Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Cdg634a 0

Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch CDG634A 0 jest dostępny do pobrania z Internetu i zawiera informacje dotyczące konfiguracji, obsługi i napraw urządzenia. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, nastaw, ustawień, danych technicznych, czyszczenia i konserwacji. Dodatek do podręcznika użytkownika zawiera również informacje o wszystkich funkcjach oprogramowania i sprzętu oraz instrukcje do sprawdzenia i usuwania błędów. Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch CDG634A 0 jest ważnym źródłem informacji i pomocy dla użytkowników, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i skorzystać z tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Cdg634a 0

„Dodatek do gazu 2023 r. ” to popularna nazwa refundacji podatku VAT od ceny gazu. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundację VAT w cenie gazu można złożyć przez Internet. To istotna zmiana wprowadzona przez parlament do projektu rządowego, który nie przewidywał takiej możliwości. Parlament wprowadził także zwolnienie z podatku PIT kwoty refundacji.

Dodatek do gazu w 2023 r. a wpis w CEEB

Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB 21 grudnia 2022 r. Czy jest możliwy wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r.? Tak, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek do gazu 2023 r. – dochód 2100 zł albo 1500 zł

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

 1. osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
 2. osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

 Opłacona faktura VAT

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Gdzie składa się wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wnioski składa się wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Wzór wniosku o refundację VAT od gazu

Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o refundację podatku VAT od gazu.

Załączniki do wniosku VAT od gazu

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Refundację podatku VAT wypłacają gminy.

Jaka jest podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023 r.?

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu\

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Samorządowe centra usług wspólnych. Zadania, zasady tworzenia i funkcjonowania

Dodatek do drewna opałowego wszedł w życie 20 września br. Jednak wzór wniosku obowiązuje od 21 września i to od tego dnia można składać formularze o to świadczenie. Kto może się o nie ubiegać?

 • Dodatek do drewna – od kiedy?
 • Kto może się ubiegać o dopłatę do drewna kawałkowego?
 • Na jakie nieruchomości przysługuje dodatek do drewna?
 • Ile wynosi dodatek do drewna?
 • Dodatek do drewna 2022 – wniosek
 • Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?
 • Dodatek do drewna, a dodatek węglowy

rozwiń >

Dodatek do drewna – od kiedy?

Gospodarstwa domowe używające do ogrzewania swojego domostwa drewna kawałkowego jako głównego paliwa mogą ubiegać się o jednorazową dopłatę w wysokości 1 tys. zł. Ustawa wprowadzająca to świadczenie weszła w życie 20 września br., jednak wnioski można składać dopiero od 21 września, gdyż wzór wniosku obowiązuje od tej daty. Termin końcowy mija 30 listopada.

Samorząd, którzy otrzyma wniosek o ten dodatek ma miesiąc na jego rozpatrzenie. W przypadku wątpliwości organ rozpatrujący formularz ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Kto może się ubiegać o dopłatę do drewna kawałkowego?

Świadczenie to jest dedykowane dla każdego gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest:

 1. Kocił na paliwo stałe,
 2. Kominek,
 3. Koza,
 4. Ogrzewacz powietrza,
 5. Trzon kuchenny,
 6. Piecokuchnia lub piec kaflowy zasilane paliwem stałym,

- zasilane drewnem kawałkowym.

Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako:

 • Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • bądź

  1. Osobę fizyczną oraz osoby na nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  2. Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

   Przykład:

   Budynki jednorodzinne zamieszkałe przez dwa odrębne gospodarstwa domowe, np. na oddzielnych piętrach, podlegają tylko jednemu dodatkowi do ogrzewania. Nie ma znaczenia to, czy osoby zamieszkujące tą nieruchomość prowadzą odrębne gospodarstwa.

   Na jakie nieruchomości przysługuje dodatek do drewna?

   Świadczenie to przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym:

  3. Indywidualne domy,
  4. Mieszkania w budynkach wielolokalowych ze wspólną kotłownią,
  5. Lokale korzystające z lokalnym sieci ciepłowniczych.
  6. Ile wynosi dodatek do drewna?

   Gospodarstwa domowe używające do ogrzewania tego produktu grzewczego mogą otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 1 tys. Jego wypłata nie jest zależna od progów dochodowych. Nie podlega także podatkowi dochodowemu.

   Dodatek do drewna 2022 – wniosek

   Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało jednolity wzór wniosku, który obowiązuje wszystkich beneficjentów świadczenia.

   Wniosek o dodatek do drewna w formie pdf pobierzesz poniżej:

   Wniosek o dodatek do drewna

   Elementy wniosku:

  7. Organ, do którego kierowany jest wniosek,
  8. Dane wnioskodawcy
  9. należy wpisać dane wszystkich członków gospodarstwa domowego.
   1. Adres i miejsce zamieszkania
   2. Nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata świadczenia,
   3. Informacja dotycząca głównego źródła ciepła,
   4. Informacja o rodzaju wykorzystywanego paliwa,
   5. Oświadczenie
   6. Potwierdzające, że wymienione we wniosku osoby są członkami gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
   7. O nieskorzystaniu z dodatku węglowego (dotyczy również złożenia wniosku o niego).
   8. Nie skorzystaniu z zakupu węgla po ustawowej cenie gwarantowanej,
   9. - złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej.

    Gdzie złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

    Formularz ten należy skierować do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą, bądź elektronicznie.

    Dodatek do drewna, a dodatek węglowy

    Dodatek dla domostw ogrzewanych drewnem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

    Obecnie dostępne dodatki to: dodatek węglowy, dodatek do skroplonego gazu LPG, dodatek do pelletu, dodatek do drewna i dodatek do oleju opałowego. Rząd zapowiedział także wprowadzenie dodatku dla ogrzewających się prądem elektrycznym. Jednak to świadczenie jest na etapie przygotowań.

    Podstawa prawna:

   10. Ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
   11. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. 1974)
   12. Reklama

    Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

    Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)

    Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
    Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S. A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

    Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
    Administrator danych
    Bank Polska Kasa Opieki S.
    Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
    Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

    Cele przetwarzania danych
    1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
    2. Świadczenie usług Banku
    3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
    4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
    5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

    Podstawy prawne przetwarzania danych
    1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
    2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
    3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
    4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

    Odbiorcy danych
    Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

    Prawa osoby, której dane dotyczą
    Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

    Więcej szczegółów
    Klauzula Informacyjna Cookies
    Polityka prywatności

  Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Cdg634a 0

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Cdg634a 0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do podręcznika użytkownika Bosch Cdg634a 0