynności

montażowe i konserwacyjne wykonywać

w rękawicach ochronnych. Niniejsze

urządzenie nie jest przeznaczone do użytku

przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy

umysłowych, a także nieposiadające wiedzy

lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu

urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane

lub zostaną poinstruowane na temat

korzystania z tego urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,

że nie bawią się urządzeniem. Nie należy

nigdy używać okapu bez prawidłowo

zamontowanych filtrów! Okap nie powinien

być NIGDY używany jako płaszczyzna

oparcia chyba, że taka możliwość została

wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w

którym okap jest używany łącznie z innymi

urządzeniami spalającymi gaz lub inne

paliwo powinno posiadać odpowiednią

wentylację. Zasysane powietrze nie

powinno być odprowadzane do kanału

wykorzystywanego do odprowadzania spalin

wytwarzanych przez urządzenia gazowe

lub na inne paliwo. Surowo zabrania się

przygotowywania pod okapem potraw z

użyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla

filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie

wolno tego robić pod żadnym pozorem.

Podczas smażenia należy zachować

ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania

oleju, aby nie uległ samozapaleniu.

Uwaga! Dostępne części mogą ulec

znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane

razem z urządzeniami przeznaczonymi

do gotowania. W zakresie koniecznych

do zastosowania środków technicznych i

bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania

spalin należy ściśle przestrzegać przepisów

wydanych przez kompetentne władze

lokalne. Okap powinien być często

czyszczony zarówno na zewnątrz jak i

od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W

MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek

dotyczących konserwacji podanych w

niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie

zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz

wymiany i czyszczenia filtrów powoduje

powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie

należy używać lub pozostawiać okapu bez

prawidłowo zamontowanych żarówek.

Producent nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ewentualne szkody

lub pożary spowodowane przez urządzenie

a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń

podanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga! Nie dokręcenie śrub oraz

urządzeń mocujących zgodnie z niniejszymi

instrukcjami może spowodować zagrożenia

natury elektrycznej.

2. UŻYTKOWANIE

Okap służy do wchłaniania oparów

pochodzących z gotowania.

W załączonej instrukcji instalacyjnej zostało

zaznaczone, którą wersję można używać

dla posiadanego przez Was modelu; wersję

wchłaniająca z wydalaniem zewnętrznym

lub wersję filtrującą o recyrkulacji

wewnętrznej

.

3. INSTALACJA OKAPU

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu

wskazanemu na tabliczce umieszczonej

w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap

jest wyposażony we wtyczkę, należy

ją podłączyć do gniazdka zgodnego z

obowiązującymi normami i umieszczonego

w łatwo dostępnym miejscu, również po

zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę

(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub

wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji,

należy zastosować znormalizowany

wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi

całkowite odcięcie od sieci elektrycznej

w warunkach nadprądowych kategorii III,

zgodnie z zasadami instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem

obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem

poprawności jego działania należy się

zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest

prawidłowo zamontowany.

POLSKI

83

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg X94484mv10