Biuletyn szkoleniowy Ge Ddp1270b

Biuletyn szkoleniowy GE DDP1270B jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem systemami czasu rzeczywistego. Jest to narzędzie do tworzenia i udostępniania szkoleń dotyczących systemów czasu rzeczywistego, które są niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Biuletyn szkoleniowy GE DDP1270B oferuje szkolenia obejmujące podstawy systemów czasu rzeczywistego, konfigurację systemów, zarządzanie systemami, systemy stron trzecich, bezpieczeństwo systemów, narzędzia zarządzania oraz wiele innych. Biuletyn szkoleniowy GE DDP1270B jest dostępny w wielu językach, dzięki czemu jest on dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat systemów czasu rzeczywistego.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn szkoleniowy Ge Ddp1270b

"Wołanie", w latach 1987-88 pełny tytuł: "Wołanie do Członków TowarzystwaTatrzańskiego Członków Wspierających GOPR" (w 1987: "Wołamy... "). Od 1989 nowanumeracja z podtytułem "Biuletyn Szkoleniowy dla członków TowarzystwaTatrzańskiego i Członków Wspierających TOPR". Ukazujące się od 1987 "zeszytyszkoleniowe TT", wydawane dwa razy rocznie przez krak. » Polskie TowarzystwoTatrzańskie. Właściwie jest to biuletyn lub nawet czasopismo, organ owego PTT. W1998 ukazał się nr 19 (23).

Tematyka głównie tatrzańska. Zawartość: artykuły sprawozdawcze,wspomnieniowe, polemiczne itd., recenzje, notatki, opisy dróg tatrz.

Red. : Barbara Morawska-Nowak (1987), Maciej Mischke (1988-95), Andrzej Słota(od 1996).


KSIĘGARNIA GÓRSKA
ul. Zaruskiego 5
34-500 ZAKOPANE
tel. (018) 20 124 81

Etyka zawodowa policjanta — zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki WSPol.

Jadwiga Rykowska
Wyższa Szkoła Policji

Etyka zawodowa policjanta — zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Biblioteki WSPol.

1. Alderson J., Policjant w państwie prawa, tł. J. Krahelska, Legionowo 1994.
2. Awsiukiewicz G., Etos zawodowy policjanta, „Policja” 2005, nr 1, s. 104–105.
3. Bartuszek G., Ponad prawem?, „Policja 997” 2007, nr 6, s. 14.
4. Bortkiewicz P., Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako problem etyczny. Uwagi wprowadzające (w:) Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno- -dogmatyczne, K. Endecki (red. ), Poznań 2006, s. 63–73.
5. Chojecki P., Honor tylko dla frajerów..., „Policja 997” 2006, nr 5, s.
6. Cooper P., Murphy J., Etyczne problemy współpracy policji z informatorami w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 40–57.
7. Cyma-Końska D., Etyka i moralność — przeszłość czy rzeczywista potrzeba?, „Policja” 2005, nr 4, s. 44–50.
8. Czerniakiewicz J. (red. ), Wybrane zagadnienia etyki policji, Szczytno 1997.
9. Czerniakiewicz J., Legowicz E., Wybrane problemy dydaktyczne etyki policji, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 2, s. 86–89.
10. Czerniakiewicz J., O moralności policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 27–33.
11. Denmark B., Ethical investigation a practical guide for police officers, [London 200? ].
12. Fehérváry J., Stangl W. (hrsg. ), Menschenrecht und Staatsgewalt. Analysen, Berichte und Diskussionen, Wien 2000.
13. Franke S., Polizeiführung und Ethik, Münster 1997. Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993.
15. Galicki Z., Prawnomiędzynarodowe aspekty etyki zawodowej policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 18–26.
16. Gorzałczyńska-Mróz A. ), Psychologia i etyka w praktyce służb kryminalnych — wyzwania XXI wieku, Warszawa–Legionowo 2004.
17. Górski A., Rozmawiajmy o etyce. Artykuł dyskusyjny, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 44, s. 3.
18. Hanausek T., Zasada etyki zawodowej w realizacji zadań wynikających z podstaw procesu karnego (w:) Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, J. Czapska i in. ), Warszawa 2000, s. 729–735.
19. Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji (w:) Problemy nauk penalnych, L. Tyszkiewicz (red. ), Katowice 1996, s. 323–331.
20. Jedynak S. ), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 1994.
21. Jóźwicki K., Sprawozdanie z udziału w seminarium CEPOL we Francji, „Policja” 2007, nr 2, s. 74–76.
22. Kaznowska H., Etyka zawodowa w treściach kształcenia języków obcych, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 9–11.
23. Komar A., Wartości uznawane przez młodych policjantów, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 140–152.
24. Kowalska D., W służbie mafii, „Newsweek” 2006, nr 2, s. 22–25.
25. Krajewski K. ), Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, Lublin 2007.
26. Krasnowska V., Sumliński W., Trąd. Policja kontra policyjna mafia, „Wprost” 2003, nr 44, s. 17–18, 20, 22.
27. Krawczyńska A., Stosunek zależności, „Policja 997” 2007, nr 3, s. 14–16.
28. Krawczyńska A., Widziane z góry, „Policja 997” 2007, nr 6, s. 15–16.
29. Legowicz E., Moralne aspekty nieoficjalnych czynności operacyjno-rozpoznawczych w pracy policji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 25–28.
30. Legowicz E., Moralne aspekty pracy operacyjnorozpoznawczej Policji (w:) Praktyczne aspekty pracy operacyjnej Policji, K. Jabłoński, M. Zajder (red. ), Szczytno 1995, s. 23–31.
31. Lisken H. F., Prawo nad etyką, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 16–19.
32. Majer P., Kilka uwag o wzorcu osobowym policjanta w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Policyjny” 1992, nr 4, s. 76–91.
33. Mariański J., Socjologia moralności, Lublin 2006.
34. Möllers H., Ethik im Polizeiberuf. Theologische Orientierungen, Stuttgart–München–Hannover 1991.
35. Sitek E., Czyja wina, czyja racja? Co dziesiąta skarga potwierdzona, „Gazeta Policyjna” 1997, nr 5, s. 1, 4.

36. N. T. (oprac. ), OBOP o korupcji w Policji, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 13, s. 5.
37. Noszczyński T., Czas pokaże..., „Gazeta Policyjna” 2004, nr 7, s. 12.
38. Noszczyński T., Etyka czy prawo?, „Gazeta Policyjna” 2003, nr 17, s.
39. Noszczyński T., Serce na papierze. Etyka w policji, „Gazeta Policyjna” 2003, nr 28, s.
40. O problemach słuchacza kursu podstawowego, autor anonimowy, „Policja” 2004, nr 4, s. 79.
41. Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 2000.
42. Ostaszewski P., Do Częstochowy z policją., „Gazeta Policyjna” 2000, nr 31, s.
43. Owoc M., Policjant stróżem mniejszego zła — zmiana etyki czy zmiana optyki?, „Przegląd Policyjny” 1994, nr 2–3, s. 5–12.
44. Pac J., Policjanci w Sanktuarium, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 34, s. 11.
45. Pagon M. (ed. ), Policing in Central and Eastern Europe. Ethics, integrity and human rights, Ljubljana 2000.
46. Pałafij A., Refleksje o etyce policyjnej. Etyka zawodowa, „Gazeta Policyjna” 2000, nr 31, s.
47. Pawłowski A., O potrzebie edukacji etycznej przełożonego w Policji. Rozważania wstępne, „Policja” 2006, nr 1, s. 70–71.
48. Pawłowski A., Rola kodeksu etyki zawodu policjanta w kształtowaniu postaw moralnozawodowych policjantów, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 3, s. 77–79.
49. Pawłowski A., Róg M., Wiszowaty E., Zasady etyki zawodowej policjanta z komentarzem, Szczytno 2000.
50. Pawłowski A., Tradycje etyki zawodowej w służbach policyjnych na ziemiach polskich, Szczytno 2003.
51. Pawłowski A., Zasady etyki zawodowej polskiego policjanta. Głos w dyskusji, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1994, nr 3–4, s. 20–24.
52. Pike M. S., The Principles of Policing, Houndmills 1985.
53. Purowski C. ), Dylematy moralno-etyczne w pracy policjanta (materiały pomocnicze), Słupsk 1998.
54. Róg M. ), Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno, październik 1998 r., Szczytno 1999.
55. ), Policja w społeczeństwie okresu przejściowego, Szczytno 1995.
56. Schrade U., Nikt nie lubi prawienia morałów. Z prof. dr. hab. Urlichem Schrade, etykiem i filozofem prawa, rozmawiał Paweł Chojecki, „Policja 997” 2006, nr 5, s. 15.
57. Siemak Z., Tradycje i etyka zawodowa w świadomości współczesnych policjantów. Raport z badań, „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2, s. 171–181.
58. Sitek E., Ukarani za solidarność?, „Policja 997” 2006, nr 6, s. 4–7.
59. Sitek R. ), Policjant wobec ofiary przestępstwa. Zagadnienia etyczno-psychologiczne (materiały pomocnicze), Słupsk 1998.
60. Sołtysiak G. ), Kodeksy etyczne w Polsce. Warszawa 2006.
61. Stefański M. ), Etyka zawodowa policjanta (materiały pomocnicze), Słupsk 1996.
62. Stefański M., Aktualne zagadnienia i dylematy etyki zawodowej policjanta, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1998, nr 3, s. 36–37.
63. Suchanek P., Etyka w relacji przełożony–podwładny, „Policja” 2005, nr 2, s. 86–87.
64. Szostek A., Elementy etyki zawodowej policjanta, „Przegląd Policyjny” 1991, nr 1, s. 113–120.
65. Uniszewski Z., Straż miejska, zagadnienia etyki i dyscypliny służbowej, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 3, s. 66–73.
66. Uniszewski Z., Straż miejska. Zagadnienia etyki i dyscypliny służbowej, G. Witkowska (red. ), Legionowo 1993.
67. Werwicki M. ), Psychologia praktyczna w pracy policjanta (materiały pomocnicze), cz. 4, Konflikty norm moralnych w pracy policjanta, Słupsk 1999.
68. Wiszowaty E. ), Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie, Szczytno 2007.
69. Wiszowaty E., Duszpasterstwo policji. Studium pastoralno- teologiczne, Szczytno 2002.
70. Wiszowaty E., Etyka policjanta?, Z księdzem dr. Edwardem Wiszowatym diecezjalnym duszpasterzem policji i kapelanem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie rozmawiał Jan Rosłan, „Gazeta Policyjna” 1998, nr 35, s. 6.
71. Wiszowaty E., Etyka policji w świetle III-go Europejskiego Sympozjum Policji, Kościołów i Państw „Europa jutra, jaka etyka policjanta”, „Studia Warmińskie” 1998, t. 35, s. 197–204.
72. Wiszowaty E., Kędzierska G., Pływaczewski W. ), Policja, etyka, Kościół. Materiały z konferencji, Szczytno 2002.
73. Wiszowaty E., Sprawozdanie z III-go Europejskiego Sympozjum Policji, Kościołów i Państw „Europa jutra, jaka etyka policjanta”, „Policyjny Biuletyn Szkoleniowy” 1998, nr 3–4, s. 108–112.
74. Wiszowaty E., Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej wykładowców etyki zawodowej policji „Humanitarna interwencja w służbie praw człowieka” (Othenburg, 19–21 kwietnia 2004 r. ), „Przegląd Policyjny” 2004, nr 1–2, s. 239–242.
75. Wiśniewski A., „Europejski kodeks etyki policyjnej”. Podstawy, cele, założenia, wyzwania. Aneks: Europejski Kodeks Etyki Policyjnej. Rada Europy Komitet Ministrów. Zalecenie Rec. (2001) 10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki Policyjnej (przyjęte przez Komitet Ministrów 19 września 2001, nr 765 na zebraniu zastępców ministrów), „Policja” 2002, nr 1, s. 30–37.
76. Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta”, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 7, s. 13.

A

Biuletyn Informacji Publicznej usprawnił działalność tylko tych podmiotów, które zaangażowały się w jego bieżące prowadzenie i rozwój. Kluczowym elementem tego rozwoju jest wysoka świadomość celu i sposobu prowadzenia Biuletynu oraz odpowiednie zaangażowanie osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie.

Umiejętności, wiedza i doświadczenie zespołu redakcyjno-administracyjnego BIP, powinny systematycznie wzrastać m. in. z uwagi na zmiany prawne, kadrowe, organizacyjne oraz technologiczne, jakie dotykają każdy Biuletyn. Przypominamy, że weryfikacja sposobu wyznaczenia redaktorów i administratorów BIP oraz ocena ich kompetencji, była elementem wielu dotychczasowych kontroli, które przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli.

Aktualnie oferujemy udział w następujących szkoleniach otwartych:

 • TematMiejsceDataProgramWykładowcaCena netto

ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT
W przypadku złożenia przez Państwa oświadczenia, że udział w szkoleniu zostanie w 70% lub w całości sfinansowany ze środków publicznych, koszty szkolenia zostaną zwolnione z podatku VAT.

MOŻLIWE DO UZYSKANIA RABATY!

 • 10% przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej instytucji.

 • Bliższych informacji o szkoleniach udziela:
  Małgorzata Pawlikowska
  tel. 52 326 00 56
  e-mail:szkolenia@lo. pl.


  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

  Biuletyn szkoleniowy Ge Ddp1270b

  Bezpośredni link do pobrania Biuletyn szkoleniowy Ge Ddp1270b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Biuletyn szkoleniowy Ge Ddp1270b