Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Equip H4l2gr1v

Honeywell Equip H4l2gr1v jest wyjątkowym urządzeniem, które zapewnia bezpieczeństwo danych. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby chronić dane przed niepowołanym dostępem. Jego funkcje obejmują szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, weryfikację tożsamości, audyt i śledzenie użytkowników oraz wiele innych. Dzięki temu urządzenie może skutecznie chronić dane przed nieupoważnionym dostępem, ukrywaniem i utratą. Ponadto urządzenie wyposażone jest w zaawansowane funkcje zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Equip H4l2gr1v

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

  • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

(2013/121/UE)

(Dz. U. UE L z dnia 8 marca 2013 r. )

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów(1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Produkty zgodne z normami krajowymi stanowiącymi transpozycję norm europejskich opracowanych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE i posiadających odniesienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej korzystają z domniemania bezpieczeństwa.

(2) Normy europejskie muszą być opracowywane na podstawie wymagań, których celem jest zapewnienie spełnienia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w art. 3 dyrektywy 2001/95/WE przez produkty zgodne z tymi normami.

(3) Normy europejskie EN 14988-1:2006 (Część 1: Wymagania bezpieczeństwa) i EN 14988-2:2006 (Część 2: Metody badań) dotyczące wysokich krzesełek dla dzieci wymagają aktualizacji. Należy w szczególności wprowadzić surowsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia upadkiem i zaplątaniem.

(4) Norma europejska EN 1272:1998 (Wymagania bezpieczeństwa i metody badań) dotycząca krzesełek montowanych do stołu nie posiada odniesienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wskutek tego normy krajowe stanowiące transpozycję tejże normy europejskiej nie dają podstawy do domniemania bezpieczeństwa.

(5) Nie istnieją normy europejskie dotyczące krzesełek dla dzieci ani siedzeń montowanych na krześle.

(6) Należy zatem określić wymagania, których celem byłoby zapewnienie spełnienia przez takie siedzenia dla dzieci ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w dyrektywy 2001/95/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

______

(1) Dz. L 11 z 15. 1. 2002, s. 4.

Resideo dzięki swoim inteligentnym i bezpiecznym rozwiązaniom technicznym pozwala stworzyć światbardziej zrównoważony.

Resideo jest wiodącym światowym dostawcąrozwiązań w zakresie komfortu i bezpieczeństwa,głównie w środowiskach mieszkalnych orazdystrybutorem urządzeń niskonapięciowychi zabezpieczających. Asortyment produktówobejmuje armaturę grzewczą i wodną, produkty dosterowania ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją,a także kompletną automatykę domową. Budowanaw oparciu o 130-letnie dziedzictwo firma jest jużobecna w ponad 150 milionach domów, każdegoroku instalując 15 milionów systemów. Resideoposiada 40-letnią, wyłączną licencję na użytkowaniemarki produktowej Honeywell Home i będzie nadalobsługiwać ponad 100 tys. wykonawców poprzezspółkę zależną ADI Global Distribution, któraeksportuje do ponad 100 krajów i posiada ponad 200obiektów magazynowych na całym świecie. Resideoto firma o globalnym zasięgu, o wartości 4, 8 mld USD,łącznie zatrudniająca około 14, 5 tys. pracowników.Więcej informacji na temat Resideo można znaleźć nastronie www. com. ​​

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Equip H4l2gr1v

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Equip H4l2gr1v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Equip H4l2gr1v